Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013

Uchwała nr XXXXIII/252/2006
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 26 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego.

Na podstawie art. 12, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592, ze zm.)

RADA POWIATU SŁUPSKIEGO
uchwala , co następuje:

§1

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego do 2013 roku wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§3

Traci moc uchwała nr XVI/100/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego na lata 2004-2011.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Grzybowski

Uzasadnienie

Konieczność dokonania zmian w Planie Rozwoju Lokalnego wynika z potrzeby dostosowania okresu obowiązywania naszego planu z nowym okresem programowania w Unii Europejskiej tj. do 2013 roku. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego w nowej wersji podyktowane jest tym, że w dotychczasowym planie dokonano wielu zmian, które wynikają z nowych wymogów dotyczących zawartości Planu Rozwoju Lokalnego. Są to m.in. :
1. Wskaźniki efektywności (wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu),
2. Ocena powiązań z innymi programami funkcjonującymi w powiecie i w województwie,
3. Plan finansowy z możliwościami inwestycyjnymi powiatu,
4. Wieloletni Plan Inwestycyjny do 2013 roku.
W takiej sytuacji odstąpiliśmy od trybu aktualizacji dotychczas obowiązującego planu, a proponujemy przyjąć nowy plan z jednoczesnym uchyleniem poprzedniej uchwały w tej sprawie.

 


 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego ukazuje cele wraz z kierunkami jego działania podzielone na obszary strategiczne, które stanowią najistotniejsze pola działania powiatu, wytyczając jednocześnie kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Powiatu Słupskiego koncentrować się będzie na pięciu obszarach takich jak: ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność. Wariant opracowany na podstawie propozycji grupy liderów lokalnych pn. „Infrastruktura” uzyskał największe poparcie w trakcie konsultacji społecznych i na nim właśnie zostaną skoncentrowane główne wysiłki.

Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji. Plan określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni powiatu w podziale na obszar: budownictwa mieszkaniowego, turystycznego, rekreacyjno – wypoczynkowego, Słowińskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej, obszar wokół ciągów komunikacyjnych, gospodarki wodno – ściekowej, wokół zabudowy letniskowej i bazy turystycznej oraz przestrzennej oferty inwestycyjnej. Powyższe obszary zostały zapisane w priorytetach i celach pierwszorzędnych, traktuje się je jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2006-2009.

Natomiast obszary zapisane w celach drugorzędnych są bliższe projekcji realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013 i obejmują: obszary zabytkowych układów urbanistycznych, infrastruktury oświatowej, współpracy międzyregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego.

Priorytetowe inwestycje Starostwa przeznaczone do realizacji na najbliższe lata zostały zaproponowane przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Starostę Powiatu Słupskiego i przeszły formułę konsultacji.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje także analizę gospodarki finansowej samorządu w latach 2003-2005, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2006 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2006 – 2013. Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, dotyczące polityki gospodarczej jednostki. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu Powiatu i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono tzw. analizę SWOT. Analiza ta została zweryfikowana podczas aktualizacji niniejszego dokumentu przez zespół ekspertów. Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych w zakresie czterech grup czynników: „mocnych stron, „słabych stron”, „szans”, „zagrożeń” Powiatu Słupskiego.

Podczas sesji, jej uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na najważniejsze czynniki i ich uszeregowanie wg obszarów analizy. Przeprowadzone wśród uczestników debaty badania ankietowe dały możliwość poznania powiatu poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły dodatkowo przybliżyć i określić najważniejsze jego problemy.

Ankietowani mieszkańcy odpowiadali na pytania, co – ich zdaniem – jest mocną stroną powiatu, z jakimi powiat boryka się trudnościami i jak można je zwalczać, wykorzystując rysujące się szanse. Respondenci kwantyfikowali również podstawowe dziedziny życia społeczno – gospodarczego w rozbiciu na poszczególne cechy. Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT. Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się powiat, pozwala sformułować koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Zbiór informacji o mocnych i słabych stronach powiatu i stojących przed nim szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach powiatu ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego).

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Pomorskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Słupskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 plan_rozwoju_2013.pdf (PDF, 3.MB) 2013-07-03 13:40:04 920 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:40:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fąfara 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:40:44