Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

STAROSTWO  POWIATOWE W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

inspektora ds. inwestycji
w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

    
Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze - pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest  
   poprzedzona umowami na czas określony.

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej  6 %.

1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw  publicznych,
c)    wykształcenie wyższe,
d)    wykształcenie o kierunku budowlanym,
e)    co najmniej 3 lata stażu pracy,
f)    co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z inwestycjami,
g)    znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego i procedur administracyjnych,
h)    znajomość prawa budowlanego,
i)    umiejętność czytania map,
j)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziany co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
b)    mile widziane uprawnienia budowlane,
c)    wysoka kultura osobista,
d)    komunikatywność,
e)    umiejętność organizacji pracy własnej,
f)    umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

3.    Warunki pracy:
a)    większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
b)    stanowisko pracy w pomieszczeniu trzyosobowym,
c)    praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
d)    wyjazdy w teren,
e)    wysiłek głównie umysłowy.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    przygotowywanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu, z wyłączeniem inwestycji/remontów prowadzonych w budynku – siedzibie Starostwa
       Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14,
b)    analizowanie wniosków inwestycyjnych, opiniowanie celowości ich realizacji oraz przygotowywanie propozycji realizacji inwestycji, uwzględniając Wieloletni Plan Inwestycyjny,
       Wieloletnią Prognozę Finansową,
c)    współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku,
d)    sporządzanie sprawozdania z wykonania inwestycji ujętych w Planie Inwestycyjnym wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym,
e)    przygotowywanie koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych oraz sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej w oparciu o
       zaakceptowane koncepcje,
f)    przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument poświadczający staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami,
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
g)    kserokopie świadectw pracy,
h)    dokument poświadczający staż pracy w administracji publicznej, jeżeli kandydat taki staż posiada,
i)    kserokopia uprawnień budowlanych, jeżeli kandydat takie posiada,
j)    aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
k)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
l)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na inspektora do  Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji”  w   terminie  do   dnia  27 października 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ) z własnoręcznym podpisem.

                                                                                                                                                                                    SEKRETARZ POWIATU
                                                                                                                                                                                  MARTA BURSZTYNOWICZ


Słupsk, dnia  17 października 2017 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 17-10-2017 11:55:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Bursztynowicz 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 17-10-2017 12:11:38