Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Geodezji i Kartografii

I N F O R M A C J A
Starosty Słupskiego


Działając na podstawie art. 28b, ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Słupski jako prowadzący powiatową bazę geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obszaru powiatu słupskiego wyznacza  termin przeprowadzania narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w każdą środę w godz. 10:00–14:00.
    Narady koordynacyjne odbywają się w formie elektronicznej.

Informacji w sprawie udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: map, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego udziela się po numerem telefonu 59/84-18-711.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

I. Do podstawowego zakresu działania wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

prowadzenie dla obszaru powiatu:

 • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym tworzenie
  i prowadzenie bazy danych ewidencyjnych oraz  udostępnianie zawartych w tej bazie zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym tworzenie i prowadzenie powiatowej bazy GESUT oraz  udostępnianie zawartych w tej bazie zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
 • rejestru cen nieruchomości,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
 1. tworzenie i udostępnianie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

II. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GK”

 

 

W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska:

 

Joanna Góralska -  Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, GK.I, parter, pokój 29, tel. 59/84-18-530,  e-mail: goralska@powiat.slupsk.pl  
(data zatrudnienia na stanowisku 10.01.2022 r.)

Do obowiązków należy:

 1. Organizowanie pracy wydziału  i sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
 2. Weryfikowanie przekazywanych do zasobu wyników prac geodezyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców tych prac, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów i kompletności przekazywanych wyników,
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji
  w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego
   i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych,
 4. Udzielanie pisemnych informacji o nieruchomościach ujawnionych  w bazie danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 5. Udzielanie pisemnych informacji dotyczących zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. Koordynowanie zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz okresowymi weryfikacjami danych ewidencyjnych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, a w szczególności: przygotowywaniem projekt planu zamówień, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, warunków udziału w postępowaniu, warunków technicznych i projektów umów,
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu działania Wydziału, w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.

 

Kamil Kirko – 59 84 18 522 – Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i kartografii-GK.II

(data zatrudnienia na stanowisku 01.04.2022 r.)
Do obowiązków należy:

 

 1. Współudział w zarządzaniu Wydziałem Geodezji i kartografii, tj. planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu zadań realizowanych przez wydział obejmujących w szczególności: prowadzenie ewidencji gruntów i budynków EGiB, prowadzenie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK)
 2. Realizacja zadań związanych z informatyzacją baz danych prowadzonych przez wydział Geodezji
 3. Sporządzanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na usługi geodezyjne i kartograficzne;
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu działania wydziału;

Iwona Skuza - ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów  – GK.III, II piętro, pokój  219, Tel. 59/84-18-525, e-mail: skuza@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu praw do gruntów, budynków i lokali oraz innymi materiałami źródłowymi,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie aktualizacji  danych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków,
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji
   w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 4. Weryfikowanie danych i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną bazy danych EGiB, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
 5. Zawiadamianie o zmianach w operacie ewidencyjnym – organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
 6. Współpraca z wydziałem ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, urzędami gmin, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań,
 7. Przygotowanie projektów opinii  w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości,
 8. Prowadzenie rejestru terenów zamkniętych.

Agnieszka Pyzik - ds. ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości -  GK.IV, II piętro, p. 219, tel. 59/84-18-525, e-mail: apyzik@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem rejestru cen nieruchomości (RCN) w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu praw do gruntów, budynków i lokali oraz innymi materiałami źródłowymi,
 2. Prowadzenie i utrzymywanie bazy  danych RCN w zgodności z obowiązującym pojęciowym modelem danych oraz okresowa walidacja danych, raportowanie i usuwanie błędów,
 3. Udostępnianie danych zawartych w bazie danych RCN oraz operacie ewidencyjnym,
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji
  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu oraz za wykonywane czynności,
 5. Rejestrowanie cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz innych,  określonych przepisami prawa, dostępnych danych o nieruchomościach i ich częściach składowych,  w rejestrze cen nieruchomości (RCN),
 6. Udzielanie informacji  w zakresie ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
 7. Aktualizowanie danych zawartych w części opisowej bazy danych EGiB, w oparciu
  dokumenty będące podstawą wpisu praw do gruntów, budynków i lokali,
 8. Weryfikowanie danych i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną bazy danych EGiB, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
 9. Zawiadamianie o zmianach w operacie ewidencyjnym – organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
 10. Współpraca z wydziałem ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, urzędami gmin, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

wieloosobowe  ds. ewidencji gruntów i budynków:

Karolina Dudź -( wz. Nikola Augustyniak) GK.V, II piętro, pokój 221, tel.59/84-18-597, email:naugustyniak@powiat.slupsk.pl

Dariusz Gumowski - GK.VI, II piętro, pokój 214, tel. 59/84-18-526,e-mail: gumowski@powiat.slupsk.pl

Marta Urbanek-Bachta -  GK.VII, II piętro, pokój 219, tel. 59/84-18-525, e-mail: murbanek@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Aktualizowanie danych zawartych w części opisowej i części graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), na podstawie dokumentów będących podstawą wpisu praw do gruntów, budynków i lokali,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji  danych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków,
 3. Weryfikowanie danych i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną operatu ewidencyjnego, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
 4. Rejestrowanie cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz innych,  określonych przepisami prawa, dostępnych danych o nieruchomościach i ich częściach składowych,  w rejestrze cen nieruchomości (RCN),
 5. Zawiadamianie o zmianach w operacie ewidencyjnym – organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
 6. Udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencyjnym,
 7. Współpraca z wydziałem ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, urzędami gmin, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

Jacek Zdanowiczds. prowadzenia baz danych przestrzennych -  GK.IX, parter, pokój 25, tel. 59/84-18-722, e-mail: jzdanowicz@powiat.slupsk.pl

 1. Weryfikacja przekazywanych do zasobu  operatów z wynikami prac geodezyjnych  przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców tych prac pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów, kompletności przekazywanych wyników i spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych,
 2. Tworzenie i aktualizację baz danych przestrzennych, na podstawie przekazanych do zasobu operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych, prawomocnych orzeczeń sądu, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokumentów pozyskanych z innych rejestrów publicznych, dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
 3. Udostępnianie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach danych przestrzennych,
 4. Rejestrowanie w bazie danych systemu PZGiK przyjętych do zasobu operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych w postaci dokumentów elektronicznych,
 5. Weryfikację i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
 6. Przewodniczenie z upoważnienia starosty naradzie koordynacyjnej oraz sporządzanie protokołów z narad, w celu utrwalenia stanowiska uczestników narad w zakresie usytuowania projektowanych sieci i rezultatów narady,
 7. Współdziałanie z podmiotami, które władają sieciami uzbrojenia terenu, w celu założenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na podstawie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 8. Wprowadzanie uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej projektów sieci uzbrojenia terenu do bazy danych GESUT,
 9. Sporządzanie protokołów  oraz odpisów protokołów z narad koordynacyjnych,
 10. Zamieszczanie adnotacji o wynikach koordynacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,
 11. Archiwizacja dokumentacji z narad koordynacyjnych.

 

Wieloosobowe stanowiska  ds. prowadzenia baz danych przestrzennych:

Krzysztof Krupa GK.XI, II piętro, pokój 213, tel. 59/84-18-576, e-mail:kkrupa@powiat.slupsk.pl

Oskar Matyszewski – GK.XII, parter, pokój 34, tel. 59/84-18-704,e-mail:omatyszewski@powiat.slupk.pl

Bartosz Zydel - GK.XIII, parter, pokój 34, tel. 59/84-18-704, e-mail:bzydel@powiat.slupsk.pl

Szymon Konkel - GK.VIII, II piętro, pokój 213, tel. 59/84-18-583, e-mail:skonkel@powiat.slupsk.pl

Patrycja Gosik  - GK.X, parter, pokój 34, tel. 59/84-18-704, e-mail:pgosik@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1.  Weryfikacja przekazywanych do zasobu  operatów z wynikami prac geodezyjnych  przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców tych prac pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów, kompletności przekazywanych wyników i spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych,
 2. Tworzenie i aktualizację baz danych przestrzennych, na podstawie przekazanych do zasobu operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych, prawomocnych orzeczeń sądu, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokumentów pozyskanych z innych rejestrów publicznych, dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
 3. Udostępnianie zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach danych przestrzennych,
 4. Rejestrowanie w bazie danych systemu PZGiK przyjętych do zasobu operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych w postaci dokumentów elektronicznych,
 5. Weryfikację i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,

Emiliana Bach  – stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci GK.XIV, parter, pokój 25, tel. 59/84-18-722, e-mail:  ebach@powiat.slupsk.pl; zud@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Przewodniczenie z upoważnienia starosty naradzie koordynacyjnej oraz sporządzanie protokołów z narad, w celu utrwalenia stanowiska uczestników narad w zakresie usytuowania projektowanych sieci i rezultatów narady,
 2. Współdziałanie z podmiotami, które władają sieciami uzbrojenia terenu, w celu założenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na podstawie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 3. Wprowadzanie uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej projektów sieci uzbrojenia terenu do bazy danych GESUT,
 4. Sporządzanie protokołów  oraz odpisów protokołów z narad koordynacyjnych,
 5. Zamieszczanie adnotacji o wynikach koordynacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,
 6. Archiwizacja dokumentacji z narad koordynacyjnych,

Wieloosobowe stanowiska  ds. obsługi zasobu geodezyjnego:

 Anetta Poniatowska-Ostrowska - GK.XV, parter, pokój  22, tel. 59/84-18-717, e-mail: aponiatowska@powiat.slupsk.pl

Alicja Kowal - GK.XXI, parter, pokój 23, tel., 59/84-18-707, email: akowal@powiat.slupsk.pl

 Lucyna Stańczyk – GK.XVI, parter, p. 23, tel. 59/84-18-707,
 e-mail:lstanczyk@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych w postaci dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK),
 2. Uzgadnianie z wykonawcami prac geodezyjnych zakres materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz ich udostępnianie w postaci elektronicznej,
 3. Sporządzanie i poświadczanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonane czynności,
 5. Udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące materiałów i zbiorów danych zgromadzonych w  powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Karolina Kozak - GK.XVII, parter, pokój 17 tel. 59/84-18-718 e-mail: kkozak@powiat.slupsk.pl 

Do obowiązków należy:

 1. Administrowanie systemem teleinformatycznym (systemem PZGiK) oraz jego komponentami obsługującymi bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną starostwa,
 2. Zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami do poszczególnych  funkcji  aplikacji systemu PZGiK poprzez panel administratora,
 3. Udostępnianie baz danych przestrzennych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym,
 4. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków  oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 5. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 6. Sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 7. Wydawanie licencji określających zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
 8. Tworzenie, na potrzeby sprawozdawczości, raportów (wykazów, zestawień) na podstawie danych baz danych przestrzennych prowadzonych w systemie PZGiK,

Ewelina Szymańska - GK.XVIII, parter, pokój 28, tel., 59/84-18-715, e-mail: eszymanska@powiat.slupsk.pl

Aleksandra Różańska - ( wz. Nikola Majchrzak) GK.XIX, parter, pokój 16, tel., 59/84-18-531, e-mail: arozanska@powiat.slupsk.pl

Izabela Sikorska – Adamkiewicz - GK.XXII, parter, pokój 16, tel., 59/84-18-531, e-mail: isikorska@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej w  elektronicznych systemach obiegu dokumentów obowiązujących w Starostwie,
 2. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach danych: BDOT500, GESUT i EGiB oraz wydawanie udostępnionych materiałów zasobu,
 3. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków  oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 4. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 5. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym od podmiotów publicznych albo podmiotów niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
 6. Sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 7. Wydawanie licencji określających zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu oraz za wykonywane czynności.

 

Małgorzata Kanclerska - GK.XX, parter, pokój 2, tel. 59/84-18-713, e-mail: mkanclerska@powiat.slupsk.pl 

Do obowiązków należy:

 1. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej w elektronicznych systemach obiegu dokumentów obowiązujących w Starostwie.
 2. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach danych: BDOT500, GESUT i EGiB oraz wydawanie udostępnionych materiałów zasobu,
 3. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków  oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 4. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie zamówionych dokumentów,
 5. Przyjmowanie i realizowanie wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym od podmiotów publicznych albo podmiotów niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
 6. Sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 7. Wydawanie licencji określających zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
 8. Wykonywanie zadań w zakresie archiwizacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 9. Prowadzenie podręcznego archiwum w Wydziale.

Ryszard Mąkosa  - GK.XXIII, parter, pokój 24, tel.,59/84-18-722, e-mail: rmakosa@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Weryfikowanie przekazywanych do zasobu wyników prac geodezyjnych dotyczących operatów prawnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczących: wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów i kompletności przekazywanych wyników oraz spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 31-01-2014 10:41:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Kozak 15-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 15-09-2022 11:55:09