Nabór na podinspektora ds. personalnych w komórce Sekretarza Powiatu

STAROSTWO  POWIATOWE w SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

podinspektora  ds. personalnych

w  komórce Sekretarza Powiatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: od 1 grudnia 2017 r.

- w wymiarze – pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw  publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. kierunek wykształcenia: administracyjny lub ekonomiczny,
 5. co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej,
 6. znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. znajomość ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 9. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 10. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność  organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 5. komunikatywność.
 1. Warunki pracy:
 1. stanowisko pracy w pokoju 2 osobowym,
 2. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. powadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 3. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
 4. prowadzenie spraw dotyczących odznaczeń państwowych, samorządowych itp.,
 5. prowadzenie spraw związanych z wyborem radców prawnych do obsługi prawnej urzędu i jednostek oświatowych powiatu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. dokument poświadczający staż pracy w administracji publicznej,
 8. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

    Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na  podinspektora w komórce Sekretarza Powiatu” w terminie do dnia 26 października 2017 r.

    Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

    Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) z własnoręcznym podpisem.

 

Słupsk, dnia  16 października 2017 r.

Załączniki do pobrania

1 oswiadczenia_kandydata.pdf (PDF, 16KB) 2017-10-16 15:06:57 46 razy
2 kwestionariusz_osobowy.rtf (RTF, 12KB) 2017-10-16 15:06:57 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 16-10-2017 15:06:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Bursztynowicz 16-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 16-10-2017 15:06:57