Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów które są własnością Powiatu Słupskiego przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

ORVI. 272.10.2013
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów które są własnością Powiatu Słupskiego przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną dla budynku przy ul. Szarych Szeregów 14  wynosi  240 000 kWh dla budynku przy ul. Sienkiewicza 20 wynosi  25 062 kWh. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń  ze strony wykonawcy.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1059 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
4. Rozliczenia za dostawę energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Sprzedawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla sprzedawanej energii elektrycznej w ramach zamówienia. Bilansowanie handlowe energii zakupionej przez zamawiającego, wykonawca dokonywać będzie na podstawie zużycia odpowiednio dla odbiorcy w grupach taryfowych i mocach umownych określonych w załączniku Nr 5 lub wskazań układów pomiarowych. Koszty wynikające z bilansowania uwzględnione zostaną w cenie energii elektrycznej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 5 SIWZ.
Kod CPV  09310000-5 Elektryczność

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 grudnia 2013  roku  numer ogłoszenia  265865-2013
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2015 roku.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 4 do SIWZ
4) wykazali warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień  dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,  który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu  złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 rozdziału VI SIWZ są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiedni przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony  odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w ust. 7.2 pkt 1,2 i 3.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginały lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
     
CENA - 100 %
Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą ryczałtową cenę za realizacje całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

      Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= --------------------------------------------------------------      x 100 x 100 %
      Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 17 grudnia 2013 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 206, 17 grudnia 2013 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.Załączniki do SIWZ :
1. formularz oferty (załącznik nr 1),
2. oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3. oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),
4. oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp (załącznik nr 4)
5. szczegółowy opis zamówienia (załącznik nr 5)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 265865-2013.html (HTML, 9.8KB) 2013-12-09 11:15:26 9.8KB 604 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Energia.pdf 2013-12-09 11:15:26 252KB 241 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytania_energia_11.12.2013.PDF (PDF, 258KB) 2013-12-11 10:56:02 258KB 644 razy
Udzielenie zamówienia
1 wybor_oferty_ECOERGIA_Krakow.PDF (PDF, 222KB) 2013-12-23 12:28:52 222KB 586 razy
2 wybor_ENERGA_2014.PDF (PDF, 169KB) 2014-01-29 11:20:03 169KB 579 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 09-12-2013 11:15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Bury 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 29-01-2014 11:20:25