Nabór na podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora ds. obsługi kasowej w  Wydziale Finansowo-Budżetowym

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze - pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

W miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie średnie lub wyższe,
d) kierunek wykształcenia: ekonomiczny,
e) co najmniej 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
f) znajomość:
• zasad funkcjonowania samorządu powiatowego,
• znajomość rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
g) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) umiejętność organizacji pracy własnej,
c) komunikatywność,
d) odporność na stres.
3. Warunki pracy:
a) stanowisko pracy w pokoju jednoosobowym,
b) większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
d) wysiłek głównie umysłowy.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku w tym:
a) prowadzenie obsługi kasowej z wykorzystaniem programu kasowego,
b) przyjmowanie na podstawie właściwych dowodów wszelkich należności i odprowadzanie ich do banku zgodnie z obowiązującymi zasadami,
c) wypisywanie czeków gotówkowych, składanie zapotrzebowania na czeki gotówkowe,
d) podejmowanie z banku środków pieniężnych na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
e) zwracanie do banku nierozdysponowanej gotówki,
f) bieżące  sporządzanie raportów kasowych oraz innej dokumentacji wynikającej z przepisów oraz Instrukcji Kasowej oddzielanie dla każdego rodzaju środków oraz przekazywanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi do Wydziału Finansowo – Budżetowego,
g) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych dokonywanych w kasie  na odpowiednich kontach,
h)  obsługa terminala płatniczego,
i) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz depozytów i kart płatniczych,
j) prowadzenie wszelkich spraw związanych z kartami płatniczymi.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
f) kserokopie świadectw pracy,
g) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem: dotyczy "naboru na podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym" w  terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
    


Słupsk, dnia 12 czerwca 2018 r.

Załączniki do pobrania

1 kwestionariusz_osobowy.rtf (RTF, 12KB) 2018-06-12 14:17:23 48 razy
2 oswiadczenia_kandydata.pdf (PDF, 16KB) 2018-06-12 14:17:23 18 razy
3 Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia.pdf (PDF, 20KB) 2018-06-12 14:17:23 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 12-06-2018 14:17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Bursztynowicz 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 12-06-2018 14:17:23