Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg - likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego Numer ogłoszenia: 118782 - 2015

ORVI. 272.3.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Słupski

ul. Szarych Szeregów 14

76-200 Słupsk

tel. 59-8418500

fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl

 

2. Tryb zamówienia :  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:  

    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac usługowych związanych z usuwaniem
z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest (tj. odpadów o kodach: 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest wraz z ich załadunkiem, transportem  i przekazaniem do utylizacji.

Usługa obejmuje:

- demontaż pokryć dachowych o powierzchni 9 375 m2, w wyniku której Wykonawca wytworzy 150 000 kg odpadów azbestowych, które należy zabezpieczyć, przetransportować i unieszkodliwić,

- zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie około 4 375 m2 tj. około 70 000 kg odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych dokonanych przez właścicieli obiektów użytkowych i zdeponowanych na terenie ich nieruchomości.

Ostateczna powierzchnia eternitowych pokryć dachowych przeznaczonych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji zależeć będzie od zakwalifikowanych do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego” nieruchomości na podstawie złożonych wniosków ich właścicieli o wykonanie usługi usuwania azbestu, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia przetargu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych określonych w budżecie powiatu.

2.  Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów użytkowych,

2) zabezpieczenie odpadów zawierających azbest (odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia demontażu przez wykonawcę oraz odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

3) transport odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,

4) przekazanie odpadów zawierających azbest do miejsca w którym mogą być poddane  unieszkodliwieniu - w ofercie należy wskazać miejsce unieszkodliwienia i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów, który będzie odbierał odpady od wykonawcy.

3.    Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na terenie poszczególnych nieruchomości (zgodnie z wnioskami o wykonanie usługi usuwania azbestu) jako:

1) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczenie powstałych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia,

2) wykonanie kompleksowej usługi obejmującej zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.

4.  Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:

1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców,
w tym identyfikację azbestu przewidzianego do usunięcia w obiektach użytkowych.

2) dokonanie wstępnej wyceny prac na terenie poszczególnych nieruchomości uwzględniającej powierzchnię eternitowych pokryć dachowych przewidzianych do demontażu oraz ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia,

3) organizację i zabezpieczenie placu robót,

4) oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem, związanym
z realizacją niniejszego zamówienia.

6.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U.
Nr 216, poz. 1824),

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

7.  Wykonawca sporządzi, po zakończeniu prac, protokół odbioru prac oraz oświadczenie,
że zlecone prace wykonane zostały z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych, a tereny nieruchomości, na których wykonywano prace zostały prawidłowo oczyszczone z azbestu.

8.    Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ważenie odpadów zawierających azbest
i sporządzanie dokumentu potwierdzającego dokonanie ważenia (podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości).

9.    Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac - zestawienia określającego: nazwę i adres wnioskodawcy; adres wykonania prac; powierzchnie zdemontowanych eternitowych pokryć dachowych oraz ilość w kg odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia; koszty całkowite i koszty przypadające na Zamawiającego, wynikające z realizacji prac na terenie poszczególnych nieruchomości.

 

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 90.65.00.00-8 usługi usuwania azbestu

 

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 maja 2015  roku  numer ogłoszenia 118782

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.

6. Termin wykonania zamówienia :

Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się maksymalnie do dnia 15 października 2014r.   

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie eternitowych pokryć dachowych: potwierdzona za zgodność
z oryginałem kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu Słupskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy usługi zgodne z przedmiotem zamówienia. Za usługę zgodną z przedmiotem zamówienia zamawiający uzna wykonanie usług likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto łącznie, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Do spełnienia ww. warunku wymagane będzie załączenie dowodów należytego wykonania usług, do których należą:

 1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 2. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawcę nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (minimum 2 osoby);

5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, posiadają wymagane uprawnienia, oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

6) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, w tym obowiązkowo oświadczenie o dysponowaniu wagą o udźwigu powyżej 1 Mg, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;

7) oświadczenie o miejscu unieszkodliwiania odpadów, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

8) oświadczenie o podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu, posiadającym zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, (jeśli Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy, który będzie zajmować się transportem odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania) zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ;

9) pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ ( jeżeli dotyczy);

10) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywanie wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ;

11) kserokopię umowy podpisanej z podmiotem posiadającym pozwolenie/zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, wydane na podstawie przepisów ustawy
o odpadach, gwarantującej odbiór tych odpadów od Wykonawcy w czasie realizacji zamówienia.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP o przynależeniu grupy kapitałowej, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) dowód wniesienia wadium do terminu upływu składania ofert,

5) spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.7.2 pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w który określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.

Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w ust. 7 działu VI SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 7.2
ppkt. 1,2 i 3 powinny zostać złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia - nie spełnia”.

 1. Informacja na temat wadium:
 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 2.000,00  PLN.

(słownie: dwa tysiące PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 1. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 2. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – demontaż eternitowych pokryć dachowych
  w powiecie słupskim”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca  jest związany ofertą.
 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  1. Kryteria i ich znaczenie:

     cena  - 95 %

     termin realizacji zamówienia  – 5 %

 

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

                                                                  S= C+T

 

Suma punków (S) stanowi sumę punktów w kryterium „cena” ( C)  i kryterium „termin realizacji zadania” (T).

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania do uzyskania w postępowaniu wyniesie 100.

 

 1. W ramach kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wysokość ceny brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

 

                            Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

            C =   ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 95 %

                                               Cena ofertowa badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc  po przecinku.

 1.  W ramach kryterium „termin realizacji zamówienia”, oferty ocenione zostaną według następującego wzoru:

 

                            Ilość punktów ( za termin) badanej oferty  

          T =   ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 5 %

                   Ilość punktów ( za termin) oferty z największą ilością punktów

Punktacja terminu realizacji zamówienia:

100 pkt - do 30 września 2015 roku,

75 pkt - od 1 października do 8 października 2015 roku,

50 pkt - od 9 października  do 15 października 2015 roku.

 1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
 ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia  28 maja 2015 roku  do godz. 10.00.

2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,                76-200 Słupsk, sala nr 202,  28 maja 2015 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

11. Termin związania z ofertą:  30 dni.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

 

Załączniki do SIWZ - (do pobrania)  :

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty i deklaracja terminu wykonania zadnia

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie  z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług usuwania azbestu

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 8 – Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o miejscu unieszkodliwiania odpadów

Załącznik Nr 10 - Oświadczenie o podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu

Załącznik Nr 11- Zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

Załącznik Nr 12 – Oświadczenie o spełnieniu wymagań przepisów prawa

Załącznik Nr 13 – Wzór umowy

 

                                                                           Starosta

                                                               Zdzisław Kołodziejski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 118782-2015.html (HTML, 22.KB) 2015-05-20 13:40:23 22.KB 536 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - eternit.pdf 2015-05-20 13:40:23 252KB 375 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_likwidacja_eternitu.PDF (PDF, 155KB) 2015-06-11 15:08:10 155KB 628 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 20-05-2015 13:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 20-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 11-06-2015 15:08:10