Słupsk: likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego
Numer ogłoszenia: 118782 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8418500, faks 059 8427111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest (tj. odpadów o kodach: 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji. Usługa obejmuje: - demontaż pokryć dachowych o powierzchni 9 375 m2, w wyniku której Wykonawca wytworzy 150 000 kg odpadów azbestowych, które należy zabezpieczyć, przetransportować i unieszkodliwić, -zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie około 4 375 m2 tj. około 70 000 kg odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych dokonanych przez właścicieli obiektów użytkowych i zdeponowanych na terenie ich nieruchomości. Ostateczna powierzchnia eternitowych pokryć dachowych przeznaczonych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji zależeć będzie od zakwalifikowanych do Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego nieruchomości na podstawie złożonych wniosków ich właścicieli o wykonanie usługi usuwania azbestu, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia przetargu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych określonych w budżecie powiatu Zakres rzeczowy zamówienia: 1)demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów użytkowych, 2) zabezpieczenie odpadów zawierających azbest (odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia demontażu przez wykonawcę oraz odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), 3) transport odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, 4) przekazanie odpadów zawierających azbest do miejsca w którym mogą być poddane unieszkodliwieniu - w ofercie należy wskazać miejsce unieszkodliwienia i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów, który będzie odbierał odpady od wykonawcy. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na terenie poszczególnych nieruchomości (zgodnie z wnioskami o wykonanie usługi usuwania azbestu) jako: 1) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczenie powstałych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia, 2) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również: 1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców, w tym identyfikację azbestu przewidzianego do usunięcia w obiektach użytkowych. 2) dokonanie wstępnej wyceny prac na terenie poszczególnych nieruchomości uwzględniającej powierzchnię eternitowych pokryć dachowych przewidzianych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia, 3) organizację i zabezpieczenie placu robót, 4) oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem, związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. zgodnie z: 1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U., Nr 216, poz. 1824), 4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Wykonawca sporządzi, po zakończeniu prac, protokół odbioru prac oraz oświadczenie, że zlecone prace wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a tereny nieruchomości, na których wykonywano prace zostały prawidłowo oczyszczone z azbestu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ważenie odpadów zawierających azbest i sporządzanie dokumentu potwierdzającego dokonanie ważenia (podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac - zestawienia określającego: nazwę i adres wnioskodawcy; adres wykonania prac; powierzchnie zdemontowanych eternitowych pokryć dachowych oraz ilość w kg odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia; koszty całkowite i koszty przypadające na Zamawiającego, wynikające z realizacji prac na terenie poszczególnych nieruchomości..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 2.000,00 PLN. (słownie: dwa tysiące PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr rach. 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - demontaż eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP i być ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oświadczenie o miejscu unieszkodliwiania odpadów, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 2) oświadczenie o podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu, posiadającym zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, (jeśli Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy, który będzie zajmować się transportem odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania) zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ; 3) pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu udostępnianych zasobów oraz okresu na jakie na jaki są one udostępniane, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 4) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ; 5) kserokopię umowy podpisanej z podmiotem posiadającym pozwolenie/zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach, gwarantującej odbiór tych odpadów od Wykonawcy w czasie realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści zawartej Umowy wymaga pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 1) przewidzianego terminu zakończenia wykonywania usługi będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk BOI pok. 01.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie