Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału: Andrzej Kopiniak, III piętro, pokój 312, tel. (59) 8418-590, e-mail: akopiniak@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.02.2019 r.)

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:
- ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem: Katarzyna Kaczmarek, ŚR-II, III piętro, pokój 316, tel. (59) 8418-534, e-mail:  kkaczmarek@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism, w szczególności:
1) z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
- udostępnianie informacji o środowisku
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska
- pozwolenia zintegrowane
- decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- zobowiązanie podmiotu korzystające ze środowiska i prowadzącego instalację w sposób mogący negatywnie oddziaływać na środowiskowo przedłożenia przeglądu ekologicznego
- przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia, która może negatywnie oddziaływać na środowisko
- zgłaszanie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
- ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
- projekt uchwały Rady Powiatu o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania
- projekt uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących oraz na wodach pływający
- współudział w opracowaniu programu Ochrony Środowiska
- występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli podmiotu stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, ze takie naruszenie mogło nastąpić
- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania wydanych decyzji
2) z zakresu ustawy o odpadach
- zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
3) z zakresu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami  
- opiniowanie zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4) z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
5) z zakresu ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków
- zatwierdzanie planów zagospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków
6) z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji  
- zezwolenia na prowadzenie instalacji objętej systemem
- wyrażanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy, w przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji nieobjętej systemem, która zostanie zlikwidowana, a jej produkcja przejęta przez instalację objętą systemem
- wyrażanie zgody na pokrycie różnicy uprawnieniami do emisji przyznawanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego, jeżeli z rocznego raportu wynika, że  emisja rzeczywista była większa niż emisja wynikająca z liczby posiadanych uprawnień do emisji na dzień 31 grudnia danego roku
7) z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
- prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów

- ds. kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego, spółek wodnych  i finansowania ochrony środowiska: Anna Czupajło, ŚR-III, III piętro, pokój 316, tel. (59) 8418-534, e-mail: aczupajlo@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska ze środków budżetu powiatu,
2) wydawanie kart wędkarskich
3) wydawanie kart łowiectwa podwodnego
3) prowadzenie rejestru sprzętu pływającego
4) zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż polowy szerokości łożyska wody płynącej, na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie
5)  nadzór i kontrola na działalnością spółek wodnych
6) przygotowywanie i aktualizacja  programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

ds. geologii i górnictwa: Jakub Niezabitowski, ŚR-IV, III piętro, pokój 313, e-mail: jniezabitowski@powiat.slupsk.pl  tel. 59 84 18 535 (data zatrudnienia na stanowisku 27.05.2014 r.)
Do obowiązków należy:
1) udostępnianie informacji geologicznej
2) zatwierdzanie dokumentacji hydrologicznej
3) zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
4) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
5) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych na wykonanie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
6) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
7) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

- ds. leśnictwa i łowiectwa, ochrony przyrody: Martyna Awsiukiewicz, ŚR-V, III piętro, pokój 315, tel. (59) 8418-528, e-mail: mawsiukiewicz@powiat.slupsk.pl; Andrzej Kotlarek, ŚR-V, III piętro, pokój 315, tel. (59) 8418-528, e-mail: akotlarek@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) z zakresu ustawy o lasach:
- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- nakazywanie wykonania zabiegów profilaktyczno-ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- określanie w formie decyzji, zadań z  zakresu gospodarki leśnej dla lasów o powierzchni do 10 lat,
- prowadzenie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych procedury zlecania sporządzania uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- przygotowywanie decyzji w sprawie usuwania lub nieuznawania zastrzeżeń do w.w. opracowań,
- zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów,
- przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna nie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją po przeprowadzonej inwentaryzacji stanu lasów,
- przygotowywanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
- nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasu, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- przygotowywanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków z  zakresu trwałego utrzymania lasów,
- przekazywanie w zarząd LP (nadleśnictw) gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia,
- wnioskowanie o przekazywanie przez LP nieprzydatnych gruntów, budowli i budynków w użytkowaniu wieczystym innym jednostkom organizacyjnym,
- wydawanie nadleśnictwom opinii o rocznym planie zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu państwa,
- opracowywanie w odniesieniu do właścicieli lasów zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ich ochrony,  w tym ochrony p.poż do chwili opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów,
- aktualizacja powierzchni leśnej,
- przeprowadzenie oceny udatności upraw oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na lesne, jeżeli zalesienia gruntów dokonano na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej,
2) z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
- wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gmin
- współpraca ze Strażą Ochrony przyrody, Słowińskim Parkiem Narodowym i parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji ochrony przyrody,
- prowadzenie rejestru określonych roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych o ochronie przyrody w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska
3) z zakresu ustawy Prawo łowieckie:
- wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
- naliczanie i rozliczanie czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych,
- wydawanie zgody na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
- wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
- wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny
4) z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień:
- prowadzenie dokumentacji finansowej za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002 – 2003
- przeprowadzenie oceny udatności upraw w.w.
5) z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
- nakazywanie zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopiniak 01-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 22-03-2021 08:22:15