Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzule informacyjne obowiązujące w urzędzie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słupsku z siedzibą
w 76- 200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym w Słupsku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Starostwa Powiatowego;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Słupsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9) Pani/Pana dane nie będą profilowane.
10) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku możliwy jest pod numerem tel. nr 59 8418557  lub adresem email oin@powiat.slupsk.pl, z zastępcą IDO tel. nr 59 8418 566 lub adresem email mkordylas@powiat.slupsk.pl (wykonuje zadania inspektora w w czasie jego nieobecności).

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna dla obsługi BIP.pdf (PDF, 227.15Kb) 2021-02-11 12:41:47 13 razy
2 Klauzula informacyjna - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - ZFŚS.pdf (PDF, 215.05Kb) 2019-04-29 14:24:27 231 razy
3 Klauzula informacyjna Obsługa ZFŚS.pdf (PDF, 108.42Kb) 2019-04-04 12:43:42 18 razy
4 Klauzula informacyjna dla pracownika.pdf (PDF, 107.52Kb) 2018-07-23 12:26:18 497 razy
5 Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia.pdf (PDF, 215.06Kb) 2018-05-24 11:18:00 383 razy
6 Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy GEIDG).pdf (PDF, 219.60Kb) 2018-05-24 11:18:00 462 razy
7 Klauzule informacyjne monitoring firmowy.pdf (PDF, 139.40Kb) 2018-05-24 11:18:00 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 24-05-2018 11:18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Krauczunas 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 11-02-2021 12:41:47