Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

STAROSTWO  POWIATOWE w SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO PRACY
podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze – pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

W miesiącu wrześniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw  publicznych,
 3. wykształcenie średnie lub wyższe,
 4. wykształcenie o kierunku leśnym,
 5. co najmniej 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim,
 6. co najmniej 1 rok staży pracy przy wykształceniu wyższym,
 7. co najmniej 1 rok stażu pracy w obszarze gospodarki leśnej,
 8. znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego,
 9. znajomość procedur administracyjnych,
 10. znajomość zagadnień dotyczących gospodarki leśnej zapewniającej utrzymywanie lasów i ciągłości ich użytkowania oraz cechowania drewna,
 11.  znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody, w tym przede wszystkim ochrony drzew i krzewów, wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 12. znajomość zagadnień z zakresu łowiectwa,
 13. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 14. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność  organizacji pracy własnej,
 3. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się.
 1. Warunki pracy:
 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wyjazdy w teren związane z koniecznością przeprowadzenia dowodów z oględzin w terenie, lub rozpraw administracyjnych w toku prowadzonych postepowań.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przygotowywanie projektów decyzji zapewniających trwałe utrzymywanie lasów i ciągłość ich użytkowania, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. rozpatrywanie wniosków o usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości należących do gmin w celu przygotowania projektów zezwoleń,
 3. cechowanie drewna pozyskanego przez właścicieli lasów i wystawianie świadectw pochodzenia drewna w celu potwierdzenia legalności jego pochodzenia,  
 4. prowadzenie kontroli zalesionych, ze środków finansowych wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gruntów rolnych i dokonywanie oceny udatności upraw. Prowadzenie procedur wyłonienia wykonawców operatów klasyfikacyjnych, stanowiących podstawę do wydania decyzji o przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśne,
 5. ustalanie osobom fizycznym uprawnień do wypłacanych ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych,
 6. przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określających stan lasów i zakres zadań do wykonania przez ich właścicieli,
 7. ustalanie Kołom Łowieckim czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.
   
 8. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. dokument potwierdzający doświadczenie w obszarze gospodarki leśnej,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.).

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody do Wydziału Środowiska i Rolnictwa” w  terminie  do dnia 22 października 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

           

Słupsk, dnia  9 października 2018 r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.rtf (RTF, 12KB) 2018-10-09 13:51:42 75 razy
2 oswiadczenia_kandydata.pdf (PDF, 16KB) 2018-10-09 13:51:42 69 razy
3 klauzula_zgody_kandydata_do_zatrudnienia.pdf (PDF, 20KB) 2018-10-09 13:51:42 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 09-10-2018 13:51:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Bursztynowicz 22-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 09-10-2018 13:57:09