Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Ciechanowicz, I piętro, p. 112 ,tel. (59) 8418-723, e-mail: kciechanowicz@powiat.slupsk.pl 


W skład wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- ds. promocji i ochrony zdrowia: Mirosława Łukaczyk, PS-II, I piętro, pokój 130, tel. 59 8418-589, e-mail: mlukaczyk@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej;

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym  podejmowanie działań w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych kierowanych do mieszkańców powiatu;

3) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy prawo farmaceutyczne, w tym ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności do świadczeń w porze nocnej w niedziele, święta i inne dni wolne;

4) wykonywanie zadań wynikających z ustaw - o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o ochronie zdrowia psychicznego;

5) wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych ludności;

6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi oraz organami rządowymi i samorządowymi województwa w zakresie sportu;

7) realizowanie zadania dotyczącego powoływania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny

8) prowadzenie spraw z zakresu sprowadzania zwłok z zagranicy;

9) prowadzenie spraw dotyczących organizowania przewozu, do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;

 

- ds. kultury i ochrony zabytków: Anna Tates-Kardaś, PS-III, I piętro, pok. 114, tel. 59 8418-575, e-mail: akardas@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym:

- sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;

- przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i stypendiów dla twórców kultury;

- sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku;

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach;

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami;

4) przygotowywanie biuletynu „Powiat Słupski” i innych publikacji związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków;

5) współpraca z instytucjami kultury, wojewódzkim konserwatorem zabytków, związkami twórczymi i organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

6) zapewnienie współpracy organizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, wdrażanie programu i przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego;   

 

- ds. polityki społecznej: Tomasz Jusiewicz, PS-IV, I piętro, pokój 114, tel. 59 8418-706, e-mail: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

1) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w realizacji zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

3) współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

4) koordynowanie działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o repatriacji;

5) zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej;

6) organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach powiatowej olimpiady dzieci i młodzieży;

7)  zlecanie zadań z zakresu sportu organizacjom pozarządowym – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie; 

8) koordynowanie prac związanych z programem celowym PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organami rządowymi i samorządowymi województwa w zakresie polityki rynku pracy oraz spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w powiecie;
10) realizowanie zadań z ustawy o kombatantach.

Oddział Promocji:
- Kierownik Oddziału: Anna Czunikin von Krasowicki, PS-V, I piętro, p.111, tel. 59 8418 721, e-mail: akrasowicki@powiat.slupsk.pl, promocja@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.05.2016 r.)
Do obowiązków należy:
• sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami Oddziału Promocji oraz koordynowanie spraw realizowanych przez Oddział,
• nadzór nad wykonaniem zadań Oddziału w celu zapewnienia ich właściwej i terminowej realizacji,
• przygotowywanie propozycji nowych działań promocyjnych i koordynowanie przygotowań do imprez realizowanych w ramach planów rocznych oraz opracowanego kalendarza imprez powiatowych (imprez krajowych i zagranicznych),
• monitorowanie i realizowanie postanowień zawartych w procedurach SZS,                      
• sprawowanie nadzoru nad zachowaniem zgodności z obowiązującym systemem identyfikacji wizualnej,
• inicjowanie oraz nadzorowanie prac nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów strategicznych w zakresie promowania potencjału gospodarczego powiatu,
• inicjowanie oraz nadzorowanie prac nad przygotowaniem i realizacją projektów promocyjnych własnych, a także w ramach członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna w Ustce),
• nadzorowanie prac nad przygotowaniem i realizacją konkursów promujących powiat,
• bieżące monitorowanie i aktualizowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej i profilu na portalu społecznościowym facebook.pl,
• prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi,
• opracowywanie Kierunków Promocji Powiatu w celu przedłożenia do akceptacji Komisji Budżetu i Finansów po uprzednim przekazaniu Zarządowi Powiatu oraz czuwanie nad ich wdrożeniem,
• organizowanie wyjazdów i wizyt delegacji powiatu słupskiego w kraju i za granicą poprzez współpracę z powiatami partnerskimi,
• organizacja spotkań Starosty Słupskiego z grupami i podmiotami zewnętrznymi, mających wpływ na promocję i kreowanie wizerunku Starostwa,
• przyjmowanie w imieniu Starosty grup zorganizowanych z uwzględnieniem  zwiedzania siedziby Starostwa Powiatowego,
• planowanie wydatków, prowadzenie sprawozdawczości finansowej z zakresu działania Oddziału.

- ds. promocji powiatu: Agnieszka Kraska, PS-VI, I piętro, p.111, tel. (59) 841 87 21, e-mail: akraska@powiat.slupsk.pl, promocja@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
• współpraca z powiatami partnerskimi m.in. poprzez:
a) organizowanie wyjazdów i wizyt delegacji powiatów partnerskich,
b) opracowywanie planu kontaktów z powiatami partnerskimi w kraju i za granicą,
c) prowadzenie korespondencji z powiatami partnerskimi oraz przygotowywanie umów o współpracy, listów intencyjnych i innych dokumentów dotyczących kontaktów partnerskich,
d) promocja potencjału gospodarczego powiatu słupskiego w kraju i za granicą poprzez współpracę z powiatami partnerskimi.
• prowadzenie archiwum zdjęć powiatu,
• prowadzenie korespondencji z partnerami zewnętrznymi,
• prowadzenie dokumentacji oraz rejestru wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Starosty Słupskiego,
• przygotowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby strony internetowej Starostwa Powiatowego i profilu na portalu społecznościowym facebook.pl,   
• współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w celu pozyskania aktualnych danych na temat stanu bazy turystycznej, kultury, sportu itp.,
• realizacja projektów promocyjnych własnych oraz w ramach członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach,
• współuczestniczenie w przygotowaniu i realizacji działań oraz imprez promocyjnych w ramach planów rocznych i opracowanego kalendarza imprez powiatowych (imprez krajowych i zagranicznych),
• prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkami Wydziału.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Babiarz-Zych 26-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 25-08-2021 07:51:01