Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących i papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

ORVI.272.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 709 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących i papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Słupsku.
1. Zakres oraz minimalne warunki techniczne przedmiotu zamówienia określono w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy.
2. Ilości artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych w każdym asortymencie będą uzgadniane przy kolejnym zamówieniu i jako, takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami w formularzu oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie  asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane do siedziby Zamawiającego sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w postaci dostaw częściowych na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od wezwania.
6. Zamówienie zostanie przekazane Wykonawcy w formie telefonicznej, faxem, pocztą elektroniczną lub pisemnie. W zamówieniu zostaną określone zakresy dostawy ilościowej oraz data jej realizacji.
7. W czasie obowiązywania zawartej umowy w wyniku niniejszego przetargu rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie dostarczoną dostawę ilościową oraz ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

Kod CPV:  30192000-1: Wyroby biurowe
                    30237250-6: Akcesoria do czyszczenia komp.
                    30192113-6: Wkłady drukujące
                    30197644-2: Papier kserograficzny
                    32353100-3: Płyty

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 stycznia 2014 roku  numer ogłoszenia 20432 -2014

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających .

6. Termin wykonania zamówienia:

    Wykonanie zamówienia do dnia 31 grudnia 2014 roku

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 4 do SIWZ
4) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień  dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa ust.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu  złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiedni przez wykonawcę lub te podmioty.
8. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony  odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginały lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
12. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
13. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.

8. Informacja na temat wadium:  
Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Tryb oceny ofert.
Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki dokona się oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena   100 %
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizacje całego zamówienia.
Punkty w każdej ofercie zostaną wyliczone ze wzoru:

          Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= --------------------------------------------------------------------    x 100 x 100 %
                       Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zadąć od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 27 stycznia 2014 roku do godz. 10.00 .
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym  w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 202,  dnia 27 stycznia 2014 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ :
1. Formularz oferty (załącznik Nr 1);
2. Oświadczenie Nr 1 (załącznik Nr 2);
3. Oświadczenie Nr 2 (załącznik Nr 3);
4. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 4)
5. Wzór umowy (załącznik Nr 5).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20432-2014.html (HTML, 10.KB) 2014-01-17 14:49:58 10.KB 626 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2014_mat_biurowe.pdf 2014-01-17 14:49:58 760KB 389 razy
Udzielenie zamówienia
1 Optim_2014.PDF (PDF, 644KB) 2014-02-13 12:56:26 644KB 594 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 17-01-2014 14:49:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Ziemianowicz 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 13-02-2014 12:56:26