Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

ORVI. 272.9.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) docieplenie w bezspoinowym systemie dociepleń dwóch ścian zewnętrznych: południowej i wschodniej do poziomu terenu,
2) ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego samoczyszczącego z dodatkiem środka grzybobójczego i glonobójczego na ścianach południowej i wschodniej – ściany powyżej cokołu,
3) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach: południowej i wschodniej – cokół, ściany i attyka wiatrołapu,
4) wymiana kratek wentylacyjnych,
5) izolacja dachu styropianem laminowanym papą grubości 12 cm z hydroizolacją papą nawierzchniową PYE PV200 S5,
6) wymiana orynnowania i rur spustowych na wykonane z blachy powlekanej,
7) wymiana ścianki z luksferów na okno PCV z wkładem dwuszynowym o k-1,0 W/m2K,
8) wymiana zewnętrznych parapetów okiennych na ścianie południowej i wschodniej oraz obróbek blacharskich attyk,
9) wymiana płytek ceramicznych podjazdu dla niepełnosprawnych,
10) malowanie barierek i pochwytów  podjazdu dla niepełnosprawnych,
11) docieplenie naroży ścian: wschodniej z północną oraz południowej z zachodnią tak, aby w przyszłości można było wykonać docieplenie ściany północnej i zachodniej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty został w Projekcie budowlanym: „Docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8” wykonany przez mgr inż. Grzegorza Lachowicz – Załącznik nr 9 do SIWZ i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlach (załącznik nr 10) oraz pomocniczo w przedmiarze robót (załącznik nr 11).
3. Przywołane w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne materiałów i znaki towarowe producentów nie są obowiązujące dla wykonawcy, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane w projekcie budowlanym lub przywołane  w przedmiarze.
4. Wymaga się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne do przygotowania ofert oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia, 45443999-4 – roboty elewacyjne, 45321000-3 – izolacja cieplna, 45261420-4 – uszczelnienie dachu,
45261410-1 – izolowanie dachu, 45261320-3 – kładzenie rynien, 45421130-4 – instalowanie drzwi i okien, 31216100-4 – piorunochrony.
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia 2014 roku numer ogłoszenia 284402
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

     Termin realizacji zamówienia – 60 dni licząc od daty podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)- warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca  wykonał minimum dwie roboty budowlane, w zakresie których wykonano roboty polegające na wykonaniu docieplenia ścian lub dachów na kwotę nie mniej niż 100 000 zł brutto każda robota. (słownie sto tysięcy zł).
Do spełnienia ww. warunku wymagane będzie załączenie dowodów  należytego wykonania robót budowlanych, do których należą:
a) poświadczenie,  
b) inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnie w ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ):
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych przez okres minimum trzy lata;
b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku
Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazać się doświadczeniem zawodowym co najmniej 3-letnim.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia   18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2008.63.394ze zm.)
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – treść oświadczenia zawarta została w treści wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ;
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 3 do SIWZ);
3) wniesienia wadium do terminu upływu składania ofert;
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), a przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ;
5) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 2.000,00  PLN.
(słownie: dwa tysiące PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca  jest związany ofertą.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
1. Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 %
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.
2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:
          Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C  =   -----------------------------------------------------------------------------------   x    100 x 100 %
                          Cena ofertowa badanej oferty

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 11 września 2014 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 206, 11 września 2014 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

 

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób,
Załącznik Nr 4A - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień,
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót,
Załącznik Nr 6 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy  podwykonawcom,
Załącznik Nr 7 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 8 - Projekt umowy,      
Załącznik Nr 9 -  Projekt budowlany,
Załącznik Nr 10 -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót,
Załącznik Nr 12 – Audyt energetyczny budynku PUP.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 284402-2014.html (HTML, 18.KB) 2014-08-27 11:50:45 18.KB 578 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_termomodernizacja_PUP_Leszczynskiego.pdf 2014-08-27 11:50:45 6.0MB 555 razy
Udzielenie zamówienia
1 OR-VI.272.9.4.2014_wybor_Odziomek.PDF (PDF, 376KB) 2014-10-01 14:23:43 376KB 700 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 27-08-2014 11:50:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Ziemianowicz 27-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 29-05-2015 12:15:51