Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem".

  1. sprawy 221/1/2019                                                                         Damnica, 23.07.2019r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 „Świadczenie usługi żywienia

w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni  wraz z zapleczem ”.

 

1.ZAMAWIAJĄCY:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego ,

ul. Korczaka 1,76-231 Damnica,

strona  www.oswdamnica.biposwiata.pl

e-mail/oswdamnica@wp.pl.

Tel /fax.  59 811-30-69

 

2. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.)  o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzanie i podawanie posiłków uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przez 5 dni w tygodniu  (dni nauki szkolnej).

b) Miejsce realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy

c) Szczegółowy opis zamówienia zmówienia znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia.

d) Kod CPV:

55 52 31 00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55 32 10 00 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków

55 32 00 00 - 9 - Usługi podawania posiłków

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia oraz umowy najmu, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do ogłoszenia.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

              a) Cena– 80 %

b) Jakość jadłospisu– 10 %

c) Doświadczenie wykonawcy-10%

5.1.Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe.

 

najniższa cena brutto

z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = -----------------------------------  x 80pkt

cena brutto oferty rozpatrywanej

 

Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia (danej części) z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

  

   przyznana ocena punktowa w kryterium

   Jakość jadłospisu z oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium

jakość Jadłospisu oferty                 = ----------------------------------------  x 10pkt 

   maksymalna przyznana ocena punktowa w kryterium   Jakość jadłospisu z ofert badanych

 

 D= Doświadczenie wykonawcy- maksymalnie 10pkt

Punktacja będzie udzielana według reguły:

  • 2 usługi  -5pkt
  • 3 i więcej usług-10pkt

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną sumę punktów.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

a) Wypełniony formularz ofertowy z załącznikami :Jadłospisy, dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy-załącznik nr 1,

b) Odpowiedni dokument określający sposób reprezentacji Wykonawcy (odpowiednio np. odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

 

7. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

a) Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy, w terminie do dnia 14.08.2019 r.,  do godziny 9.00.

b) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c) Oferta złożona po terminie tj. dnia 14.08.2019 r. po godzinie 9.00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń: Nazwa i adres Wykonawcy, Tytuł „Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni  wraz z zapleczem ”,  UWAGA: nie otwierać przed 14.08.2019 r. godziną 9.15.

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

e)Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica, Pokój  Nr 103, dnia 14.08.2019 r.  godz 9.15

 

8. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń, pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

10. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  • oferta zawiera rażąco niską cenę
  • została złożona po terminie składania ofert
  • jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
  • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
  • Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

• do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zmówienia publicznego.

 

12. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

            Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. Ponadto o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi: pisemnie, drogą e – mail lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 

13. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek- Szkolno- Wychowawczy  im. M. Polskiego, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica.

2) inspektor ochrony danych osobowych w SOSW w Damnicy dostępny w Starostwie Powiatowym w Słupsku, możliwy jest kontakt pod numerem tel. nr 59 8418557

 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni  wraz z zapleczem ”.

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

 

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – projekt umowy na świadczenie usług żywieniowych

Załącznik nr 4- Oświadczenie, że akceptuje się stan użytkowy pomieszczeń kuchennych z zapleczem  wraz z  wyposażeniem.

Załącznik nr 5- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

                                                                                                  

                                                                                                                          Wicedyrektor SOSW w Damnicy

                                                                                                                                            Bożena Szycko

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie - kuchnia 2018.doc (DOC, 62.KB) 2019-07-24 10:56:19 62.KB 243 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-2.doc 2019-07-24 10:56:19 94.KB 340 razy
2 załącznik nr 3 wzór umowy.doc 2019-07-24 10:57:08 51KB 253 razy
3 oswiadczenie_4.doc 2019-07-24 11:00:49 11.KB 243 razy
4 Oswiad.zal._5.doc 2019-07-24 11:00:59 26KB 243 razy
5 Formularz-1.doc 2019-07-24 11:01:13 34KB 246 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Protokół z otwarcia ofert.pdf (PDF, 844KB) 2019-08-14 11:27:36 844KB 246 razy
Wynik postępowania
1 informacja o unieważnieniu.pdf (PDF, 530KB) 2019-08-14 11:27:36 530KB 226 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 24-07-2019 10:56:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Szycko 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 14-08-2019 11:27:36