Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2015 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim" obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV"

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
z siedzibą w Słupsku
ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2015 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim" obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV"

Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 i 3 oraz 48b ust.1-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV u mieszkańców powiatu słupskiego w wieku 19 - 64 lat, tj. u osób z grupy podwyższonego ryzyka zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi, na łączną wartość 21.000,00 złotych (słownie zł: dwadzieścia jeden tysięcy) wraz z:
 - promocją programu w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja, strony internetowe) i zaproszeniem mieszkańców powiatu na badania;
- wypełnieniem ankiety oceny ryzyka zakażenia HCV stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia, kwalifikującej do badania;
- prowadzeniem rejestracji uczestników programu oraz dokumentacji medycznej związanej z przeprowadzonym badaniem;
- sporządzeniem i wydaniem końcowego wyniku badania z jego interpretacją (z dodatnim wynikiem badania – umieszczenie informacji o zgłoszeniu się do lekarza POZ w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki w ramach NFZ);
- ukierunkowaniem osób badanych na podnoszenie świadomości na temat WZW C;
- bieżącym monitorowaniem podjętych działań;
- przeprowadzeniem wśród uczestników programu ankiety oceny jakości świadczeń w programie (załącznik Nr 2 do ogłoszenia);
- sporządzeniem sprawozdania z realizacji programu.

Oczekiwana liczba osób objętych badaniami przesiewowymi krwi na obecność przeciwciał anty-HCV w ramach programu -  nie mniej niż 700.

Do programu zostaną zakwalifikowani mieszkańcy powiatu słupskiego, u których wcześniej nie stwierdzono Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C i nie leczeni wcześniej z powodu przewlekłego WZW C. Świadczenia udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie po okazaniu dowodu osobistego.

Adresaci konkursu:
Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) spełniające kryteria wynikające z art. 17 ust. 1 lub odpowiednio art. 18 ustawy, zapewniające pełny zakres świadczeń będących przedmiotem programu.

Wymagania szczegółowe:
1. Realizatorem programu badań przesiewowych będzie mógł zostać zakład opieki zdrowotnej posiadający w swoich strukturach laboratorium wykonujące badania diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV, spełniające wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa).
2. Kwalifikacje personelu:
- diagnosta laboratoryjny,
- technik analityki medycznej

Forma realizacji zadania:
Wsparcie realizacji zadania publicznego.

Termin i warunki realizacji programu:
1. Termin realizacji: od dnia określonego w umowie do 15 grudnia 2015 r.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym/mi w wyniku postępowania konkursowego oferentem/ami w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania programu reguluje umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a wyłonionym/mi w konkursie oferentem/ami.

Miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem konkursu i warunkami jego przeprowadzenia
Oferenci mogą zapoznać się z materiałami o przedmiocie konkursu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14, w pokoju 130. Informacji udziela Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia, tel. 59 841 85 52.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferta winna być sporządzona na wskazanym formularzu ofertowym. Formularz można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju 01 (parter) Starostwa Powiatowego przy ulicy. Szarych Szeregów 14 w Słupsku lub ze strony internetowej: www.bip.powiat.slupsk.pl - (zakładka ogłoszenia).
2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami parafuje(ją) osoba (osoby)uprawniona€ do reprezentowania oferenta. Każdą stronę oferty wraz z załączonymi dokumentami należy opatrzyć kolejnym numerem.
3. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
4. Oferty na realizację wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta, z adnotacją: "Konkurs ofert 2015" w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju 01 (parter) Starostwa Powiatowego w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2015 r., do godz. 15.00.
5. W przypadku przesłana oferty pocztą decyduje data jej wpływu do Urzędu.
6. Zapisy w ofercie powinny być rzetelne i spełniać zasady uczciwej konkurencji.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania kopert.
8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego komisji.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane przygotowaniem i złożeniem oferty.

Do oferty należy dołączyć:
1) zgłoszenie ofertowe,
2) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut jednostki),
4) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru (dotyczy statusu prawnego oferenta składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności),
5) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu,
6) inne dokumenty mogące mieć wpływ w ocenie oferenta na merytoryczną wartość składanej oferty,
7) pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się możliwość drukowania dokumentów
z rejestrów publikowanych na stronach internetowych (bez poświadczenia za zgodność z oryginałem).

Kryteria oceny i wybór ofert:
1. Oceny, wyboru ofert oraz propozycji podziału środków, w oparciu o merytoryczną kartę oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego.
2. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym i dokonania oceny merytorycznej.

Kryteria formalne obejmują:
- złożenie oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w zamkniętej kopercie,
- złożenie oferty zgodnej z przedmiotem konkursu,
- załączenie oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- złożenie oferty na właściwym formularzu wraz ze zgłoszeniem ofertowym,
- podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- załączenie aktualnego wyciągu lub odpisu potwierdzającego wpis do ewidencji lub rejestru i dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
- załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,
- złożenie wymaganych i innych dokumentów lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
- brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w zakresie wskazanym przez Komisję drogą elektroniczną (e-mail), na adres wskazany
w ofercie lub – w przypadku braku e-mail – faksem. Uzupełnienie musi wpłynąć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Przewodniczącego Komisji o możliwości uzupełnienia dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę sumę punktów (zgodnie z kartą oceny oferty) przyznaną w oparciu o poniższe kryteria:
• merytoryczne (0-35 pkt.), w tym:
- zgodność oferty z założeniami konkursu, liczba osób objętych programem;
- działania ujęte w harmonogramie, forma działań edukacyjnych, zakładane rezultaty;
- kwalifikacje osób realizujących program;
• finansowe (0-40 pkt.), w tym:
- koszty kalkulacji (koszt jednostkowy proponowanych świadczeń;
- spójność budżetu z opisem programu;
- udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł;
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji programu;
• organizacyjne (0-25), w tym:
- doświadczenie oferenta w realizacji podobnego programu, promocja programu;
- wkład rzeczowy, w tym wyposażenie i sprzęt na potrzeby programu;
- dostępność do świadczeń udzielanych w ramach programu (ilość dni w tygodniu, godziny przyjęć).

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert/y i udzieleniu dofinansowania zadania podejmuje Zarząd Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie: bip.powiat.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku w terminie 7 dni od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego.
4. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną powiadomione na piśmie o przyznanych kwotach dofinansowania oraz ich przeznaczeniu, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru ofert,
- unieważnienia konkursu, gdy nie wpłynie żadna oferta lub postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do dofinansowania,
- przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyny,
- negocjowania warunków i kosztów realizacji programu oraz dofinansowania niepełnego jego zakresu w przyjętej ofercie/ofertach,
- możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
2. Gdy do konkursu zgłoszona zostanie tylko jedna oferta i zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową, Zarząd Powiatu może przyznać jej dofinansowanie.
3. W przypadku unieważnienia konkursu Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłasza nowy konkurs.

Zastrzeżenia zamawiającego:
W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem konkursowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) w zakresie przetargu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 HCV-OGLOSZENIE_I_REGULAMIN_KONKURSU.doc (DOC, 177.00Kb) 2015-05-12 11:45:38 708 razy
2 druk oświadczenia.docx (DOCX, 23.53Kb) 2015-05-12 11:45:38 608 razy
3 druk WPS 11 - zgłoszenie z ofertą.doc (DOC, 99.00Kb) 2015-05-12 11:45:38 592 razy
4 druk WPS 11 A - sprawozdanie.doc (DOC, 63.00Kb) 2015-05-12 11:45:38 612 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 12-05-2015 11:45:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 12-05-2015 11:45:38