Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Naczelnik Wydziału: Beata Życka, GN.I, II piętro, p.224, tel. (59) 8418-523, e-mail: zycka@powiat.slupsk.pl, nieruchomosci@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 09.11.2021r.).

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

 

- ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa: Marzenna Winiarczyk, GN.II, II piętro, p. 222, tel. (59) 8418-529, e-mail: winiarczyk@powiat.slupsk.pl


Do obowiązków należy:

 1. tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2.  sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 3. zapewnienie wyceny nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa,
 4. przejmowanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta, w tym w szczególności jezior będących wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
 5. podejmowanie czynności w celu nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
 6. zlecanie ubezpieczenia oraz zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 7. przygotowywanie decyzji w sprawach ustanowienia i wygaszania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 8. wykonywanie czynności w celu ustalania i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz udzielania bonifikat z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 9. podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
 10.  podejmowanie czynności w zakresie przypisanym staroście art. 9 ust. 2a-2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.),
 11. prowadzenie postępowań przetargowych, jak i bezprzetargowych dotyczących zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do tego celu oraz wykonywanie czynności dotyczących udzielenia rat lub bonifikat od ceny nieruchomości zgodnie z przepisami prawa,
 12. podejmowanie czynności w celu dokonywania darowizn nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z przepisami prawa, za wyjątkiem darowizn dokonywanych na rzecz użytkownika wieczystego,
 13. podejmowanie czynności w sprawach, w których Skarb Państwa jest stroną, w szczególności w sprawach dotyczących wywłaszczeń i/lub odszkodowań – zarówno w procesie rokowań jak i w procedurze administracyjnej,
 14. podejmowanie czynności w postępowaniach sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o wpis praw w księgach wieczystych oraz o odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa,
 15. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz komórkami tut. Starostwa,
 16. przygotowywanie projektów zarządzeń, umów oraz ustalanie odpowiednich opłat związanych z wykonywaniem wyżej opisanych zadań Skarbu Państwa, jeśli wymagają tego przepisy prawa,
 17. sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
 18. sporządzanie wykazów i sprawozdań dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa ,
 19. dokonywanie czynności mających na celu przekazywanie nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 20.  dokonywanie czynności stwierdzających wygaśnięcie decyzji oraz przekazywanie mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 21. dokonywanie czynności wynikających z ustawy o lasach, mających na celu ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna.

 

- ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji gruntów: Monika Piwowarczyk, GN.III, II piętro, p. 212, tel. (59)8418-527, e-mail: mpiwowarczyk@powiat.slupsk.pl 


Do obowiązków należy:

 1. prowadzenie postępowań dotyczących zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawidłowe ustalanie należności i opłat rocznych z tego tytułu,
 2. przeprowadzanie kontroli gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej zgodnie z procedurą określoną ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 3. wykonywanie czynności w sprawach opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze,
 4.  prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 5. przeprowadzanie kontroli gruntów zrekultywowanych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 6. przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.
 7. przekazywanie niezbędnych informacji na stanowisko prowadzące rejestr KZN  w ramach pozyskiwanych i wytwarzanych danych na swoim stanowisku,  
 8. gospodarowanie mieniem ruchomym będącym własnością Skarbu Państwa reprezentowanym przez Starostę Słupskiego, które zostało nabyte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 9. sporządzanie wykazów, sprawozdań, zestawień i innych dokumentów do sporządzenia, których zobowiązują przepisy zewnętrze lub wewnętrzne.

 

- ds. zwrotu gruntów i prac geodezyjnych: Zenon Płuciennik, GN.IV, II piętro, p.215, tel. (59) 8418-521, e-mail: zpluciennik@powiat.slupsk.pl

 

Do obowiązków należy:

 1. prowadzanie postępowań związanych z nieodpłatnym przekazaniem na własność działek gruntu będących w dożywotnim użytkowaniu rolników, którzy zdali gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia emerytalne lub rentowe,
 2.  prowadzanie postępowań związanych z nieodpłatnym przekazaniem na własność działek pod budynkami właścicielom budynków bądź ich spadkobiercom, którzy zdali gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia emerytalne lub rentowe,
 3. prowadzenie spraw związanych z projektowaniem, uzgadnianiem i kontrolą środków finansowych, którymi dysponuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 4. zlecanie usług związanych z działalnością Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wyceny, podziały, rozgraniczenia, wznowienia i inne niezbędne) zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz procedurami przyjętymi w urzędzie,
 5.  udział w czynnościach wskazania granic, rozgraniczenia, podziałów, ustalania przebiegu drogi koniecznej itp. dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowych,
 6. współpraca z innymi organami Skarbu Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego w wyżej wymienionych zakresach,
 7. prawidłowe wydatkowanie dotacji udzielanych z budżetu Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, oraz prawidłowe ustalanie należności Skarbu Państwa   w tym zakresie,  
 8. prawidłowe ustalanie należności i zobowiązań wynikających z realizacji zadań,
 9. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty lub ustalaniem innego terminu płatności zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub innych tytułów prawnych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Słupskiego,
 10. sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami właściwych ustaw.

 

- ds. wywłaszczeń i odszkodowań: Marta Treder, GN.V,  II piętro, p. 222, tel. (59) 8418-593, e-mail: treder@powiat.slupsk.pl


Do obowiązków należy:

 1. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych oraz odszkodowawczych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw,
 2. prowadzenie postępowań w sprawach zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa,
 3.  prowadzenie postępowań dotyczących ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości  w celu zakładania i przeprowadzenia na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej  oraz urządzeń technicznych łączności i sygnalizacji, a także innych urządzeń  podziemnych i naziemnych, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
 4.  prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 5. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz komórkami tut. Starostwa,
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń, umów oraz ustalanie odpowiednich opłat związanych z wykonywanie zadań Skarbu Państwa jeśli przepisy prawa tego wymagają,
 7. sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw,
 8. prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów.

 

- ds. użytkowania wieczystego oraz umów cywilnoprawnych: Marek Janta Lipiński, GN.VI, II piętro, p. 212, tel. (59) 8418-554, e-mail: mjantalipinski@powiat.slupsk.pl


Do obowiązków należy:

 1. tworzenie, prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie, służebności zgodnie z przepisami prawa oraz przy zastosowaniu systemu informatycznego przyjętego do tego celu w urzędzie,
 2. wykonywanie czynności dotyczących oddawania gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego w użytkowanie wieczyste zgodnie z przepisami prawa,
 3. wykonywanie czynności dotyczących żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zgodnie z przepisami prawa,
 4. wykonywanie czynności w celu ustalania i aktualizacji stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 5. wykonywanie czynności w celu ustalania i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 6. wykonywanie czynności dotyczących stosowania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 7. przeprowadzanie procedur związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 8. przeprowadzanie procedur związanych ze sprzedażą użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego na własność,
 9. podejmowanie czynności w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego lub innych praw rzeczowych dotyczących  nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 10. podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych w postępowaniach sądowym  w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego lub innych praw rzeczowych, o wpis praw w księgach wieczystych oraz o odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa  i Powiatu Słupskiego,
 11. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz komórkami tut. Starostwa,
 12. podejmowanie czynności związanych z ustanawianiem służebności na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 13. podejmowanie czynności związanych ze szkodami powstałymi z tytułu budowy sieci infrastruktury technicznej na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 14. prowadzenie postępowań w sprawach uzgadniania projektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego,
 15. prowadzenie postępowań dotyczących wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego (z wyłączeniem nieruchomości położonej przy
  ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku) zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksie cywilnym,
 16. dokonywanie czynności w celu udzielenia pomocy publicznej w ramach w/w zakres
 17.  prawidłowe wydatkowanie dotacji udzielanych z budżetu Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego na realizację wyżej opisanych zadań oraz prawidłowe ustalanie należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego w tym zakresie.
 18. sporządzanie sprawozdań, wykazów, raportów,
 19. przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, umów oraz ustalanie odpowiednich opłat związanych z wykonywanie zadań Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego w wyżej wymienionym zakresie.

 

- ds. gospodarowania mieniem powiatowym: Elżbieta Skupińska, GN.VII, II piętro, p. 223, tel. (59) 8418-553, e-mail: skupinska@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu  powiatowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu powiatowego,
 3. zapewnienie wyceny nieruchomości pozostających w zasobie powiatowym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. podejmowanie czynności w celu nabywania nieruchomości do zasobu powiatowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
 5. podejmowanie czynności w celu dokonywania darowizn nieruchomości powiatowych zgodnie z przepisami prawa,
 6. prowadzenie postępowań przetargowych, jak i bezprzetargowych dotyczących zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu powiatowego, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonywanie czynności dotyczących udzielenia rat lub bonifikat od ceny nieruchomości zgodnie z przepisami prawa,
 7. przeprowadzanie procedury przetargowej oraz zbywanie gruntów pod wodami stojącymi Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa Ministra ds. gospodarki wodnej oraz rozporządzenia w sprawie przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod wodami stojącymi Skarbu Państwa,
 8. wykonywanie prawa pierwokupu w imieniu Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi zgodnie z ustawą Prawo Wodne,
 9. wykonywanie wszelkich czynności związanych z prawidłowym zarządzaniem nieruchomością zabudowaną położoną w Słupsku przy ulicy Sienkiewicza 20, w szczególności udostępnianiem lokali użytkowych w różnych formach prawem przewidzianych zgodnie z przepisami prawa,
 10. zarządzanie nieruchomościami powiatowymi, w tym w szczególności rozliczanie kosztów utrzymania, zlecania napraw i remontów oraz ubezpieczania i zabezpieczania nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 11. przygotowywanie decyzji w sprawach ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 12. wykonywanie czynności w celu ustalania i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatowych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 13. wykonywanie czynności dotyczących stosowania bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dot. nieruchomości powiatowych zgodnie z przepisami prawa,
 14. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomościach powiatowych, o wpis praw w księdze wieczystej oraz o odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości powiatowych,
 15. prowadzenie postępowań w sprawach zasiedzeń na gruntach powiatowych,
 16. podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości powiatowych,
 17. ustalanie wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe,
 18. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa,
 19. sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości powiatu,
 20. sporządzanie informacji  o stanie mienia komunalnego powiatu i jego bieżąca aktualizacja,
 21. sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw,
 22. przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu powiatu oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami powiatu,
 23. aktualizowanie informacji dotyczących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na stronie internetowej starostwa oraz w BIP,
 24. wykonywanie zadań związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:29:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Życka 17-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 27-12-2021 11:58:54