Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w oparciu załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego"

ORVI. 272.11.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w oparciu załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego” i obejmuje:
1) Etap I - Przygotowanie 6 kompletów dokumentacji projektowej dla kąpielisk zlokalizowanych  w miejscowościach:
a. Ustka - Plaża Wschodnia – działka nr 1024/2 / Gmina Miasto Ustka
b. Ustka -  Plaża Zachodnia – działka nr 1023/1/ Gmina Miasto Ustka
c. Rowy – działka nr 218/2 / Gmina Ustka
d. Dębina – działka nr 1/63/ Gmina Ustka
e. Korzybie – działka nr 180/ Gmina Kępice
f. Obłęże  - działka nr 208/1/ Gmina Kępice
a w szczególności dokumentacja zawiera:
• plan zagospodarowania terenu – w 4 egz.,
• projekt budowlany i wykonawczy kontenerów – w 4 egz.
• projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wody i kanalizacji lub szamba – w 4 egz.
• projekt przyłączy energetycznych – w 4 egz.
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 egz.
• zestawienie kosztów wg załącznika do programu funkcjonalno-użytkowego – w 2 egz.
• przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.
2) Etap II – Roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę :
a) wykonanie fundamentów,
b) dostawa i montaż kontenerów dla ratowników,
c) wykonanie przyłączy wody i kanalizacji (lub zbiorników bezodpływowych) i przyłączy energetycznych,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
e) skompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne do przygotowania ofert oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45216125-6 - Obiekty budowlane służb ratunkowych; 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania; 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 grudnia 2014 roku numer ogłoszenia 403508
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

1) Termin wykonania I etapu zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – do dnia 27.02.2015 r.,
2) Termin wykonania II etapu zadania – wykonanie robót budowlano-montażowych do dnia 30 kwietnia 2015 r. – jest to termin zgłoszenia zakończenia budowy,
3) Termin określony w pkt. 2 uznaje się za zachowany, jeżeli dojdzie do bezusterkowego odbioru zgłoszonych robót.
7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
2) wykaz opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  - minimum dwa projekty polegające na sporządzeniu pełnobranżowego projektu budowlanego budynku, którego przedmiotem była budowa nowego obiektu lub przebudowa obiektu istniejącego na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto (słownie czterdzieści tysięcy zł) – za dwa projekty; z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z  dowodami potwierdzającymi, że projekty budowlane przedstawione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawcę nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
3) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwie roboty budowlane w zakresie których wykonano roboty polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł brutto  (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) za każdą robotę; z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący,
że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ).
Dowodami są:
a) poświadczenie,
b) w przypadku zamówień na roboty budowlane –inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za poszczególne branże projektu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami. A także osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, osobami. (zgodnie w ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ).
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział następujących osób posiadających stosowne uprawnienia:
a) projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.(projektanci posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie budowy lub przebudowy);
b) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej oraz posiada przedmiotowe uprawnienia przez okres minimum trzy  lata;
c) kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej  w zakresie instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych.
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – treść oświadczenia zawarta została w treści wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 11A do SIWZ;
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 PLN (słownie czterysta tysięcy złotych) Jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 8 do SIWZ);
3) wniesienia wadium do terminu upływu składania ofert;
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), a przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ;
5) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 6.000,00  PLN.
(słownie: sześć tysięcy PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "Wadium – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego". W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca  jest związany ofertą.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
     Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
Cena przedmiotu zamówienia: 90%
Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe, instalacyjne oraz kontenery: 10%
Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C + G

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane-montażowe, instalacyjne oraz kontenery (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

                 Cena najniższej złożonej oferty
C  =   -------------------------------------------------------------------    x    100 pkt x 90%
                         Cena badanej oferty

                                     Gw
G = --------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
       Ilość punktów oferty z największą ilością punktów

Punktacja w kryterium okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe, instalacje oraz kontenery:
Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
Punktacja gwarancji udzielonej na roboty budowlano-montażowe, instalacje oraz kontenery (Gw):
- udzielenie gwarancji na okres  36 miesięcy – 50 pkt
- udzielenie gwarancji na okres  48 miesięcy – 75 punktów
- udzielenie gwarancji na okres powyżej 60 miesięcy – 100 punktów
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 24 grudnia 2014 roku do godz. 9.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 206, 24 grudnia 2014 roku o godz. 9.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

 

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami
Załącznik Nr 2 - Plany lokalizacji zaplecza kąpielisk – zagospodarowanie działek
Załącznik Nr 3 - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – kąpieliska Obłęże, Korzybie, Wypis i wyry z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kąpielisko: Rowy, Dębina, Ustka Zachód
Załącznik Nr 4 - Decyzje z Urzędu Morskiego w Słupsku zwalniające z zakazów
Załącznik Nr 5 - Formularz oferty
Załącznik Nr 6 - Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik Nr 8- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 9 - Wykaz opracowanych dokumentacji projektowych
Załącznik Nr 10 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik Nr 11 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 11A - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 12 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 13 - Wzór umowy      

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 403508-2014.html (HTML, 20.KB) 2014-12-09 14:22:09 20.KB 585 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_i_zalaczniki_kapieliska.zip 2014-12-09 15:23:42 89.MB 628 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_wykonawcy.PDF (PDF, 367KB) 2014-12-22 12:58:52 367KB 723 razy
2 Zmiana tresci SIWZ.PDF (PDF, 294KB) 2014-12-22 12:59:11 294KB 708 razy
3 Formularz_oferty.PDF (PDF, 406KB) 2014-12-22 12:59:28 406KB 674 razy
4 Odpowiedzi_wykonawcy_23_12_2014_kapieliska.PDF (PDF, 207KB) 2014-12-23 14:28:28 207KB 544 razy
5 Unieważnienie_kapieliska_12_02_2015.PDF (PDF, 144KB) 2015-02-12 11:02:58 144KB 561 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogłoszenie o zmianie-ORVI272_11_3_2014.PDF (PDF, 225KB) 2014-12-22 13:01:03 225KB 553 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogloszenia 416546-2014.PDF (PDF, 120KB) 2014-12-22 13:01:55 120KB 542 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 09-12-2014 14:22:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 09-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 12-02-2015 11:02:58