Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na "Informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Dębnica Kaszubska (obręby: Brzeziniec, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gałęzów, Kotowo, Krzynia, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niemczewo - Goszczyno, Niepoględzie, Podole Małe, Starnice, Dobra, Gogolewko, Gogolewo) - oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 8.2"

ORVI. 272.6.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. "Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego – operaty prawne części gminy Dębnica Kaszubska (obręby: Brzeziniec, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gałęzów, Kotowo, Krzynia, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niemczewo – Goszczyno, Niepoględzie, Podole Małe, Starnice, Dobra, Gogolewko, Gogolewo) – oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 8.2".
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Województwo: Pomorskie, Powiat: słupski, gmina: Dębnica Kaszubska,
    Obręby: Brzeziniec, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gałęzów, Kotowo, Krzynia, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niemczewo – Goszczyno, Niepoględzie, Podole Małe, Starnice, Dobra, Gogolewko, Gogolewo.   
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne stanowiące  załącznik nr 1 do SIWZ

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 79999100-4 – usługi skanowania; 72312000-5 – usługi wprowadzania danych;72252000-6 – usługi komputerowe w zakresie archiwizowania

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2014  roku  numer ogłoszenia  179784-2014
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się do dnia 15 września 2014r.   
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanie co najmniej jednego zamówienia w ilości minimum 50 000 stron, z zakresu numerycznej archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków zarządzanej przez system EWID 2007 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt a);
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  ww. dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej trzech osób:
- co najmniej jedna z nich posiada aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów syt-wys, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz z zakresu rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z zmianami);
- co najmniej jedna z nich posiada umiejętności przetwarzania i edycji danych zarządzanych przez system EWID 2007 lub umiejętności integracji zeskanowanej dokumentacji z elementami numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków systemu EWID2007 lub oprogramowania równoważnego opartego na bazie danych ORACLE – współdziałającego z bazą danych EWID 2007;
4) podpisane oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i 6B do SIWZ;
5) pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu udostępnianych zasobów oraz okresu na jakie/ na jaki są one udostępniane, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6C do SIWZ (jeżeli dotyczy);
6) opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie).
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) dowód wniesienia wadium do terminu upływu składania ofert;
4) wykazać warunki udziału w postępowaniu;
5) podpisane oświadczenie zgodnie z art. 6 ust. 2d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy ujęte w ust.2 pkt.1, 2 i 5.
Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w który określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w ust. 7 działu VI SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 7.2 ppkt. 1,2 i 3 powinny zostać złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia - nie spełnia”.
8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 2.300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: "Wadium – przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego".
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia  i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
1. Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 %
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.
2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
          Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C  =   ---------------------------------------------------------------            x    100 x 100 %
                          Cena ofertowa badanej oferty

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 6 czerwca 2014 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202, 6 czerwca 2014 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.


Załączniki do SIWZ :
Załącznik Nr 1 – Warunki techniczne
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonywanych usług
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia
Załącznik Nr 6A – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 6B – Oświadczenie o posiadaniu umiejętności przetwarzania i edycji danych
Załącznik Nr 6C – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 8 – Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 179784-2014.html (HTML, 15.KB) 2014-05-28 13:18:37 15.KB 605 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_informatyzacja_gm_Debnica_Kaszubska.pdf 2014-05-28 13:18:37 478KB 332 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_LOGIK.PDF (PDF, 221KB) 2014-07-03 12:32:56 221KB 686 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 28-05-2014 13:18:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Ziemianowicz 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 03-07-2014 12:32:56