Słupsk: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego
Numer ogłoszenia: 245078 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8418500, faks 059 8427111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz w oparciu załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego i obejmuje: Etap I - Przygotowanie 6 kompletów dokumentacji projektowej dla kąpielisk zlokalizowanych w miejscowościach:Ustka - Plaża Wschodnia - działka nr 1024/2 / Gmina Miasto Ustka; Ustka - Plaża Zachodnia - działka nr 1023/1/ Gmina Miasto Ustka; Rowy - działka nr 218/2 / Gmina Ustka; Dębina - działka nr 1/63/ Gmina Ustka; Korzybie - działka nr 180/ Gmina Kępice; Obłęże - działka nr 208/1/ Gmina Kępice a w szczególności dokumentacja zwiera:plan zagospodarowania terenu - w 4 egz., projekt budowlany i wykonawczy kontenerów - w 4 egz., projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wody i kanalizacji lub szamba - w 4 egz., projekt przyłączy energetycznych - w 4 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz., zestawienie kosztów wg załącznika do programu funkcjonalno-użytkowego - w 2 egz.,przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę. Etap II - Roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę : wykonanie fundamentów, dostawa i montaż kontenerów ( z wyposażeniem ujętym w programie funkcjonalno-użytkowym) dla ratowników, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji (lub zbiorników bezodpływowych) i przyłączy energetycznych, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, skompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.25-6, 71.32.00.00-7, 44.21.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 6.000,00 PLN. (słownie: sześć tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr rachunku 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk (pok.210).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk (pok. 01 - Biuro Obsługi Interesanta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie