Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu realizowanej w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi"

ORVI. 272.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rękawów (zapór)przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu  realizowana  w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi"
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:
1) Dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej – część I zamówienia,
2) Dostawa samochodu  – część II zamówienia.
2. W ramach I części zamówienia Wykonawca dostarczy:
1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe – szt.120,
2) pompę pływającą – szt. 1,
3) dmuchawę powietrza- szt.1,
4) wąż ssawny – szt.1,
5) wąż tłoczny – szt. 1,
6) agregat prądotwórczy – szt.1,
7) namiot pneumatyczny – sz.2,
8) najaśnica – szt. 4,
9) nagrzewnica powietrza – szt. 1,
10) nadstawki na europaletę  - szt. 10,
11) podnośnik hydrauliczny – szt. 1
12) przyczepę transportową – szt. 1
3. W ramach II części zamówienia Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy samochód – szt.1, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) dla części I zamówienia – Załącznik nr 1A do SIWZ
2) dla części II zamówienia – Załącznik nr 1B do SIWZ
5. W zakresie zamówienia oferta dla części I zamówienia musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT podaną w rozbiciu na:
1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe
2) pompę pływającą
3) dmuchawę powietrza
4) wąż ssawny
5) wąż tłoczny
6) agregat prądotwórczy
7) namiot pneumatyczny
8) najaśnica
9) nagrzewnica powietrza
10) nadstawki na europaletę  
11) podnośnik hydrauliczny
12) przyczepę transportową
6. W zakresie zamówienia oferta dla części II zamówienia musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT.
7. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie określone w wybranej w wyniku postępowania przetargowego ofercie.
8. Wykonawca uwzględni w cenie wszystkie koszty zamówienia, w szczególności: dostawa na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunek.
9. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako określenia przykładowe, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który posiada parametry nie gorsze niż w opisie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV

44212383-7

Zapory przeciwpowodziowe

34114000-9

Pojazdy specjalne

34223300-9

Przyczepy

34144213-4

Motopompy

42413200-6

Podnośniki hydrauliczne

44482100-3

Węże gaśnicze

31521300-7

Przenośne lampy elektryczne

31120000-3

Generatory

35121300-1

Osprzęt bezpieczeństwa

39721300-5

Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne

31521330-6

Przenośne lamy elektryczne na akumulatory

39522530-1

Namioty

42500000-1

Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

44400000-1

Rożne produkty gotowe i elementy z nimi związane


5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:

1. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:
a) dla części I zamówienia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1
b) dla części II zamówienia Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1
2. Termin wykonania dostawy zamówienia:
a) termin wykonania dostawy dla części I zamówienia: do 22.06.2015 r.
b) termin wykonania dostawy  dla części II zamówienia: do dnia 22.06.2015 r.
3. Termin określony w pkt 2 uznaje się za zachowany, jeżeli dojdzie do podpisania protokołu odbioru końcowego.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodny w treści ze wzorem: dla części I zamówienia - załącznik nr 5A
do SIWZ, dla części II – załącznik nr 5B do SIWZ) wraz z  dowodami potwierdzającymi, że dostawy przedstawione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Przez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę Wykonawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca np. referencje, jak i inne dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.
3) opłacone polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
a) dla I części zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
b) dla II części zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
 Jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 4 do SIWZ);
3) wniesienia do terminu składania ofert:
a) wadium dla I części zamówienia – w wysokości 3 000,00 PLN
b) wadium dla II części zamówienia – w wysokości 3 0000,00 PLN
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.),
a przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
5) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym maja siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium:
a) I część zamówienia wadium na kwotę  3 000,00  PLN.  
(słownie: trzy tysiące PLN);
b) II część zamówienia wadium na kwotę 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku  97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
a) w odniesieniu do I części zamówienia: "Wadium – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz  z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi",
b) w odniesieniu do II części zamówienia: "Wadium – dostawa samochodu  w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz  z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi".              
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca  jest związany ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia  i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
a) oferty oceniane będą w odniesieniu do parametrów przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poszczególnych kryteriów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych w ppkt c) kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100 pkt.)
b) oferta z najkorzystniejszym parametrem w danym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną zgodnie z ppkt.c) dla tego kryterium, pozostałe oferty będą otrzymywały odpowiednio – proporcjonalną ilość punktów.
c) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę

Część I zamówienia

Nazwa kryterium

Waga

Cena przedmiotu zamówienia

90%

Okres gwarancji na rękawy (zapory) przeciwpowodziowe

10%

Sposób oceny ofert – I część zamówienia

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C + G

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

                                  Cena najniższej złożonej oferty
C  =   ---------------------------------------------------------------------------------    x    100 pkt x 90%
                                                Cena badanej oferty

          Ilość punktów (za gwarancję) badanej oferty
G = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10 %
                 Ilość punktów (za gwarancję) oferty z największą ilością punktów

Punktacja w kryterium okres gwarancji:
Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
Punktacja udzielonej gwarancji:
udzielenie gwarancji na okres  24 miesięcy – 50 pkt
udzielenie gwarancji na okres  36 miesięcy – 75 punktów
udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i powyżej– 100 punktów
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Część II zamówienia

Nazwa kryterium

Waga

Cena przedmiotu zamówienia

90%

Okres gwarancji

10%

Sposób oceny ofert – II część zamówienia

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

P = C + G

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

                                  Cena najniższej złożonej oferty
C  =   ---------------------------------------------------------------------------------    x    100 pkt x 90%
                                                Cena badanej oferty

          Ilość punktów (za gwarancję) badanej oferty
G = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
                 Ilość punktów (za gwarancję) oferty z największą ilością punktów

Punktacja w kryterium okres gwarancji:
Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
Punktacja udzielonej gwarancji:
udzielenie gwarancji na okres  24 miesięcy – 50 pkt
udzielenie gwarancji na okres  36 miesięcy – 75 punktów
udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i powyżej– 100 punktów
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający poprawia w  ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsek¬wencji rachunkowych dokonanych popra¬wek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 2 czerwca 2015 roku  do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym   w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 206, 2 czerwca 2015 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia
Załącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia
Załącznik nr 2A - Formularz oferty dla części I zamówienia
Załącznik nr 2B - Formularz oferty dla części II zamówienia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5A - Wykaz dostaw dla części I zamówienia
Załącznik nr 5B - Wykaz dostaw dla części II zamówienia
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 7A - Wzór umowy  dla części I zamówienia
Załącznik nr 7B - Wzór umowy dla części II zamówienia

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 124476-2015.html (HTML, 19.KB) 2015-05-26 12:24:22 19.KB 447 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_mobilny_system.pdf 2015-05-26 12:48:01 3.3MB 204 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania.PDF (PDF, 104KB) 2015-06-03 13:54:48 104KB 488 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 26-05-2015 12:24:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 26-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 03-06-2015 13:54:48