Słupsk: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
Numer ogłoszenia: 284402 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8418500, faks 059 8427111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmujący przedmiot zamówienia: 1)docieplenie w bezspoinowym systemie dociepleń dwóch ścian zewnętrznych: południowej i wschodniej do poziomu terenu, 2)ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego samoczyszczącego z dodatkiem środka grzybobójczego i glonobójczego na ścianach południowej i wschodniej - ściany powyżej cokołu, 3)wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach: południowej i wschodniej - cokół, ściany i attyka wiatrołapu, 4)wymiana kratek wentylacyjnych, 5)izolacja dachu styropianem laminowanym papą grubości 12 cm z hydroizolacją papą nawierzchniową PYE PV200 S5, 6)wymiana orynnowania i rur spustowych na wykonane z blachy powlekanej, 7)wymiana ścianki z luksferów na okno PCV z wkładem dwuszynowym o k-1,0 W/m2K, 8)wymiana zewnętrznych parapetów okiennych na ścianie południowej i wschodniej oraz obróbek blacharskich attyk, 9)wymiana płytek ceramicznych podjazdu dla niepełnosprawnych, 10)malowanie barierek i pochwytów podjazdu dla niepełnosprawnych, 11) docieplenie naroży ścian: wschodniej z północną oraz południowej z zachodnią tak, aby w przyszłości można było wykonać docieplenie ściany północnej i zachodniej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawarty został w Projekcie budowlanym- (Załącznik nr 9) i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlach (załącznik nr 10) oraz pomocniczo w przedmiarze robót (załącznik nr 11). Przywołane w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne materiałów i znaki towarowe producentów nie są obowiązujące dla wykonawcy, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane w projekcie budowlanym lub przywołane w przedmiarze. Wymaga się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne do przygotowania ofert oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.39.99-4, 45.11.11.00-9, 45.32.10.00-3, 45.26.14.20-4, 45.25.14.10-1, 45.26.13.20-3, 45.42.11.30-4, 31.21.61.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 2.000,00 PLN. (słownie: dwa tysiące PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr rachunku 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 1)konieczności wykonania robót zamiennych a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej 2)zmiany osób wskazanych w § 13 umowy, pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień i doświadczenia jak wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3)zmiany terminu zakończenie robót w sytuacji: a)spowodowanej klęskami żywiołowymi oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, trwającymi co najmniej przez 5 kolejnych dni, np. opady deszczu, spadek temperatury poniżej 5oC, utrzymująca się wysoka temperatura negatywnie wpływająca na procesy technologiczne prowadzonych robót. b)będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c)w przypadku konieczności wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4)zmian obowiązującej stawki VAT. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk pok.210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk pok. 01 (Biuro Obsługi Interesanta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie