Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJE

PETYCJE

Przedmiotem petycji może być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

Prawo składania petycji przysługuje nie tylko w interesie publicznym lecz także własnym lub innej osoby za jej zgodą. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych osób.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest wnoszona.  

Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:

  • oznaczenia podmiotu,
  • miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, nie będzie rozpatrywana petycja niezawierająca takich danych jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do wniesionej petycji należy dołączyć zgodę wyrażoną przez podmiot trzeci na złożenie petycji w jego interesie.

Petycja złożona w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, w zakładce "Wykaz petycji", zamieszczane są odzwierciedlenia cyfrowe (skany) petycji, daty ich złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imiona i nazwiska albo nazwy podmiotów wnoszących petycje lub podmiotów, w interesie których petycje są składane. Zamieszczane informacje są na bieżąco aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania, opinie oraz przewidywanego terminu i sposobu załatwienia petycji.

Wniesione petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączenie rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – w zakresie rozpatrywania petycji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 10-05-2016 11:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 26-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 05-08-2022 10:28:58