Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny
e-mail: organizacyjny@powiat.slupsk.pl

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:
- wieloosobowe ds. obsługi Rady Powiatu - OR-II:
Anna Lewicka
, II piętro, pokój 207, tel. 59 841-85-07, e-mail: alewicka@powiat.slupsk.pl, radapowiatu@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń rady powiatu i komisji,
• kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji i sesje rady powiatu,
• protokołowanie sesji rady powiatu i posiedzeń komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz komisji rewizyjnej,
• prowadzenie rejestru uchwał rady powiatu oraz interpelacji radnych,
• sporządzanie sprawozdań z prac komisji i rady powiatu,
• prowadzenie spraw osobowych radnych.
• nadawanie biegu sprawom będącym przedmiotem wniosków i interpelacji kierowanych przez radnych do starosty, nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi w tych sprawach;
Miłosz Chojnacki, II piętro, pokój 207, tel. 59 841-85-07, e-mail mchojnacki@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• kompletowanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Komisji Rady Powiatu: Polityki Społecznej, Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu oraz Skarg, Wniosków i Petycji,
• pomoc w obsłudze kancelaryjno-biurowej Rady Powiatu,
• wykonywanie zadań z zakresu ustawy o petycjach, kierowanych do Rady Powiatu,
• nadawanie biegu sprawom określonym w uchwałach oraz będących przedmiotem ustaleń Zarządu i Starosty,
• prowadzenie centralnego rejestru i zbioru porozumień, zgodnie z zarządzeniem Starosty,
• prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych powiatu, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej;

- ds. ogólnoorganizacyjnych - Aneta Zakrzewska - OR-I, I piętro, pokój 116, tel. 59 841-85-85, e-mail: aneta.z@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpłatną pomocą prawną,
• prowadzenie całokształtu spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Starostwa,
• prowadzenie archiwum zakładowego oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
• opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i innych aktów organizacyjno-wewnętrznych oraz zmian do tych aktów,
• przygotowywanie zestawień zbiorczych z zakresu spraw ogólno-administracyjnych urzędu,

- ds. obsługi Zarządu Powiatu - Edyta Sobieska-Leśniańska - OR-III, I piętro, pokój 116, tel. 59 841-87-24, e-mail: esobieska@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• wykonywanie zadań z zakresu ustawy o petycjach, które zostały skierowane do Zarządu Powiatu,
• kompletowanie materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu,
• protokołowanie posiedzeń Zarządu,
• nadawanie biegu sprawom określonym w uchwałach oraz będących przedmiotem ustaleń Zarządu i Starosty,
• prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
• prowadzenie rejestru decyzji i postanowień Zarządu,
• przygotowywanie raportu o stanie powiatu,
• prowadzenie centralnego rejestru umów,
• wykonywanie zadań z zakresu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

- ds. obsługi sekretariatu starosty i wicestarosty - Jolanta Karska - OR-IV, I piętro, pokój 102, tel. 59 842-37-73, e-mail: sekretariat@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Zarządu Powiatu, Starosty,  Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu, w tym:
a) obsługa telefoniczna sekretariatu oraz kancelaryjno-biurowa Starosty, Wicestarosty i Zarządu Powiatu,
b) załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu,
c) prowadzenie kalendarza spotkań Starosty, Wicestarosty i Zarządu Powiatu,
d) obsługa spotkań Starosty, Wicestarosty i Zarządu Powiatu,
e) dbanie o wyposażenie Starosty i Wicestarosty w prasę i materiały biurowe,  
f) zabezpieczenie sekretariatu w artykuły spożywcze;
• przyjmowanie korespondencji zaadresowanej imiennie do Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu oraz przekazywanie jej adresatom,
• dzielenie korespondencji zgodnie z dyspozycjami Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu i przekazywanie jej według dekretacji,
• przyjmowanie i nadawanie faksów,
• udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy,
• wystawianie poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) Staroście, Wicestaroście, Członkowi Zarządu

Oddział Administracyjno-Gospodarczy z wieloosobowym stanowiskiem ds. zamówień i obsługi:
Magdalena Czerniej
- kierownik oddziału, OR-V, II piętro, pokój 210, tel. 59 841-85-11, e-mail: mczerniej@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.04.2019 r.)
Do obowiązków należy:
• sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami Oddziału Administracyjno – Gospodarczego oraz koordynowanie spraw załatwianych przez oddział,
• planowanie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy udziale wydziałów merytorycznych,
• prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznymi na podstawie dostarczonych przedmiotów zamówień,
• przygotowywanie zbiorczych zestawień, analiz i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych,
• monitorowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
• prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi i ich wyposażeniem,
• prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu,
• sprawowanie pieczy nad konserwacją urządzeń i naprawą bieżącą sprzętu technicznego,
• opracowywanie zbiorczego projektu planu budżetu oddziału;
- wieloosobowe ds. zamówień:
Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska, OR-VI, II piętro, pokój 209, tel. 59 841-85-10, e-mail: mwieckowska@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• planowanie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy udziale wydziałów merytorycznych,
• prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznymi na podstawie dostarczonych przedmiotów zamówień,
• przygotowywanie zbiorczych zestawień, analiz i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych,
• opracowywanie planów uzasadnionego inwestowania w nieruchomości oraz udział w opracowywaniu planów modernizacji i remontów bieżących oraz ich realizacja,
• organizowanie pracy konserwatorów,
• prowadzenie książki obiektu oraz zlecanie niezbędnych okresowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów obiektów i urządzeń stanowiących ich  wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami  prawa budowlanego.
• dbałość o zabezpieczenie budynku Starostwa i pomieszczeń przed włamaniem lub kradzieżą;
- ds. administracyjno-gospodarczych:
Natalia Bodziak -  OR-VII, II piętro, pokój 209, tel. 59 841-85-70, e-mail: nbodziak@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• prowadzenie spraw związanych z używaniem służbowych telefonów komórkowych,
• przygotowywanie projektów umów dotyczących stacjonarnej sieci telefonicznej i jej konserwacji,
• prowadzenie spraw związanych z eksploatacją środków łączności – telefony stacjonarne,
• zakup materiałów biurowych oraz prowadzenie ich ewidencji i rozdziału,
• organizowanie pracy kierowców i sprzątaczek,
• sporządzanie informacji o czasie pracy kierowców i przekazywanie jej na stanowisko ds. kadr,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pojazdów będących w dyspozycji urzędu,
• prowadzenie spraw związanych z parkingami Starostwa,
• organizacyjne zabezpieczanie narad, spotkań lub posiedzeń organizowanych w siedzibie Starostwa.

Oddział – Biuro Obsługi Mieszkańców
Anna Dożynkiewicz-Woźniak
- kierownik biura - OR-VIII, parter, pokój 01, tel. 59 841- 87- 16, e-mail: awozniak@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 11.02.2019 r.)
Do obowiązków należy:
• racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych,
• obsługa mieszkańców w zakresie informacji ogólnej z zakresu funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu, wydawanie wniosków i udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach oraz opłatach,
• udzielanie informacji z zakresu działania urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego,
• przyjmowanie i wprowadzanie korespondencji do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie, odbieranie dokumentacji opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z platformy e-PUAP oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych i na samodzielne stanowiska pracy,
• koordynowanie pracą pracowników w Biurze Obsługi Mieszkańców,
• administrowanie elektronicznym system obiegu dokumentów w urzędzie,
• badanie zadowolenia mieszkańca z obsługi w urzędzie w oparciu o ankiety, wyniki sondaży umieszczonych na stronie internetowej Starostwa, informacje z lokalnych mediów, informacje od kierowników komórek organizacyjnych na temat zadowolenia mieszkańca oraz analiza zawartych informacji i wyciagnięcie wniosków oraz przekładanie stosownych dokumentów z procesu badania zadowolenia klienta,
• prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,
• znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
• bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
• przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
• samokontrola wykonywanych czynności określonych w zakresie obowiązków,
• zastępstwo podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na wieloosobowym stanowisku ds. obsługi mieszkańców.
- wieloosobowe stanowisko obsługi mieszkańców - OR-IX:
Marta Szeliga - parter, pokój 01, tel. 59 841-87-12, e-mail: mszeliga@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych,
• obsługa mieszkańców w zakresie informacji ogólnej z zakresu funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu, wydawanie wniosków i udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach oraz opłatach,
• udzielanie informacji z zakresu działania urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego,
• przyjmowanie i wprowadzanie korespondencji do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie, odbieranie dokumentacji opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z platformy e-PUAP oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych i na samodzielne stanowiska pracy,
• badanie zadowolenia mieszkańca z obsługi w urzędzie w oparciu o ankiety, wyniki sondaży umieszczonych na stronie internetowej Starostwa, informacje z lokalnych mediów, informacje od kierowników komórek organizacyjnych na temat zadowolenia mieszkańca oraz analiza zawartych informacji i wyciągnięcie wniosków oraz przekładanie stosownych dokumentów z procesu badania zadowolenia klienta,
• prenumerata prasy,
• dbałość o wizualizację urzędu poprzez aktualizację oznakowań i koordynację użytkowania tablicy ogłoszeń.,
• wykonywanie wszelkich poleceń służbowych zleconych przez przełożonego,
• znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
• bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
• przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
• samokontrola wykonywanych czynności określonych w zakresie obowiązków.
• zastępstwo podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na wieloosobowym stanowisku ds. obsługi mieszkańców.

Patrycja Walach - parter, pokój 01, tel. 59 841-12-48, 59 841-85-00, e-mail: pwalach@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych,
• prowadzenie spraw związanych z przyjęciem korespondencji ,
• prowadzenie elektronicznej książki nadawczej ze szczególnym uwzględnieniem listów poleconych wychodzących ze Starostwa,
• obsługa centrali telefonicznej,
• prowadzenie ewidencji  druków ścisłego zarachowania,
• współpraca z Pocztą Polską w zakresie przechowywania i odbioru korespondencji oraz zawieranie umów na usługi pocztowe,
• odbiór prasy oraz rozdział na poszczególne komórki organizacyjne,
• udostępniania wjazdu na parking wewnętrzny Starostwa,
• wykonywanie wszelkich poleceń służbowych zleconych przez przełożonego,
• znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
• bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
• przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
• samokontrola wykonywanych czynności określonych w zakresie obowiązków,
• zastępstwo podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na wieloosobowym stanowisku ds. obsługi mieszkańców.

Oddział Obsługi Informatycznej z wieloosobowym stanowiskiem informatyka:
Sebastian Wójcik
- kierownik oddziału, OR-X, II piętro, pokój 204, tel. 59 841-87-40, e-mail: swojcik@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• koordynowanie pracą pracowników Oddziału Obsługi Informatycznej,
• administrowanie sieciami informatycznymi,
• administracja i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
• informatyczna obsługa sesji Rady Powiatu;

- wieloosobowe informatyka - OR-XI:
Marcin Fąfara, II piętro, pokój 205, tel. 59 841-87-42, e-mail:mfafara@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
• administrowanie sieciami informatycznymi,
• współpraca przy wdrażaniu nowych programów komputerowych,
• współdziałanie z pracownikami urzędu obsługującymi sprzęt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji tego sprzętu,
• współpraca i współdziałanie z merytorycznymi wydziałami Starostwa w zakresie informatyzacji procedur administracyjnych,
• prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie informatycznym;
 Mirosław Górak, II piętro, pokój 205,tel. 59 841-87-41, e-mail: mgorak@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• administrowanie i obsługa systemu księgowo-finansowego "Powiat",
• zakup oprogramowania informatycznego dla Starostwa i przygotowywanie umów z tym związanych,
• nadzór nad ewidencją sprzętu informatycznego i oprogramowania eksploatowanego w Starostwie,
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania
na stanowiskach pracy,
• prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń poligraficznych oraz niszczarek,
• prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie informatycznym;

 
- Biuro Rzeczy Znalezionych - Anna Dożynkiewicz-Woźniak, pok. nr 01, parter, tel. (59) 841-87-16, e-mail: awozniak@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 02-09-2021 09:08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 24-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 20-01-2022 11:29:03