Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg dotyczy usług pocztowych świadczonych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu

ORVI. 272.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb zamówienia :  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:  

    http://bip.powiat.slupsk.pl
     4. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 tabelą formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy  i zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.

Zakres usług obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w  obrocie krajowym oraz zagranicznym. Zakres usług obejmuje również zwrot do nadawcy przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Usługa będzie realizowana codziennie w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest doręczać zamawiającemu adresowane do niego przesyłki pocztowe 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w godzinach od  8.00 do 10.00 oraz do odbioru jeden raz dziennie uporządkowanych przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z siedziby zamawiającego w godzinach od 14.30 do 15.00.

 1. Określenie przesyłki pocztowej oznacza:

a) Przesyłki listowne nierejestrowane, w tym:
   - przesyłki ekonomiczne;
   - przesyłki priorytetowe;

b) Przesyłki listowne rejestrowane, w tym:
   - przesyłki rejestrowane ekonomiczne;
   - przesyłki rejestrowane priorytetowe;
   - przesyłki rejestrowane ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru (ZPO);
   - przesyłki rejestrowane priorytetowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO PR);

c) Paczki pocztowe rejestrowane;

d) Przesyłki pobraniowe;

e) Egzemplarze biblioteczne;

f) Przesyłki kurierskie;

g) Przekazy pocztowe;

3. Przesyłki pocztowe będą odbierane od zamawiającego i dostarczane zamawiającemu do  pomieszczenia Nr 05 na  parterze  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  76-200 Słupsk.

4.  Świadczenie usług pocztowych w obrocie zagranicznym odbywają się na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.

5. W celu zapewnienia należytego wykonania zamawiający zobowiązuje wykonawcę do świadczenia usług doręczenia przesyłek do każdego wskazanego przez zamawiającego adresu.

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 64110000-0 - Usługi pocztowe, 64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów , 64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek, 64120000-3 – Usługi kurierskie

 

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2014  roku  numer ogłoszenia 412286

       5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie
          zamówień  uzupełniających.

       6. Termin wykonania zamówienia :

      Zamówienie należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:

 1. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone według załącznika Nr 2 do SIWZ;
 2. wykaz o posiadaniu co najmniej jednej stałej placówki pocztowej nadawczej
  w miejscowości, w której znajduje się siedziba zamawiającego (miasto Słupsk) oraz placówek pocztowych, którymi dysponuje wykonawca w obrębie powiatu słupskiego, wzór wykazu – załącznik Nr 5  do SIWZ.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust.1  i 2 ustawy, sporządzone według załącznika  Nr 3 do SIWZ;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 4 do SIWZ,
 4. wykazali warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień  dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,  który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu  złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się
o zamówienie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiedni przez wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony  odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginały lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.

         8. Informacja na temat wadium:

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda wniesienia wadium

         9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:

Cena przedmiotu zamówienia: 80%

Ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca: 20%

Sposób oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:

 

                      cena brutto najniższej złożonej oferty

Cena: PC = -------------------------------------------------------- x 100 x 80 %

                                   cena brutto badanej oferty

 

gdzie, PC oznacza ilość punktów w kryterium cen

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca:                                                                           

                                                                             

                                                                            D1 +D2

Placówki wykonawcy : PD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %

                                                     ilość pkt oferty z największą ilością  pkt

 

gdzie, PD oznacza ilość punktów w kryterium ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca.

Punktacja w kryterium ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca:

Ocena ilość placówek pocztowych wykonawcy odbywać się będzie na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

D1  - ilość nadawczych placówek pocztowych w mieście Słupsk:   

 1. 1-5 placówek – 10 punktów;
 2. 6- 10 placówek – 15 punktów;
 3. Powyżej 10 – 20 punktów;

D2   - ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje wykonawca w obrębie powiatu słupskiego:

 1. 5-15 placówek – 40 punktów;
 2. 16-25 placówek – 60 punktów;
 3. 26-35 placówek – 80 punktów.       

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma punktów) w kryteriach cena i ilość placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

  10.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
 ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 29 grudnia 2014 roku  do godz. 10.00.

2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202,  29 grudnia 2014 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

11. Termin związania z ofertą:  30 dni.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

 

Załączniki do SIWZ :

 1. Formularz oferty (załącznik Nr 1),
 2. Oświadczenie Nr 1 (załącznik Nr 2),
 3. Oświadczenie Nr 2 (załącznik Nr 3),
 4. Oświadczenie zgodne z art. 6 ust. 2d ustawy Pzp (załącznik Nr 4)
 5. Wykaz placówek (załącznik Nr 5)
 6. Wzór umowy (załącznik Nr 6).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 412286-2014.html (HTML, 12.KB) 2014-12-17 11:48:39 12.KB 590 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz poczta 2014.doc 2014-12-17 11:48:39 533KB 376 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 421798-2014.html (HTML, 8.0KB) 2014-12-30 13:26:42 8.0KB 548 razy
2 odpowiedzi_Wykonawcy_30grudnia2014r.PDF (PDF, 3.4MB) 2014-12-30 13:27:02 3.4MB 585 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie_terminu_skladania_ofert_poczta.PDF (PDF, 238KB) 2014-12-23 14:04:17 238KB 616 razy
Udzielenie zamówienia
1 wybor_oferty_POCZTA_POLSKA_2015.PDF (PDF, 640KB) 2015-01-19 09:05:50 640KB 506 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 17-12-2014 11:48:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 17-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 19-01-2015 09:05:50