Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na usługę druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2014 roku

OR-VI.272.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 709 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest druk wydawnictw, plakatów, ulotek oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2014 roku wymienionych w poniższej.
1) Sześć wydań publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISSN)
Format A4;
papier środek: kreda mat 80 g/m2, kolor 1+1, 40 stron;
wkładka: offset 80 g/m2, kolor 2+2, 20 stron;
okładka: kreda błysk 135 g/m2, kolor 4+4;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1000 egz.
2) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format 150x210 mm;
papier środek: książkowy 70 g/m2 15% z żółtego z apli
lub barwiony w masie (np. "ECCO BOOK CREAM, 70 G/M2, WOL. 2.0,
BIAŁOŚĆ 75%"), kolor 1+1, 368 stron;
okładka twarda: kolor 4+0, folia mat; szyta nićmi;
nakład: 450 egz.
3) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 145x205 mm;
papier środek: książkowy 70 g/m2 15% z żółtego apli
lub barwiony w masie (np. „ECCO BOOK CREAM, 70 G/M2, wol. 2.0,
BIAŁOŚĆ 75%”), kolor 1+1, 104 strony oraz kolor 4+0 (2 strony);
okładka: karton 300 g/m2 + folia mat lub lakier, kolor 4+0;
nakład: 350 egz.
4) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 165x240 mm;
papier środek: kreda mat 90 g/m2, kolor 1+1, 256 stron;
okładka twarda: kolor 4+0, folia mat; szyta nićmi;
nakład: 350 egz.
5) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 150x205 mm;
papier środek: kreda 150 g/m2, kolor 4+4, 40 stron;
okładka: kreda 180 g/m2, kolor 4+4;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 500 egz.
6) Dwa druki zaproszeń
Format: 200x210 mm;
bigowanie (po złożeniu): 100x210 mm;
papier kreda mat 300 g/m2, kolor 4+4;
nakład: 250 egz.
7) Dwa druki afiszy plakatów
Format: 841x594 mm;
papier: kreda błysk 150 g/m2, kolor 4+0;
nakład: 250 egz.
8) Dwa druki zaproszeń
Format: 297x105 mm;
bigowanie (po złożeniu): 148,5x105 mm;
papier: kreda mat 300 g/m2 + folia mat, kolor 4+4;
nakład: 500 egz.
9) Dwa druki kartek okolicznościowych
Format: 270x135 mm;
1 bigowanie (po złożeniu: 135x135 mm);
papier kreda mat 350 g/m2 + folia mat +złocenie
kolor 4+4;
nakład: 800 egz.
10) Jeden druk kalendarza ściennego trójdzielnego
Format: 310x765 mm
papier główka: 310x210 mm kreda mat/błysk 250 g/m2 + folia mat/błysk;
kolor 4+0 oklejana na kartonie;
podkład pod kalendarium: 310x555 mm karton 300 g/m2, kolor 4+0;
Kalendarium zrywalne: 3 komplety po 12 arkuszy każdy formatu 290x144 mm, usztywnionych kartonikiem od spodu, papier: offset 80 g/m2, kolor 2+0, Pierwszy arkusz: od grudnia 2014 do listopada 2015, drugi: od stycznia 2015 do grudnia 2015, trzeci: od lutego 2015 do stycznia 2016 roku. Otwór w główce kalendarza do powieszenia na ścianie; Przesuwane okienko na pasku z folii. Nakład: 600 egz.
11) Cztery druki wizytówek
Format 50x90 mm
papier: karton mat 300 g/m2, kolor 4+0;
nakład: 250 egz.
12) Jedno wydanie mapy (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 440x620 mm;
bigowanie (po złożeniu): 220x124 mm;
papier: kreda mat 130 g/m2, kolor 4+4;
nakład: 2000 egz.
13) Jeden druk zestawu widokówek
Zestaw 10 widokówek, zapakowanych w składane pudełko;
Widokówka
Format: A6;
papier: karton 300 g/m² + folia błysk/mat jednostronnie, kolor 4+1;
Pudełko:
Papier kreda mat 200 g/m² + folia mat + lakier UV wybiórczo, kolor 4+1;
nakład: 1000 egz.
14) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: A4
papier środek: kreda mat/błysk 170 g/m², kolor 4+4, 160 stron
okładka twarda + folia z połyskiem, kolor 4+4, szyta nićmi;
wkładka – kalka techniczna 90 g/m², kolor 1+0, 4 strony;
oprawa twarda; obwoluta ze skrzydełkami, zachodząca 7 cm do środka:
kreda mat/błysk 160 g/m², kolor 4+0; nakład: 1000 egz.
15) Jeden druk teczki
Format: A4
papier ozdobny: SIRIO PEARL Shiny Blue (granat) 300 g/m²;
apla + złocenie (herb + napis),
1 kieszeń z folii podtrzymująca dokumenty;
nakład: 2000 egz.
16) Jedno wydanie publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 176x250 mm (B5)
papier środek: offset 170 g/m², kolor 4+0, 16 stron
okładka: kreda błysk 300 g/m², kolor 4+0;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 2000 egz.
17) Dwa wydania publikacji (Uwaga!!! Publikacja z nadanym nr ISBN)
Format: 150x210 mm;
papier środek: kreda mat/błysk 150 g/m2, kolor 4+4, 24 strony;
okładka: kreda 300 g/m2 + folia błysk, kolor 4+4;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1000 egz.
18) Jeden druk naklejek
Format: A4, nacinany pod kątem prostym do formatu 99x105 mm;
6 różnych naklejek na arkuszu;
papier: samoprzylepny biały, kolor 4+0;
nakład: 2000 egz.

Wielkość przedmiotu zamówienia opisana w ust 1 stanowi jedynie podstawę do przygotowania ofert. Po podpisaniu umowy będzie ona każdorazowo uściślana w lokowanych zleceniach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z niektórych wydawnictw.

Kod CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 2014 roku numer ogłoszenia 36042-2014
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

6. Termin wykonania zamówienia :
Wykonanie zamówienia do dnia 31 grudnia 2014 roku

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna realizację przez Wykonawcę usługi druku odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości łącznej minimum 50 000,00 zł – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawcę nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 2 do SIWZ);
3) oświadczenie zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ
4) wykazanie warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,;
3. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1) publikacji książkowej, o objętości min. 250 stron, zawierającej ilustracje czarno-białe i kolorowe;
2) kalendarza ściennego, jednodzielnego;
3) 1 egz. plakatu.
4. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. 2 pkt. 1,2,3. Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te mogą złożyć wspólnie.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.
12. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
cena przedmiotu zamówienia: 70%,
jakość druku: 30%.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:
Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
                      cena najniższej złożonej oferty
Cena: PC = -------------------------------------------- x 100 x 70 %
                             cena badanej oferty

gdzie, PC oznacza ilość punktów w kryterium cena

Sposób obliczenia punktów w kryterium jakość druku:
                                                         D1 + D2
Jakość druku : PD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 30 %
                                     ilość pkt oferty z największą ilością pkt

gdzie, PD oznacza ilość punktów w kryterium jakość druku Wykonawcy przy ocenie jakości materiałów oraz sposobie i trwałości druku.
D1 – ocena jakości materiałów tj. D1= (d1+d2+d3)
D2 – ocena sposobu i trwałości materiałów tj. D2=(d1+d2+d3)
Punktacja w kryterium jakość druku Wykonawcy przy ocenie jakości materiałów oraz sposobie i trwałości druku:
Ocena jakości wydruku Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie przedłożonych publikacji załączonych do oferty określonych w dziale VI ust.3 SIWZ.

                                                                            jakość materiałów                sposób i trwałość druku    

d1) publikacja książkowa                                    max 10 punktów                   max 25 punktów

d2) kalendarz ścienny                                         max 10 punktów                    max  25 punktów

d3) 1 egz. plakatu                                                max 5 punktów                      max 25 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma punktów) w kryteriach cena i jakość materiałów oraz sposób i trwałość druku Wykonawcy.
2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 5 rozdziału XIII SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawia w ofercie :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 10 lutego 2014 roku do godz. 10.00 .
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 202, dnia 10 lutego 2014 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ :
1. Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty;
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP;
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Załącznik nr 5: Wykaz zrealizowanych prac;
6. Załącznik nr 6: Projekt umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 36042-2014.html (HTML, 14.KB) 2014-01-31 13:36:36 14.KB 630 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_druki_2014.pdf 2014-01-31 13:36:36 426KB 317 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OR-VI.272.2.1.2014_odpowiedz_07.02.2014_wydawnictwa.PDF (PDF, 185KB) 2014-02-07 12:17:58 185KB 593 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_wydawnictwa_24.02.20143.PDF (PDF, 638KB) 2014-02-24 11:38:12 638KB 561 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 31-01-2014 13:36:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Ziemianowicz 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 24-02-2014 11:38:12