Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego
w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

 

 1. Konkurs obejmuje realizację programów edukacyjno – profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

 

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na to zadanie – 10 644,00 zł.

 

W ogłaszanych konkursach – 16 stycznia, 22 kwietnia, 21 sierpnia br. rozdysponowano 6.356,00 zł

W 2013 roku na zadanie to przeznaczono 17.000,00 zł.

 

Warunki uzyskania dofinansowania zadania:

            Oferent przedstawi propozycje realizacji różnorodnych form działań ponadgminnych (konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, kampanie, zajęcia rekreacyjne itp.) propagujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców, ukierunkowanych w szczególności na:

- zwiększenie aktywności fizycznej,

- racjonalne odżywianie,

- regularne wizyty profilaktyczne,

- profilaktykę „zespołów ucieczki” (narkomania, lekomania, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne),

- umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,

z wyszczególnieniem populacji, zasięgu działania, miejsca, liczby osób objętych realizacją zadania. Oferent w realizacji zadnia uwzględni doświadczenia i kwalifikacje realizatorów.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 52.

 1. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadanie:
 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Oferty na realizację zadania winny być zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinny zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. Termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników i odbiorców;
  3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł;
  6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Podane informacje w ofercie powinny być rzetelne i dostarczyć wyczerpującą ilość szczegółów i konkretów pozwalających na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji zadania.
 6. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 8. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 11. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
 12. Zabronione jest dokonywanie zmian w układzie określonym wzorem oferty.
 13. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
  1. brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 14. Na stanowisku merytorycznym sprawdzona zostanie kompletność złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany we wniosku lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w 2014 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. Zadanie powinno mieć charakter ponadgminny, tj. jego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin z powiatu słupskiego.

 

IV. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, opatrzonej adresem oferenta, z adnotacją: Konkurs ofert 2014 – „ochrona i promocja zdrowia” w terminie do 20 października br., do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju 01 (parter) Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub złożone na drukach niezgodnych z obowiązującym wzorem zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową, powołaną według trybu określonego w §11 Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. przyjętego uchwałą Nr XXVII/295/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 r., która przedłoży Zarządowi Powiatu Słupskiego propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
 2. Rozpatrzenie ofert na zadanie nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową w oparciu o merytoryczną kartę oceny ofert stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Słupskiego.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert.
 6. Do ww. postępowania wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ocena_ofert.pdf (PDF, 128.82Kb) 2014-09-26 13:38:47 518 razy
2 Formularz_oferty.rtf (RTF, 222.95Kb) 2014-09-26 13:38:47 548 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 26-09-2014 13:38:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Babiarz-Zych 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 26-09-2014 13:38:47