Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Naczelnik Wydziału: Urszula Falba, RPI-I, I piętro, p. 129, tel. (59) 841 85 13, (data zatrudnienia na stanowisku 01.12.2008 r.)
e-mail: ufalba@powiat.slupsk.pl , inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji
 2. Nadzór nad wykonywaniem zadań wydziału, w celu zapewnienia ich właściwej i terminowej realizacji
 3. Monitorowanie i realizowanie postanowień zawartych w procedurach Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie, w celu zapewnienia przestrzegania zasad Systemu Zarządzania Jakością oraz regulacji zawartych w procedurach i instrukcjach systemowych
 4. Planowanie dochodów i wydatków na zadania wydziału, czuwanie nad wykonywaniem dochodów/wydatków ujętych w planie finansowym oraz proponowania zmian do planu finansowego, w celu zapewnienia prawidłowego dysponowania środkami publicznymi
 5. Organizowanie procesu przygotowania Kierunków Rozwoju Powiatu, w celu przedłożenia do akceptacji Komisji Budżetu i Finansów po ówczesnym przedłożeniu Zarządowi Powiatu oraz czuwanie nad ich wdrożeniem, w celu zapewnienia oczekiwanego rozwoju powiatu
 6. Przygotowywanie projektów opinii dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym, w celu zapewnienia spójności z zapisami powiatowych dokumentów strategicznych
 7. Uczestniczenie w konsultacjach społecznych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym, w celu przedstawienia propozycji zapisów mających istotne znaczenie dla rozwoju powiatu
 8. Opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych powiatu tj. plan rozwoju lokalnego oraz strategia rozwoju powiatu
  (określające długookresowy plan działania rozwoju powiatu słupskiego), w celu aktualizacji zapisów oraz sprawdzenia stanu realizacji celów
  strategicznych i poziomu osiągnięcia wskaźników produktów i rezultatów realizacji zadań.

W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska:

- ds. programów pomocowych: Elżbieta Wodnicka, RPI-II, I piętro, p. 128,

tel. (59) 841 85 78, e-mail: e.wodnicka@powiat.slupsk.pl, inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie i koordynowanie realizacji działań w ramach różnorodnych projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (w tym przygotowanie SIWZ), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów
 2. Poszukiwanie informacji o konkursach dotacyjnych, w celu rozpoznania możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań
  powiatowych w ramach ogłoszonych konkursów
 3. Rozpoznawanie możliwości pozyskiwania przez Powiat funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, w celu pozyskiwania
  środków zewnętrznych na zaspokojenie potrzeb bieżących i inwestycyjnych wynikających z zadań powiatu
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami i firmami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej dysponującymi środkami finansowymi, w celu zdobycia informacji o dostępnych środkach
 5. Tworzenie banku danych dokumentacji w zakresie praw, instytucji i organizacji europejskich o istotnym znaczeniu dla rozwoju powiatu, w celu udzielania
  informacji mieszkańcom powiatu o programach europejskich i możliwościach korzystania z funduszy pomocowych
 6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu wypracowania wspólnych przedsięwzięć, które mogą być realizowane ze środków pomocowych
 7. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów, w celu prawidłowego skompletowania wniosków wraz z niezbędnymi w danym
  naborze dokumentami
 8. Koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych w dofinansowanie projektu, w celu sprawdzenia ze stanem faktycznym
  prawidłowości danych ujętych w dokumentach aplikacyjnych sporządzonych przez firmę zewnętrzną.

- ds. rozwoju: Kamil Słomiński, RPI-III, I piętro, p.129, tel. (59) 841 85 37, e-mail: kslominski@powiat.slupsk.pl, inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Wyszukiwanie dostępnych projektów dokumentów krajowych i unijnych  o charakterze strategicznym, w celu przygotowania opinii co do ich spójności
  z zapisami powiatowych dokumentów strategicznych
 2. Monitorowanie i realizowanie działań związanych z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Słupska, Subregionem Słupskim oraz współpracowanie
  w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Słupsku, w celu zebrania opinii i uwag na temat kondycji subregionu jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań
 3. Współpracowanie z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w strategii rozwoju powiatu słupskiego oraz z organami
  rządowymi i samorządowymi województwa oraz gmin w sprawach rozwoju powiatu – w tym współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego i innymi jednostkami wspierającymi rozwój lokalny i regionalny, w celu pozyskiwania informacji i wypracowania wspólnych działań mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu
 4. Prowadzenie bazy danych statystycznych wraz z jej aktualizacją, obejmującą informacje statystyczne o sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Słupskiego, regionu, kraju, w celu pozyskania aktualnych danych niezbędnych do opracowania analiz, zestawień, opracowań
 5. Współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów opinii dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym, w celu zapewnienia spójności z zapisami powiatowych dokumentów strategicznych
 6. Współuczestniczenie w opracowaniu, monitorowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych powiatu, tj. plan rozwoju lokalnego oraz strategia rozwoju powiatu (określające długookresowy plan działania rozwoju powiatu słupskiego), w celu aktualizacji zapisów oraz sprawdzenia stanu realizacji celów strategicznych i poziomu osiągnięcia wskaźników produktów i rezultatów realizacji zadań
 7. Uczestniczenie w konsultacjach społecznych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, w celu przedstawienia propozycji zapisów mających istotne znaczenie dla rozwoju powiatu
 8. Przygotowywanie opracowań o sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Słupskiego, w celu określenia propozycji rozwojowych powiatu na przyszłe lata.

- ds. inwestycji: Wojciech Zbijowski, RPI-IV, I piętro, p. 128, tel. (59) 841 85 78,

e-mail: wzbijowski@powiat.slupsk.pl, inwestycje@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu z wyłączeniem inwestycji/remontów prowadzonych w budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu słupskiego
 2. Analizowanie wniosków inwestycyjnych, opiniowanie celowości ich realizacji  oraz przygotowywanie propozycji realizacji inwestycji uwzględniając
  zgłoszone wnioski inwestycyjne, uchwalony Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletnią Prognozę Finansową, w celu przedłożenia Zarządowi Powiatu
 3. Współpracowanie z Zarządem Dróg Powiatowych, w celu realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych
 4. Sporządzanie sprawozdania dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania/dotacji/pożyczki oraz sporządzanie materiałów do sprawozdań z wykonania inwestycji ujętych w Lokalnym Planie Inwestycyjnym wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w celu przedłożenia do oceny Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu  i Radzie Powiatu po ówczesnych przedłożeniu sprawozdań Zarządowi Powiatu
 5. Przygotowywanie koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych oraz sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonaną w oparciu o zaakceptowane koncepcje, w celu przedłożenia do akceptacji Zarządowi Powiatu
 6. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami  o dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych, w celu pozyskania środków zewnętrznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 02-07-2013 13:35:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Falba 05-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 05-12-2019 11:47:52