Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

główny księgowy
w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

 

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze – pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umowami na czas określony.

Na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Machowinku zwolniony jest z wpłat na PFRON

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a)  obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
d) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadane, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
e) lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub
f) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
g) lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów
h) znajomość przepisów:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ,

1. biegła obsługa komputera ( w tym Office) oraz systemów informatycznych,
2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy związanej z kierowaniem personelem,
b) wysoka kultura osobista, umiejętność skutecznej komunikacji,
c) zaangażowanie i kreatywność,
d) dyspozycyjność,
e) samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
f) radzenie sobie w warunkach stresu,
g) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

3. Warunki pracy:

- wysiłek głównie umysłowy,
- zmienne tempo pracy,

4. Zakres  ważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające głównie na:

- Zorganizowaniu i dokonaniu sporządzenia, przyjmowania i obiegu, kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia społecznego, prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej Domu.
- Zorganizowaniu i dokonaniu sporządzenia księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych.
- Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
- Należytym przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.
- Nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Zorganizowanie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegające zwłaszcza na:

- Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych.
- Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych, kontrola zamówień publicznych.
- Zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
- Przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących w szczególności: ustalania i opłacania podatków, wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników, pokrywaniu kosztów i wydatków z własnych środków.
- Prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym oraz budżetowym.

Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.

Analiza gospodarki finansowej.

Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

- Wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków.
- Następnej kontroli operacji gospodarczych zakładu stanowiących przedmiot księgowań.

1. Kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie.
2. Dokonywanie kontroli wewnętrznej, sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu.

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
5. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6. kwestionariusz osobowy,
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

(kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),

1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

i korzystaniu z pełni praw publicznych,

1. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście

w siedzibie Domu Pomocy Społecznej – sekretariat lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Machowinko z dopiskiem: „nabór na głównego księgowego  w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku ” w terminie do dnia 21 czerwca 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Machowinku po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko Ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (http// http://dpsmachowinko.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) podpisane z własnoręcznym podpisem.          

Machowinko, 06.06.2018r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy...pdf (PDF, 47KB) 2018-06-12 14:13:15 137 razy
2 klauzula_zgody_do_zatrudnienia.pdf (PDF, 29KB) 2018-06-12 14:13:15 158 razy
3 oświadczenia.pdf (PDF, 11KB) 2018-06-12 14:13:15 152 razy
4 ogłoszenie.pdf (PDF, 1.MB) 2018-06-12 14:13:15 182 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 12-06-2018 14:13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Król 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 12-06-2018 14:13:15