Obwieszczenie AB-I-B.6740.7.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza kablowego 0,4 kV na działce nr 139/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka