Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

 1. Organem stanowiącym Powiatu Słupskiego jest Rada Powiatu Słupskiego, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 2. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu Słupskiego należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązujących na obszarze powiatu (art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), a także podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady (art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym).
 3. Akty prawa miejscowego Powiatu Słupskiego są stanowione na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach (art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), w szczególności w sprawach wymagających uregulowania w Statucie, w sprawach porządkowych, w sprawie szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu słupskiego oraz w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
 4. Rada Powiatu Słupskiego stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 5. Organem wykonawczym Powiatu Słupskiego jest Zarząd Powiatu Słupskiego (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Do zadań Zarządu należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Słupskiego oraz wykonywanie uchwał podjętych przez Radę (art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
 6. Rada Powiatu Słupskiego obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady (art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 7. O sesji Rady Powiatu Słupskiego radni są zawiadamiani co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad (§ 11 pkt 2 Statutu Powiatu Słupskiego).
 8. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 9. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
 10. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego stanowiące akty prawa miejscowego Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje do publikacji (art. 43 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym) w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 11. Starosta prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat (art. 28 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 12. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Powiatu Słupskiego może wydawać przepisy porządkowe, obowiązujące jako akty prawa miejscowego na terenie powiatu słupskiego, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać także Zarząd Powiatu Słupskiego, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupskiego (art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym). Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń i w środkach masowego przekazu, jak również w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 13. Uchwały Rady Powiatu Słupskiego stanowiące akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, chyba że dana uchwała określa termin dłuższy (art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). W uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia (art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
  Przepisy porządkowe Powiatu Słupskiego wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia w drodze obwieszczeń i w środkach masowego przekazu. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w krótszym terminie, a jeżeli zwłoka w ich wejściu w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia (art. 4 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
  Nie jest wyłączona możliwość nadania uchwale wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie (art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Zakrzewska 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Miłosz Chojnacki 14-02-2023 08:43:05