Obwieszczenie ŚR.6341.126.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1. Wygaszenia w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych - ujęć czwartorzędowego i paleogeńskiego, zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego WOSANA w Damnicy udzielonego WOSANA S.A. decyzją nr 234/2016 z dnia 16.05.2016r. znak: ŚR-II.6341.23.2016.
2. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-8 oraz na rekonstrukcję (przebudowę) studni S-2.
3. Udzielenia WOSANA S.A. (ul. Batorego 35A, 34-120 Andrychów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wielootworowego zlokalizowanego w Damnicy (S-2 - dz. nr 161/8, S-8 - 161/7, S-3 - 161/10 obręb Damnica, S-4 - 233/27 obręb Damnica Leśnictwo) dla celów produkcji butelkowanych wód źródlanych i napojów smakowych.