Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach" 2016-12-21 13:04:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2016-12-21 13:02:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok 2016-12-21 13:01:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka oraz zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej 100051G na dzialce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce" 2016-12-21 12:59:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2016-12-21 12:56:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego - zaopiniowany 7 grudnia 2016 r. 2016-12-12 10:17:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 6 grudnia 2016 r. 2016-12-12 09:58:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pacy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - zaopiniowany 6 grudnia 2016 r. 2016-12-12 09:57:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pacy Rady Powiatu Słupskiego na 2017 rok - zaopiniowany 6 grudnia 2016 r. 2016-12-12 09:56:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.:"Pomorskie trasy rowerowe na obszarze ziemi słupskiej i lęborskiej" w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 - zaopiniowany 1 grudnia 2016 r. 2016-12-09 13:28:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - zaopiniowany 5 grudnia 2016 r. 2016-12-09 13:22:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku - zaopiniowany 29 listopada 2016 r. 2016-12-02 11:01:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - zaopiniowany 29 listopada 2016 r. 2016-12-02 10:59:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017 - 2020" - zaopiniowany 15 listopada 2016 r. 2016-11-25 12:23:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych - zaopiniowany 22 listopada 2016 r. 2016-11-25 12:08:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2016 - zaopiniowany 22 listopada 2016 r. 2016-11-25 11:52:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - zaopiniowany 21 listopada 2016 r. 2016-11-25 11:49:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - zaopiniowany 21 listopada 2016 r. 2016-11-25 11:47:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2017 - zaopiniowany 8 listopada 2016 r. 2016-11-17 07:49:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 listopada 2016 r. 2016-11-17 07:48:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku - zaopiniowany 26 października 2016 r. 2016-11-10 11:27:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 - zaopiniowany 25 października 2016 r. 2016-10-25 12:33:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany 14 października 2016 r. 2016-10-17 09:29:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery - zaopiniowany 13 października 2016 r. 2016-10-17 09:28:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego- zaopiniowany 12 października 2016 r. 2016-10-17 09:26:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Slupsk w formie dotacji celowej- zaopiniowany 10 października 2016 r. 2016-10-17 09:23:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej - zaopiniowany 29 września 2016 r. 2016-10-17 09:20:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych - zaopiniowany 16 września 2016 r. 2016-10-17 09:19:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk - zaopiniowany 28 września 2016 r. 2016-10-10 13:16:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/151/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaopiniowany 3 października 2016 r. 2016-10-10 13:09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - zaopiniowany 7 września 2016 r. 2016-09-30 11:15:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok - zaopiniowany 19 września 2016 r. 2016-09-26 10:42:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany 16 września 2016 r. 2016-09-19 08:26:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - zaopiniowany 15 września 2016 r. 2016-09-19 08:25:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwiju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - zaopiniowany 9 września 2016 r. 2016-09-14 12:29:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozubową awanportu" - zaopiniowany 7 września 2016 r. 2016-09-14 12:27:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej - zaopiniowany 6 września 2016 r. 2016-09-12 11:44:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku - zaopiniowany 5 września 2016 r. 2016-09-12 11:40:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej - zaopiniowany 1 września 2016 r. 2016-09-12 11:33:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej - zaopiniowany 23 sierpnia 2016 r. 2016-08-24 08:06:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany 22 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 14:01:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 16 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 13:59:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Glówczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - zaopiniowany 16 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 10:00:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - zaopiniowany 8 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 09:57:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka oraz zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebuduwa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej 100051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Żubrzyckiego w Ustce" - zaopiniowany 16 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 09:51:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Glówczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - zaopiniowany 16 sierpnia 2016 r. 2016-08-22 09:47:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 25 lipca 2016 r. 2016-08-08 11:57:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej - zaopiniowany 5 lipca 2016 r. 2016-08-08 11:55:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego" - zaopiniowany 21 czerwca 2016 r. 2016-06-22 09:28:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego planów przebiegu drogi ekspresowej S-11 - zaopiniowany 21 czerwca 2016 r. 2016-06-22 09:24:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok- zaopiniowany 8 czerwca 2016 r. 2016-06-10 15:02:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym - zaopiniowany 8 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:58:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 6 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:56:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego" planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020 - zaopiniowany 3 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:35:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - zaopiniowany 10 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:33:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn.: "Pomorskie trasy rowerowe na obszarze ziemi słupskiej i lęborskiej" w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 - zaopiniowany 3 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:31:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez powiat słupski od gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach Damnica, Bobrowniki i Łojewo - zaopiniowany 3 czerwca 2016 r. 2016-06-10 14:29:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok - zaopiniowany 31 maja 2016 r. 2016-06-01 10:25:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok - zaopiniowany 31 maja 2016 r. 2016-06-01 10:24:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - zaopiniowany 19 maja 2016 r. 2016-05-20 13:11:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zaopiniowany 13 maja 2016 r. 2016-05-20 13:09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu zintegrowanego w ramach wypracowanej koncepcji pn. "Kształtowanie sieci ponadginmazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" - zaopiniowany 13 maja 2016 r. 2016-05-20 13:05:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - zaopiniowany 9 maja 2016 r. 2016-05-13 10:16:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz użytkownika wieczystego - zaopiniowany 9 maja 2016 r. 2016-05-13 10:15:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym - zaopiniowany 4 maja 2016 r. 2016-05-13 10:13:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok - zaopiniowany 12 kwietnia 2016r. 2016-04-15 11:22:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2016 roku programu polityki zdrowotnej - zaopiniowany 6 kwietnia 2016r. 2016-04-15 11:20:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 - 2020" - zaopiniowany 6 kwietnia 2016r. 2016-04-15 11:17:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice: ul. T. Kościuszki - droga nr 159508G oraz ul. Szkolnej - droga nr 159522G" 2016-03-25 08:03:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy rzeczowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1102G i 1103G na terenie Gminy Ustka zaopiniowany 15 marca 2016r. 2016-03-21 11:10:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg na Os. Północ w Dębnicy Kaszubskiej" zaopiniowany 14 marca 2016r. 2016-03-21 11:09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania Gminie Kobylnica spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr U51G w Ścięgnicy zaopiniowany 14 marca 2016r. 2016-03-21 11:07:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego" zaopiniowany 16 marca 2016r. 2016-03-21 11:05:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lulemino wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej" zaopiniowany 14 marca 2016r. 2016-03-21 11:03:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej zaopiniowany dnia 24.02.2016 r. 2016-03-11 12:14:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej zaopiniowany dnia 24.02.2016 r. 2016-03-11 12:13:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 12:09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gmin Kępice i Kobylnica pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino zaopiniowany dnia 02.03.2016 r. 2016-03-11 12:07:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 12:05:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr1102G na odcinku Lędowo-Modlinek zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 12:03:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 12:01:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupski Porozumienia Intencyjnego z Województwem Pomorskim dotyczącego realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym" zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 11:58:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopiniowany dnia 10.03.2016 r. 2016-03-11 11:56:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego powiatu słupskiego zaopiniowany dnia 08.03.2016 r. 2016-03-11 11:54:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok zaopiniowany dnia 09.03.2016 r. 2016-03-11 11:52:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego zaopiniowany dnia 07.03.2016 r. 2016-03-11 11:51:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzyca-Mianowice zaopiniowany dnia 1.03.2016r. 2016-03-04 13:58:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1150G na odcinku Słonowiczki-Tychowo zaopiniowany dnia 1.03.2016r. 2016-03-04 13:57:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko zaopiniowany dnia 1.03.2016r. 2016-03-04 13:55:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Województwa Pomorskiego zaopiniowany dnia 22.02.2016r. 2016-02-29 12:40:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaopiniowany dnia 23.02.2016r. 2016-02-29 12:38:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Miasta Ustka zaopiniowany dnia 20.01.2016r. 2016-02-19 11:47:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk zaopiniowany dnia 27.01.2016r. 2016-02-19 11:46:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok. zaopiniowany dnia 10.02.2016r. 2016-02-12 14:48:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XIH Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej zaopiniowany dnia 8.02.2016 r. 2016-02-12 08:55:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. "Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie" zaopiniowany dnia 8.02.2016 r. 2016-02-12 08:53:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie poparcia inicjatywy obywatelskiej Stowarzyszenia Pasażerów Kolejowych "Siemianice" zaopiniowany dnia 26.01.2016 r. 2016-02-08 13:56:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich j.s.t. w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnergo, a także udzielenia dotacjicelowej na współfinansowanie kosztów Biura MOF zaopiniowany dnia 20.01.2016 r. 2016-02-08 13:54:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2015 rady powiatu słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, a Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego umową zaopiniowany dnia 20.01.2016 r. 2016-02-08 13:53:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia powiatu słupskiego do realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" planowanego do realizacji w ramach PROW 2014-2020 zaopiniowany dnia 12.01.2016 r. 2016-02-08 13:48:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim zaopiniowany dnia 7.01.2016r 2016-01-28 13:49:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego zaopiniowany dnia 22.01.2016r. 2016-01-27 14:59:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok. zaopiniowany dnia 25.01.2016r. 2016-01-27 14:57:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" zaopiniowany dnia 21.01.2016r. 2016-01-27 14:55:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zaopiniowany 13 stycznia 2016 r. 2016-01-22 12:57:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Państwową Administracją Rejonu Rożyszcze i Rejonową Radą Rejonu Rożyszcze w obwodzie wołyńskim na Ukrainie zaopiniowany 13.01.2016r. 2016-01-15 12:41:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku zaopiniowany 11.01.2016r. 2016-01-15 12:37:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim zaopiniowany 7.01.2016r. 2016-01-15 12:24:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018 zaopiniowany 4.01.2016r. 2016-01-15 12:21:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awauportu" zaopiniowany 29.12.2015r. 2016-01-15 12:19:07