Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu - Iwona Wójcik, I piętro, pokój 104, tel.59-842-37-73, e-mail: sekretarz@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 28.01.2019 r.)

Stanowiska pracy bezpośrednio podległe Sekretarzowi Powiatu:

- ds. kadr
-
Bożenna Sil - SPO-I, I piętro, pokój 105, tel. 59-841-85-05, e-mail: kadry@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentacji osobowej kandydatów do pracy oraz projektów umów o pracę,
b) prowadzenie ewidencji pracowników oraz ich akt osobowych,
c) wydawanie świadectw pracy oraz duplikatów dokumentów osobowych,
d) prowadzenie spraw związanych z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz nagrodami jubileuszowymi
e) prowadzenie spraw związanych z terminowym kierowaniem pracowników na wstępne, okresowe  i kontrolne badania lekarskie,
2) czynności wynikające z opisów stanowisk pracy,
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
4) prowadzenie ewidencji nadgodzin i ich rozliczanie,
5) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie,
7) prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich,
8) opracowywanie projektów planów urlopów oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania przez pracowników,
9) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych,
10) sporządzanie i przesyłanie miesięcznych informacji lub deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11) sporządzanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pracownikowi,
12) prowadzenie spraw związanych z odejściem pracowników na emeryturę,
13) ścisła współpraca ze stanowiskiem do spraw płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym,
14) przygotowywanie informacji do planu finansowego  w zakresie zabezpieczenia środków  finansowych na dany rok kalendarzowy  na zadania wynikające ze stanowiska pracy,
15) czynności związane z:
a) powiadomieniem osób, zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Staroście, o obowiązku ich złożenia w sytuacjach wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym,
b) sporządzeniem ewidencji składanych oświadczeń majątkowych,
c) przyjmowanie oświadczeń majątkowych  i sprawdzenie pod kątem prawidłowości wypełnienia,
d) przekazywanie jednego egzemplarza oświadczeń majątkowych na stanowisko informatyków w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz drugiego egzemplarza do właściwego ze względu zamieszkania Urzędu Skarbowego,
16) bieżąca aktualizacja:
a) regulaminu pracy,
b) regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku,
c) regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego

- ds. rozwoju pracowników
- Andżelika Kazyszka – SPO-II, I piętro, pokój 105, tel. 59 841-87-09, e-mail: akazyszka@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) realizacja zadań wynikających z rekrutacji pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
2) przygotowywanie i gromadzenie  dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą pracowników,
3) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw, w tym upoważnień do kontroli  oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
4) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
6) organizowanie i nadzorowanie praktyk oraz stażów zawodowych odbywanych w Starostwie przez uczniów, studentów, aplikantów i absolwentów szkół,
7) przygotowywanie projektów umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
8) prowadzenie spraw z zakresu zawierania umów cywilno-prawnych na obsługę prawną urzędu i jednostek oświatowych powiatu,
9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
10) przygotowywanie wniosków do wojewody w sprawie odznaczeń państwowych, samorządowych i innych,
11) współudział w czynnościach wynikających z opisów stanowisk pracy,
12) przygotowywanie informacji do planu  finansowego  w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na dany rok kalendarzowy  na zadania wynikające ze stanowiska pracy,
13) bieżąca aktualizacja:
a) zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
b) regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
c) procedury w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
d) regulaminu w sprawie oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

- ds. kontroli:
- Magdalena Osman, e-mail: magdalena.osman@powiat.slupsk.pl  - SPO-III, II piętro, pokój 208, tel. 59 8418-588

Do obowiązków należy:
1) przeprowadzanie kontroli planowych i ponadplanowych na zlecenie Starosty Słupskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w tym zakresie,
2) sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli,
3) wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach,
4) opracowywanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania,
5) opracowywanie sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego za rok ubiegły,
6) opracowywanie i bieżąca aktualizacja:
a) procedury działalności kontrolnej, wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz weryfikacja jej realizacji,
b) procedury z zakresu organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz weryfikacja jej realizacji,
7) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 01-07-2016 11:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 24-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 24-11-2021 07:50:16