Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu: Jadwiga Janicka – SPF - główny księgowy budżetu powiatu, I piętro, pokój 126, (59) 8418-596, email: skarbnik@powiat.slupsk.pl (data zatrudnienia na stanowisku 01.09.2009 r.)


Stanowiska pracy bezpośrednio podległe Skarbnikowi Powiatu:

- ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu powiatu: Katarzyna Budnik – SPF-I, I piętro, pokój 124, tel. (59) 8418-517, email: kbudnik@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) Racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych;
2) Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do  przygotowania projektu budżetu;
3) Zbieranie i przygotowywanie wstępnych informacji do planowania budżetowego oraz przygotowanie tekstu uchwały z tym związanej;
4) Analiza i sprawdzanie prawidłowości składanych wniosków do projektu uchwały budżetowej, uchwały budżetowej i jej zmian przez poszczególnych dysponentów budżetu;
5) Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu projektu budżetu;
6) Przygotowanie wstępnego projektu budżetu do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych dysponentów budżetu;
7) Przygotowanie tekstu projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami  i uchwały budżetowej;
8) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w budżecie Powiatu wraz z uzasadnieniem oraz uchwał związanych z realizacją budżetu;
9) Analiza i sprawdzanie planów finansowych poszczególnych dysponentów;
10) Terminowe przekazywanie dysponentom informacji:
      a) niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych,
      b) niezbędnych do opracowania planów finansowych,
      c) o uchwalonych wielkościach dochodów i wydatków,
      d) o kwotach zmian dokonywanych w ciągu roku w planach finansowych,
11) Przygotowywanie informacji kwartalnych, półrocznych i rocznych o wykonaniu budżetu, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz sporządzenie informacji zbiorczej w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia celem podania do publicznej wiadomości;
12) Przygotowanie uchwały wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
13) Przygotowanie uchwały wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu;
14) Opracowywanie analiz z wykonania budżetu wg poszczególnych grup podległych jednostek organizacyjnych;
15) Obsługa programu "BeSTi@ – Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek  Samorządu Terytorialnego" oraz programu Finansowo-Księgowego – moduł "Budżet" w zakresie planowania budżetu i jego zmian, dokonywanych w ciągu roku budżetowego;
16) Obsługa programu BUDŻET  w zakresie wprowadzenia planów finansowych i ich zmian organu i Starostwa.
17) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz z wydziałami Starostwa w zakresie realizacji zadań obowiązujących na stanowisku,
18) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie uchwał Rady Powiatu  i Zarządu  Powiatu w sprawie uchwał budżetowych i ich zmian oraz uchwał  z realizacji budżetu i  terminowe ich przekazywanie;
19) Wprowadzanie uchwał budżetowych Zarządu Powiatu do Edytora Aktów Prawnych celem przesłania ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
20) Współpraca z Wydziałem Starostwa odpowiedzialnym za prowadzenie spraw oświaty celem podziału subwencji oświatowej;
21) Terminowe przekazywanie do BIP-u uchwał Rady i Zarządu Powiatu  oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących budżetu;
22) Bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych;
23) Przygotowywanie i  bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy;
24) Znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej;
25) Samokontrola  wykonywanych czynności wymienionych w zakresie obowiązków;
26) Zastępowanie podczas nieobecności w pracy podinspektora ds. budżetu w zakresie dekretacji i ewidencji księgowej wyciągów bankowych oraz starszego inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie planowania wieloletniego i obsługi kancelaryjnej.

- ds. księgowości budżetu powiatu: Justyna Bizukowicz – SPF-III,  I piętro, pokój 124, tel. (59) 8418-517, email: jbizukowicz@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie rachunkowości powiatu (organu), w tym:
- kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretowanie),
- bieżąca ewidencja księgowa wyciągów bankowych budżetu Powiatu Słupskiego, w tym rachunków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych oraz innych projektów wyodrębnionych rachunków,
- bieżące księgowanie każdej operacji gospodarczej, w tym związanej z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych oraz innych projektów wyodrębnionych rachunków w urządzeniach księgowych na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym oraz umieszczanie w księgach prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym opisu tych operacji,
- sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalno  - rachunkowym,
- uzgadnianie wprowadzonych zapisów do ksiąg rachunkowych,
- dzienne uzgadnianie oraz bieżąca kontrola zaksięgowanych operacji gospodarczych z wyciągiem bankowym,
- miesięczne zamykanie urządzeń księgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
- na podstawie zapisów kont księgi głównej sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawienia obrotów i sald,
- sporządzanie co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia sald  wszystkich  kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienia  sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów,
- okresowe ustalanie i sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
- księgowanie sprawozdań jednostek podległych na kontach dochodów i wydatków,
- księgowanie sprawozdań z urzędów skarbowych ze zrealizowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i Ministerstwa Finansów ze zrealizowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- uzgadnianie na podstawie sprawozdań jednostkowych dochodów i wydatków z kontami budżetu,
- uzgadnianie wpływów z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami czy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym otrzymanych dotacji,
- uzgadnianie środków przekazanych dysponentom niższego stopnia,
- ustalenie wyniku budżetu powiatu,
- dokonywanie wydruków ksiąg rachunkowych,
2) przyjmowanie sprawozdań z urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów i ich analiza,
3) rzetelne i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych,  
4) rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
5) rzetelnie i terminowe sporządzenie bilansu organu,
6) dbałość o terminowe i prawidłowe ściąganie należności,
7) rzetelna i prawidłowa windykacja należności w tym:
- bieżąca analiza rozrachunków z kontrahentami,
- wysyłanie wezwań i upomnień do zapłaty,
- naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
8) prowadzenie negocjacji z bankami na lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
9) uzgadnianie kwot do przekazania budżetowym jednostkom organizacyjnym powiatu,
10) terminowe przekazywanie zamówionych środków do jednostek organizacyjnych powiatu,
11) terminowe dokonywanie przelewów związanych ze spłatami rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz odsetek od tych zobowiązań,
12) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, w tym rozliczeń pieniężnych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych,
13) bieżąca analiza i kontrola spłacanych zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek, obligacji i comiesięczne ich uzgadnianie,
14) obsługa finansowo – księgowa rachunków kredytowych, pożyczek, obligacji, lokat i innych rachunków bankowych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku,
15) współpraca z bankiem obsługującym rachunek budżetu Powiatu oraz z innymi bankami współpracującymi z Powiatem,
16) sporządzanie zbiorczego zapotrzebowania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na środki do opłacenia składki zdrowotnej,
17) opracowywanie analiz z wykonania budżetu powiatu w zakresie realizowanych spraw;
18) przygotowywanie uchwał w sprawie lokowania wolnych środków oraz uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek, obligacji) i innych uchwał w zakresie realizowanych spraw,
19) udział w przygotowaniu projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej  w zakresie prowadzonych spraw,
20) przygotowanie dokumentacji do wyboru banku do obsługi bankowej budżetu powiatu oraz kredytów, pożyczek, papierów wartościowych, itp.,
21) sporządzanie informacji o sytuacji finansowej powiatu (prognoza długu),
22) racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
23) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
24) bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
25) przygotowywanie i bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
26) samokontrola wykonywanych czynności wymienionych w zakresie obowiązków,
27) zastępowanie podczas nieobecności w pracy pracownika wykonującego zadania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej budżetu powiatu w zakresie sprawozdawczości i obsługi kancelaryjnej.

- ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej: Halina Rusakiewicz – SPF- II, I piętro, pokój 125, tel. (59) 8418515, email: sprawozdania@powiat.slupsk.pl, ksiegowosc@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) Przyjmowanie oraz sprawdzanie sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych powiatu pod względem formalnym i rachunkowym,
2) Rzetelne i terminowe sporządzanie miesięcznych, kwartalnych,  półrocznych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych z wykonania budżetu.
3) Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4) Rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdania zbiorczego o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległych  należnościach przedsiębiorców.
5) Rzetelne i terminowe sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu,   rachunku zysków i strat  oraz zmian w funduszu.
6) Rzetelne i terminowe sporządzenie bilansu skonsolidowanego z wykonania budżetu.
7) Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych  RF-03 jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz innych sprawozdań statystycznych,
8) Opracowywanie materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
9) Współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu celem rzetelnego i terminowego przygotowywania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami.
10) Współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej,
11) Sporządzanie symulacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12) Rzetelne i terminowe przygotowanie tekstu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz zmian do niej w trakcie roku budżetowego.
13) Rzetelne i terminowe opracowywanie informacji półrocznych o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
14) Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
15) Analiza wniosków podległych jednostek i wydziałów Starostwa składanych do wieloletniej prognozy finansowej,
16) Rzetelne i terminowe sporządzenie uchwały zarządu w sprawie przekazania radzie powiatu sprawozdania finansowego.
17) Terminowe przekazywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących prowadzonych spraw do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publicznej wiadomości.
18) Obsługa programu "BeSTi@ – Informatycznego System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego" moduł "Sprawozdawczość" i "Uchwały".
19) Obsługa programu BUDŻET  w zakresie wprowadzenia planów finansowych i ich zmian w jednostkach organizacyjnych oraz sprawozdań  jednostkowych.
20) Wprowadzanie uchwały budżetowej i uchwał zmieniających budżet do systemu księgowego,
21) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi Instytucjami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz pozostałych sprawozdań sporządzanych na stanowisku i  uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
22) Rzetelne i terminowe sporządzenie informacji zbiorczej w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej celem podania do publicznej wiadomości.
23) Obsługa kancelaryjna wydziału w zakresie: prowadzenia rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej, materiałów z Zarządu Powiatu, zaopatrzenie wydziału w materiały biurowe, przygotowywania planów urlopów, obsługa sekretariatu Skarbnika i inne czynności kancelaryjne.
24) Przekazywanie i bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych w BIP w zakresu spraw prowadzonych w komórce Skarbnika Powiatu,
25) Zapewnienie właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów budżetu, w tym dokumentacji sprawozdawczej.
26) Bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
27) Przygotowywanie i  bieżąca aktualizacja procedur wynikających z przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.
28) Samokontrola wykonywanych czynności wymienionych w zakresie obowiązków.
29) Zastępowanie podczas nieobecności w pracy Inspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu oraz podinspektora ds. budżetu Powiatu z wyłączeniem ewidencji księgowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 01-07-2016 12:49:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Janicka 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 06-04-2020 13:46:35