Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

ORVI. 272.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie
z załącznikiem Nr 1 tabelą formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy i zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.
Zakres usług obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym. Zakres usług obejmuje również zwrot do nadawcy przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Usługa będzie realizowana codziennie w dni robocze. Wykonawca zobowiązany do odbioru jeden raz dziennie uporządkowanych przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z siedziby zamawiającego w godzinach od 14.30 do 15.00. Całkowita masa przy jednorazowym odbiorze nie przekroczy 30 kg.
2. Określenie przesyłki pocztowej oznacza:
a) Przesyłki listowne nierejestrowane, w tym:
   - przesyłki ekonomiczne;
   - przesyłki priorytetowe;
b) Przesyłki listowne polecone, rejestrowane, w tym:
   - przesyłki ekonomiczne;
   - przesyłki  priorytetowe;
   - przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru (ZPO);
   - przesyłki polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO PR);
c) Paczki pocztowe rejestrowane;
3.   Przesyłki pocztowe będą odbierane od zamawiającego i dostarczane zamawiającemu do  pomieszczenia Nr 05 na  parterze  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  76-200 Słupsk.
4.  Świadczenie usług pocztowych w obrocie zagranicznym odbywają się na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.
5. W celu zapewnienia należytego wykonania zamawiający zobowiązuje wykonawcę do świadczenia usług doręczenia przesyłek do każdego wskazanego przez zamawiającego adresu.
6.  Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
8. Przesyłki pocztowe odebrane przez wykonawcę od zamawiającego będą w stanie uporządkowanym według kategorii : wagowej i rodzajowej, a przesyłki rejestrowane według wykazu listów poleconych.
9.   Po dokonaniu doręczenia wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki z wpisana datą jej otrzymania przez adresata oraz czytelnym podpisem zawierającym jego imię i nazwisko. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło pomimo dwukrotnego awizowania wykonawca zwraca przesyłkę do zamawiającego podając przyczynę niedoręczenia.
10.  Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek pocztowych i nie dopuszcza się stosowania opakowań wykonawcy.
11. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą
    dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów odbieranych od zamawiającego  według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
12.  Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy na koniec którego w ciągu 7 dni wykonawca wystawi fakturę.
13.   Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
-    Ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku poz.  1529 ze zm.);
-    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 roku Nr 183 poz. 1795 ze zm.);
-    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 roku  Nr 137, poz. 1541 ze  zm.);
-    Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 267);
-    Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 43 poz. 296,  ze  zm.);
-    Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku  (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze. zm.).
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 64110000-0 - Usługi pocztowe ; 64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów; 64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 grudnia 2013  roku  numer ogłoszenia 503130 -2013
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie należy zrealizować w okresie od  dnia 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualny wypis z rejestru operatorów pocztowych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U  z 2012 roku poz. 1529).
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust.1  i 2 ustawy, sporządzone  według załącznika  Nr 3 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 4 do SIWZ,
4)  wykazali warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień  dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,  który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa ust.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu  złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 rozdziału VI SIWZ są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiedni przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony  odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w ust. 7.2 pkt 2, 3.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginały lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
1. Kryteria i ich znaczenie:
     CENA - 100 %
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

                   Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
              C=   --------------------------------------------------------------- x    100 x 100 %
                              Cena ofertowa badanej oferty

Wskazówka:
- Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 13 grudnia 2013 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202,  13 grudnia 2013 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.Załączniki do SIWZ :
1. Formularz oferty (załącznik Nr 1),
2. Oświadczenie Nr 1 (załącznik Nr 2),
3. Oświadczenie Nr 2 (załącznik Nr 3),
4. Oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp (załącznik Nr 4)
5. Wzór umowy (załącznik Nr 5).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Poczta.pdf (PDF, 173KB) 2013-12-05 14:50:27 173KB 681 razy
2 11_12_2013_10_59_30_512510-2013.html (HTML, 1.8KB) 2013-12-11 10:59:30 1.8KB 601 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Poczta.pdf 2013-12-05 14:50:27 732KB 326 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytania_poczta_11.12.2013.pdf (PDF, 366KB) 2013-12-11 10:58:20 366KB 614 razy
2 zapytania_poczta_12.12.2013.PDF (PDF, 259KB) 2013-12-12 13:22:19 259KB 602 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11_12_2013_10_58_20_zapytania_poczta_11.12.2013.pdf (PDF, 366KB) 2013-12-11 10:58:20 366KB 596 razy
2 512510-2013.html (HTML, 1.8KB) 2013-12-11 10:58:31 1.8KB 555 razy
Udzielenie zamówienia
1 wybor_oferty_Poczta_2014.PDF (PDF, 174KB) 2013-12-18 14:51:49 174KB 658 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 05-12-2013 14:50:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Bury 05-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 18-12-2013 14:51:49