Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego oraz samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi"

ORVI. 272.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego oraz samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową realizowana  w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:
1) Dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego – część I zamówienia,
2) Dostawa samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową – część II zamówienia.
2. W ramach I części zamówienia Wykonawca dostarczy:
1) zapory przeciwpowodziowe – szt.120,
2) pompę pływającą – szt. 1,
3) dmuchawę powietrza- szt.1,
4) wąż ssawny – szt.1,
5) wąż tłoczny – szt. 1,
6) agregat prądotwórczy – szt.1,
7) namiot pneumatyczny – sz.2,
8) najaśnica – szt. 4,
9) nagrzewnica gazowa – szt. 1,
10) nadstawki na europaletę  - szt. 10,
11) podnośnik hydrauliczny – szt. 1
3. W ramach II części zamówienia Wykonawca dostarczy:
1) samochód terenowy – szt. 1,
2) przyczepę transportową – szt.1.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) dla części I zamówienia – Załącznik nr 1A do SIWZ
2) dla części II zamówienia – Załącznik nr 1B do SIWZ
5. W zakresie zamówienia oferta dla części I zamówienia musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT.
6. W zakresie zamówienia oferta dla części II zamówienia musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT podaną w rozbiciu na:
1) dostawę samochodu terenowego
2) kwota brutto za dostawę przyczepy transportowej.
7. Obowiązują formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w wybranej w wyniku postępowania przetargowego ofercie.
8. Wykonawca uwzględni w cenie wszystkie koszty zamówienia, w szczególności: dostawa na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, rozładunek oraz przeprowadzenie przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako określenia przykładowe, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który posiada parametry nie gorsze niż w opisie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 44212383-7- Zapory przeciwpowodziowe; 34113300-4 - Pojazdy terenowe; 34223300-9 – Przyczepy; 34144213-4 – Motopompy; 42413200-6 - Podnośniki hydrauliczne; 44482100-3 - Węże gaśnicze; 31521300-7 - Przenośne lampy elektryczne; 31120000-3 - Generatory;  35121300-1 - Osprzęt bezpieczeństwa; 39721300-5 - Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne; 31521330-6 - Przenośne lamy elektryczne na akumulatory; 39522530-1 – Namioty;  42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne,  44400000-1 - Rożne produkty gotowe i elementy z nimi związane.
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 marca 2015 roku numer ogłoszenia 61068 - 2015.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

7. termin wykonania dostawy dla części I zamówienia: do 15.05.2015 r.
8. termin wykonania dostawy  dla części II zamówienia: do dnia 15.05.2015 r.
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dojdzie do podpisania protokołu odbioru końcowego.
7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodny w treści ze wzorem: dla części I zamówienia - załącznik nr 5A
do SIWZ, dla części II – załącznik nr 5B do SIWZ) wraz z  dowodami potwierdzającymi, że dostawy przedstawione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Przez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę Wykonawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca np. referencje, jak i inne dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.
3) opłacone polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia:
a) dla I części zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
b) dla II części zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
Jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 4 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 4 do SIWZ);
3) wniesienia do terminu składania ofert:
a) wadium dla I części zamówienia – w wysokości 3 000,00 PLN
b) wadium dla II części zamówienia – w wysokości 3 0000,00 PLN
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
a przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
5) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium:
a) I część zamówienia wadium na kwotę  3 000,00  PLN (słownie: trzy tysiące PLN);
b) II część zamówienia wadium na kwotę 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN);
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
a) w odniesieniu do I części zamówienia: „Wadium – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”,
b) w odniesieniu do II części zamówienia: „Wadium – dostawa samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz  z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.              
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca  jest związany ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia  i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
a) oferty oceniane będą w odniesieniu do parametrów przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poszczególnych kryteriów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych w ppkt c) kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100 pkt.)
b) oferta z najkorzystniejszym parametrem w danym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną zgodnie z ppkt.c) dla tego kryterium, pozostałe oferty będą otrzymywały odpowiednio – proporcjonalną ilość punktów.
c) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych  w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę.
Część I zamówienia

Nazwa kryterium

Waga

Cena przedmiotu zamówienia

90%

Okres gwarancji na rękawy (zapory) przeciwpowodziowe

10%

Sposób oceny ofert – I część zamówienia
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C + G

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

                    Cena najniższej złożonej oferty
C  =   -------------------------------------------------------------------    x    100 pkt x 90%
                          Cena badanej oferty

          Ilość punktów (za gwarancję) badanej oferty
G = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
            Ilość punktów (za gwarancję) oferty z największą ilością punktów

Punktacja w kryterium okres gwarancji:
Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
Punktacja udzielonej gwarancji:
udzielenie gwarancji na okres  24 miesięcy – 50 pkt
udzielenie gwarancji na okres  36 miesięcy – 75 punktów
udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i powyżej– 100 punktów

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Część II zamówienia

Nazwa kryterium

Waga

Cena przedmiotu zamówienia

85%

Zużycie energii

5%

Emisja dwutlenku

5%

Emisja azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

5%


Sposób oceny ofert – II część zamówienia
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C + Ze + Edw + Eta

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) , punktów w kryterium zużycie energii (Ze), punktów w kryterium emisja dwutlenku węgla (Edw) i punktów w kryterium emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów wyliczona wg poniższych wzorów:

                    Cena najniższej złożonej oferty
C  =   -------------------------------------------------------------------    x    100 pkt x 85 %
                            Cena badanej oferty

     Najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert
Ze = ----------------------------------------------------------------------     x 100 pkt x 5 %
              Wartość zużycia energii w badanej ofercie

Wartość zużycia energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert  w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. , Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia równej 36 MJ/L. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” (załącznik nr 2B do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji wykonawcy o średniej ilości zużywanego paliwa na 100 km, w cyklu łączonym. Zadeklarowana w „Formularzu oferty” ilość zużywanego paliwa musi być zgodna z wielkością podaną w świadectwie homologacji pojazdu.

           Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert
Edw = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     x 100 pkt x 5 %
                          Wartość emisji dwutlenku węgla w badanej ofercie

Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. , Nr 96, poz. 559). Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” (załącznik nr 2B do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji. Zadeklarowana w „Formularzu oferty” wielkość emisji dwutlenku węgla musi być zgodna z wielkością podaną w świadectwie homologacji pojazdu.

           Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu
             cząstek stałych oraz węglowodorów spośród złożonych ofert
Eta = ------------------------------------------------------------------------------------------------------     x 100 pkt x 5 %
                          Wartość emisji dwutlenku węgla w badanej ofercie

           
Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, tlenków węgla, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. , Nr 96, poz. 559). Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” (Załącznik nr 2B do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji wykonawcy o wielkości emisji tlenków azotu, tlenków węgla, cząstek stałych i węglowodorów. Zadeklarowana w „Formularzu oferty” wielkość zanieczyszczeń musi być zgodna z wielkością podaną w świadectwie homologacji pojazdu. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana poprzez porównanie łącznej wielkości zanieczyszczeń – zadeklarowanych  formularzu ofertowym.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający poprawia w  ofercie :
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsek¬wencji rachunkowych dokonanych popra¬wek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
 ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 30 marca 2015 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 206, 30 marca 2015 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ :
Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia
Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia
Załącznik nr 2A  – Formularz oferty dla części I zamówienia
Załącznik nr 2B – Formularz oferty dla części II zamówienia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5A – Wykaz dostaw dla części I zamówienia
Załącznik nr 5B - Wykaz dostaw dla części II zamówienia
Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 7A - Wzór umowy  dla części I zamówienia
Załącznik nr 7B -   Wzór umowy dla części II zamówienia

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 61068-2015.html (HTML, 22.KB) 2015-03-19 11:02:12 22.KB 516 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_mobilny_system_POP.pdf 2015-03-19 11:02:12 2.7MB 373 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_tresci_SIWZ.PDF (PDF, 113KB) 2015-03-20 11:45:07 113KB 555 razy
2 Odpowiedzi_z26marca2015r_dla_wykonawcow.PDF (PDF, 586KB) 2015-03-26 13:10:34 586KB 566 razy
3 Pismo_z27_03_15_wykonawcy_zm_terminu_8_04_15r.PDF (PDF, 131KB) 2015-03-27 12:28:08 131KB 499 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 68672-2015_przedluzenie_terminu_do_8kwietnia2015r.html (HTML, 1.8KB) 2015-03-27 09:59:32 1.8KB 442 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_przetargu.PDF (PDF, 703KB) 2015-03-31 12:12:13 703KB 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 19-03-2015 11:02:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 31-03-2015 12:12:30