Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy
Naczelnik wydziału - główny księgowy: - Monika Podsiadło
- FN-I - I piętro, pokój 120, tel. (59) 8418-571, e-mail: mpodsiadlo@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 27.01.2020 r.)

Do obowiązków należy:

1) zorganizowanie i prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego,
2) zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji gospodarczych, ochronę majątku będącego w posiadaniu Starostwa oraz kontrolę zdarzeń gospodarczych,
3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
4) dokonywanie wyceny aktywów pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
5) prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
- wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych będących w dyspozycji starostwa zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób celowy i oszczędny,
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
- dbałość o terminowe i prawidłowe ściąganie należności Starostwa Powiatowego,
- dbałość o terminowe i prawidłowe opłacanie zobowiązań Starostwa powiatowego,
- nadzór nad terminowością i prawidłowością wypłat wynagrodzeń, innych należności i świadczeń pracowniczych oraz diet i innych wypłat,
- nadzór nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji,
6) dokonywanie w ramach wewnętrznej kontroli finansowej:
- wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Starostwa,
- wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę operacji gospodarczych i finansowych będących przedmiotem księgowania,
7) zapewnienie właściwego przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji sprawozdań,
8) współdziałanie w opracowywaniu materiałów przygotowawczych do projektu budżetu Powiatu,
9) opracowywanie projektu budżetu Starostwa Powiatowego i jego zmian,
10) terminowe i prawidłowe rozliczanie i sporządzanie cząstkowej deklaracji podatkowej VAT Starostwa Powiatowego,
11) sporządzanie okresowych informacji i analiz z realizacji dochodów i wydatków Starostwa,
12) współdziałanie z PUW i RIO w Gdańsku, bankami oraz innymi jednostkami i kontrahentami Starostwa Powiatowego w zakresie wzajemnych rozliczeń,
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych, zasad gospodarki kasowej, zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, zasad gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, zasad ewidencji podatków i opłat w Starostwie, procedur kontroli finansowej oraz innych związanych z prowadzeniem rachunkowości i ich bieżąca aktualizacja,
14) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególnych pracowników Starostwa,
15) kierowanie pracą wydziału finansowo-budżetowego w zakresie prac związanych z rachunkowością Starostwa i płac.

W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- ds. dochodów Starostwa i windykacji należności: Anna Buzarewicz - FN-II, I piętro, pokój 123, tel. (59) 8418-520, e-mail: abuzarewicz@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) wykonywanie wszystkich czynności związanych z dochodami Starostwa:
- sprawdzanie kompletności otrzymanych z banku wyciągów bankowych dotyczących prowadzonych rachunków,
- dekretowanie, sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych,
- bieżące księgowanie wyciągów bankowych,
- bieżące księgowanie faktur dotyczących dochodów Starostwa,
- terminowe sporządzanie przypisów należności z tytułu dochodów Starostwa,
- rzetelna i prawidłowa windykacja należności, w tym:
- bieżąca analiza rozrachunków z kontrahentami,
- wysyłanie upomnień do zapłaty,
- naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
- przygotowywanie dokumentów do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego lub administracyjnego,
- współpraca z Radcą Prawnym i wszystkimi wydziałami Starostwa w zakresie ustalenia należności i ich windykacji,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji w sprawie umarzania należności.
2) rozliczanie opłat ewidencyjnych za wydanie druków komunikacyjnych,
3) uzgadnianie zapisów na kontach, na których księgowane są operacje.
4) sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych do księgowania na poszczególnych kontach wg. klasyfikacji budżetowej,
5) rzetelne i terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących dochodów Starostwa razem z częścią opisową,
6) załatwianie wszelkiej korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
7) Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług, w tym:
- wystawianie faktur VAT dotyczących należności Starostwa w uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialnym za przedłożenie wykazów kontrahentów i należności,
- sprawdzenie rejestru sprzedaży z ewidencją księgową podatku należnego VAT,
- przygotowanie faktur do odliczenia podatku VAT,
- ewidencja podatku VAT,
- przekazanie sprawdzonych rejestrów sprzedaży  pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczenie cząstkowe podatku VAT w Starostwie Powiatowym,
8) terminowe przekazywanie dochodów Starostwa na rachunek budżetu Powiatu,
9) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej Starostwa,
10) sporządzanie sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców oraz pozostałej obowiązującej sprawozdawczości wynikającej z zakresu prowadzonych spraw,
11) wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach oraz wykreśleniu zadłużeń z hipoteki.
12) prawidłowe i rzetelne dokonywanie odpisów aktualizujących należności spornych, wątpliwych oraz należnych a niewpłaconych odsetek.
13) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji księgowej.
14) Wtórna kontrola prawidłowości danych wykazanych w raportach kasowych w zakresie prowadzonych spraw z dokonaną ewidencją księgową na odpowiednich kontach, którą wprowadza pracownik ds. obsługi kasy,
15)  dokonywanie korekt błędnej ewidencji księgowej  wpłat lub wypłat w raportach kasowych w zakresie prowadzonych spraw dokumentem polecenie księgowania.

- ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych: Agnieszka Demidok - FN-III, I piętro, pokój 123, tel. (59) 8418-520, e-mail: ademidok@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) sporządzanie informacji o zaległościach z tytułu czynszów Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
2) bieżące księgowanie dowodów księgowych:
- wyciągów bankowych w zakresie ewidencji dochodów Skarbu Państwa
- dowodów PK,
- i innych dowodów księgowych w zakresie prowadzonych spraw.
4) przypisywanie należności Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych do księgowania na poszczególnych kontach wg rozdziałów i paragrafów.
6) składanie podpisu przy dekrecie i przedłożenie do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu,
7) sprawdzanie dowodów księgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod względem formalno – rachunkowym.
9) uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązań i należności.
10) uzgadnianie zapisów na kontach w zakresie prowadzonych spraw.
11) miesięczne zamykanie urządzeń księgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z księgą główną.
12) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych.
13) okresowe ustalenie i sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
14) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
15) sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych.
16) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych
17) z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
18) pomocy publicznej,
19) pozostałych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ewidencji księgowej wraz z częścią opisową.
20) monitorowanie terminowości wpłat należności w obowiązującym zakresie.
21) wysyłanie wezwań do zapłaty.
22) wystawianie faktur, not księgowych,
23) sporządzanie wydruku rejestru sprzedaży i przekazywanie osobie odpowiedzialnej za cząstkowe rozliczanie podatku VAT w Starostwie Powiatowym,
24) windykacja należności w porozumieniu z radcą prawnym,
25) terminowe przekazywanie dowodów księgowych do osoby odpowiedzialnej za sporządzanie przelewów.
26) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności.
27) Obsługę rachunku bankowego sum depozytowych, funduszy pozabudżetowych (min. PFRON),  weryfikacja dokonywanych na nich operacji finansowych oraz bieżące księgowanie wyciągów bankowych
28) Wtórna kontrola prawidłowości danych wykazanych w raportach kasowych w zakresie prowadzonych spraw z dokonaną ewidencją księgową na odpowiednich kontach, którą wprowadza pracownik ds. obsługi kasy,
29) Dokonywanie korekt błędnej ewidencji księgowej wpłat lub wypłat w raportach kasowych w zakresie prowadzonych spraw dokumentem polecenie księgowania
30) wystawianie faktur VAT dotyczących kół łowieckich w uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa, odpowiedzialnym za przedstawienie wykazu kontrahentów i należności,  ewidencja księgowa podatku należnego VAT, prowadzenie i sprawdzanie rejestru sprzedaży z ewidencją księgową podatku należnego,
31) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz depozytów,

- ds. księgowości budżetowej Starostwa w zakresie wydatków: Beata Berechowska - FN-IV, e-mail bberechowska@powiat.slupsk.pl, I piętro, pokój 122, tel. (59) 8418-519

Do obowiązków należy:
1) bieżące księgowanie dowodów księgowych:
- wyciągów bankowych w zakresie wydatków,
- dowodów PK,
- wydatków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z wymogami projektu,
2) sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych do księgowania na poszczególnych kontach wg rozdziałów i paragrafów.
3) składanie podpisu przy dekrecie,
4) uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązań i należności,
5) uzgadnianie zapisów na kontach,
6) miesięczne zamykanie urządzeń księgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z księgą główną,
7) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych,
8) okresowe ustalenie i sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
9) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
10) sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych,
11) sporządzanie sprawozdań z wydatków Starostwa Powiatowego, zadań z zakresu administracji rządowej  i innych sprawozdań związanych z wydatkami, zgodnie z ewidencją księgową,
12) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, pozostałych środków trwałych oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji księgowej,
13) Wtórna kontrola prawidłowości danych  wykazanych w raportach kasowych w zakresie prowadzonych spraw z dokonaną ewidencją księgową na odpowiednich kontach, która wprowadza pracownik ds. obsługi kasy,
14) Dokonywanie korekt błędnej ewidencji księgowej wpłat lub wypłat w raportach kasowych  w zakresie prowadzonych spraw dokumentem polecenie księgowania.

- ds. ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów Starostwa: Anna Borzyszkowska - FN-V e-mail: aborzyszkowska@powiat.slupsk.pl  I piętro, pokój 122, tel. (59) 8418-519

Do obowiązków należy:
1) ewidencja zaangażowania przyszłych wydatków Starostwa Powiatowego,
2)ewidencja księgowa faktur dotyczących wydatków Starostwa Powiatowego,
3) sporządzanie dowodów PK w zakresie prowadzonych spraw,
4) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu,
5) umieszczanie w księgach prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym opisu prowadzonych operacji księgowych,
6) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
7) okresowe ustalanie i sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
8) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie stanu zobowiązań oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji księgowej,
9) prowadzenie  zaangażowania i ewidencji księgowej faktur dotyczących wydatków Starostwa Powiatowego,
10) uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązań i nadpłat dotyczących wydatków Starostwa Powiatowego,
11)prowadzenie ewidencji syntetycznej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniżej 10 000 zł w ujęciu bilansowym i pozabilansowym w tym Skarbu Państwa oraz umowy użyczenia mienia.
12) Ewidencja księgowa rachunku bankowego bieżącego  dochodów zasobu geodezyjnego,
13) uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie należności dotyczących dochodów geodezyjnych Starostwa Powiatowego,
14) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania kart płatniczych,

- ds. płac, ewidencji środków trwałych powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych: Jolanta Lasoń - FN-VI, I piętro, pokój 119, tel. (59) 8418-516, e-mail: jlason@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) rzetelne i terminowe naliczanie miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i sporządzenie list płac i wypłat,
2) naliczanie składek ZUS i naliczanie świadczeń ZUS dla pracowników Starostwa, umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów za wykonywanie usług na rzecz Powiatu,
3) prowadzenie ksiąg analitycznych do wynagrodzeń, zasiłków i innych wypłat,
4) wykonywanie wszystkich czynności związanych z systemem "Płatnik" (zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, sporządzanie raportów miesięcznych dotyczących rozliczeń z ZUS oraz przekazywanie ich w wyznaczonych terminach),
5)rejestrowanie nowo przyjętych i wyrejestrowanie zwolnionych pracowników i członków ich rodzin oraz ścisła współpraca pod tym względem z Komórką Sekretarza Powiatu (kadry) i innymi wydziałami w celu aktualizacji liczby zatrudnionych i aktualizacji czynników mających wpływ na prawidłowe sporządzanie list płac i innych wypłat,
6) wystawianie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi.
7) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, zasiłków, innych wypłat oraz dbałość o ich terminowość.
8) sporządzanie zestawień i innych dokumentów dotyczących rozksięgowania płac.
9) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Starostwa, umów zleceń, umów o dzieło, za wykonywanie usług na rzecz Powiatu oraz innych wypłat i terminowe sporządzanie z tego zakresu deklaracji podatkowych,
10) sporządzanie wniosków o refundacje kosztów wynagrodzeń w ramach zawartych umów,
11) sporządzanie sprawozdań statystycznych z wynagrodzeń,
12) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz bieżąca aktualizacja zapisów,
13) naliczanie amortyzacji i umorzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14) uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
15) rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku Powiatu.
16) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
17) prowadzenie ewidencji pozabilansowej majątku Skarbu Państwa i weryfikacja ich wartości w porozumieniu z wydziałem gospodarki nieruchomościami na koniec każdego kwartału.

- ds. rozliczeń podatku VAT, podróży służbowych oraz ewidencji ZFŚS: Monika Siach - FN-VII, I piętro, pokój 119, tel. 8418-516, e-mail: msiach@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1) sporządzanie zbiorczego rejestru zakupów i zbiorczego rejestru sprzedaży na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
2) sporządzanie i przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w  zakresie scentralizowanego podatku VAT i odwrotnego obciążenia VAT,
3) ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT oraz sporządzanie stosownych dyspozycji zapłaty w tym dyspozycji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
4) współpraca i wsparcie merytoryczne Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie analizowania  i kwalifikowania dokonanych przez jednostki zakupów towarów  i usług pod kątem posiadania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz analizowanie dokonywanej sprzedaży pod kątem stosowania prawidłowych stawek opodatkowania lub zwolnień z podatku,
5) opracowanie zasad ustalenia „ sposobu określenia proporcji” oraz coroczne jej obliczanie,
6) przeprowadzanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez Urząd i jednostki organizacyjne,
7) współpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w Powiecie Słupskim i koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT przez te urzędy,
8) współpraca z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczania podatku VAT, w tym przy sporządzaniu wniosków o indywidualną interpretację w zakresie podatku VAT,
9) sporządzanie  i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów na podstawie plików przekazywanych przez jednostki organizacyjne,
10) wykonywanie wszystkich czynności związanych z rozliczeniem podatku VAT Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych tj. obsługa rachunku bankowego do rozliczeń podatku VAT oraz weryfikacja dokonywanych na nim operacji finansowych, dekretowanie i bieżące księgowanie wyciągów bankowych,
11) prawidłowe kwalifikowanie podatku VAT naliczonego do odliczenia na fakturach wydatkowych Starostwa Powiatowego poprzez określenie sposobu odliczenia oraz składania podpisu na pieczątce dotyczącej rozliczenia podatku VAT,
12) ewidencja wyciągów bankowych budżetu ( organu) Powiatu słupskiego i ich uzgadnianie
13) przeprowadzanie oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji w zakresie prowadzonych spraw.
14) Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą rachunku bankowego  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz weryfikacji na nich operacji finansowych,
15) dbałość o terminowe  sporządzanie przelewów związanych z działalnością  bieżącą i majątkową Starostwa Powiatowego,
16) rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 01-07-2016 13:10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Podsiadło 20-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 20-12-2021 11:39:42