Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. kadr w dziale Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14

STAROSTA SŁUPSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. kadr
w Dziale Sekretarza Powiatu

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SŁUPSKU
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest  poprzedzona umowami na  czas określony.

 

    1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. kierunek: administracyjny lub ekonomiczny lub prawniczy;
 5. co najmniej 4 lata stażu pracy;
 6. co najmniej 2 lata na stanowisku do spraw kadr;
 7. znajomość:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

        - ustawy o samorządzie powiatowym;

        - Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych;

        - ustawy o pracownikach  samorządowych i przepisy wykonawcze;

  h) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

    1. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej na stanowisku do spraw kadr;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. odpowiedzialność;
 7. komunikatywność;
 8. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 9. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 2. sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w szczególności:  umów o pracę,  informacji o warunkach zatrudnienia i świadectw  pracy;
 3. gospodarowanie funduszem płac;
 4. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w szczególności:

- ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy m.in. do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, odpraw;

- ustalanie wymiaru  przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego i prowadzenie ewidencji jego wykorzystania;

- prowadzenie ewidencji czasu pracy i dokumentów wchodzących w jej skład określonych
   w przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników;

- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;

 1. kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz monitorowanie ich ważności;
 2. sporządzanie sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących zatrudnienia w Starostwie;
 3. prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście Słupskiemu.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. stanowisko w pokoju dwuosobowym;
 2. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
 3. naturalne i sztuczne oświetlenie;
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

  5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie;
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń
  o stanie odbytych studiów);
 6. dokument poświadczający staż pracy wymieniony pkt 1 lit. e, f

 

 6. Starosta może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 7. Dostępność: osoba z niepełnosprawnością nie może*/może* skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej*/powyżej *6 %,

8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia  1 lipca 2024 r. w formie:

 1. papierowej - w zamkniętej kopercie, do siedziby Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa - 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: ,,ds. kadr w Dziale Sekretarza Powiatu” lub
 2. elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) Starostwa utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP:/770979683/SkrytkaESP

Zasady dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP Starostwa.

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Starostwie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty. Starostwo nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie wskazanego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

          Składając dokumenty kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych załączoną każdorazowo do ogłoszenia o naborze.

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                              SEKRETARZ POWIATU     

                                                                                                                                                                                                                    IWONA WÓJCIK


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula informacyjna-dla osoby starajacej sie o zatrudnienie (PDF, 114.11Kb) 2024-06-11 10:21:14 10
kwestionariusz kandydata (DOC, 30.50Kb) 2024-06-11 10:21:14 16
oswiadczenia kandydata (PDF, 242.61Kb) 2024-06-11 10:21:14 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Wójcik

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Mirosław Górak

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Górak

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 10:21