Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka - oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementację zeskanowanej dokumentacji archiwalnej

ORVI. 272.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Informatyzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego – operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka – oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementacja zeskanowanej dokumentacji archiwalnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Województwo: Pomorskie, Powiat: słupski, gmina: Ustka,
Obręby: Możdżanowo, Niestkowo, Objazda, Osieki Słupskie, Pęplino, Poddąbie, Przewłoka, Rowy, Starkowo, Wodnica, Wytowno, Zalesin, Zaleskie, Zaleskie PGR oraz Województwo: Pomorskie, Powiat: słupski, gmina miejska: Ustka
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
79999100-4 – usługi skanowania (główny kod)
72312000-5 – usługi wprowadzania danych (kody dodatkowe)
72252000-6 – usługi komputerowe w zakresie archiwizowania

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lipca 2013 roku numer ogłoszenia 260026-2013
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia ustala się do dnia 31 października 2013r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanie co najmniej jednego zamówienia w ilości minimum 50 000 stron, z zakresu numerycznej archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków zarządzanej przez system EWID 2007 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt a);
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa wyżej, może zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013 roku, poz. 231), przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust.1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonanie zamówienia będzie powierzone co najmniej trzem osobom:
- co najmniej jedna z nich posiada aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów syt-wys, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz z zakresu rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (art. 43, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami
- co najmniej jedna z nich posiada umiejętności przetwarzania i edycji danych zarządzanych przez system EWID 2007 lub umiejętności integracji zeskanowanej dokumentacji z elementami numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków systemu EWID2007 lub oprogramowania równoważnego opartego na bazie danych ORACLE – współdziałającego z bazą danych EWID 2007 – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
4) podpisane oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i 6B do SIWZ;
5) opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie).
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) dowód wniesienia wadium do terminu upływu składania ofert;
4) wykazać warunki udziału w postępowaniu;
5) podpisane oświadczenie zgodnie z art. 6 ust. 2d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne w treści z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w który określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w ust. 7 działu VI SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 7.2 ppkt. 1,2 i 5 powinny zostać złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej polisy wyszczególnionej w ust. 1 pkt. 5 obejmującej członków konsorcjum, bądź też polis odrębnych, przy czym ich wartość podlega sumowaniu.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Roz. V ust. 1, pkt 4 SIWZ na zasobach innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia - nie spełnia".

8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 3.000,00 PLN.
(słownie: trzy tysiące PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny.
CENA 100%
Sposób obliczenia ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:
W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
CENA (C)

      Cn
C= ----*100*100%
      Cb

gdzie:
C – liczba punktów za cenę oferty badanej
Cn – najniższa cena z zaoferowanych
Cb – cena oferty badane

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz ustawy PZP, która uzyska największą ilość punktów.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 12 lipca 2013 roku do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202, 12 lipca 2013 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ :
Załącznik Nr 1 – Warunki techniczne
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonywanych usług
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik Nr 6A – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 6B – Oświadczenie o posiadaniu umiejętności przetwarzania i edycji danych
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 8 – Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 260026-2013_ogloszenie.pdf (PDF, 196KB) 2013-07-04 15:02:32 196KB 689 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_informatyzacja_PZGiK_MiG_Ustka.pdf 2013-07-04 15:02:32 2.2MB 272 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_ORVI.272.7.6.2013.PDF (PDF, 595KB) 2013-07-31 13:34:46 595KB 742 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 04-07-2013 15:02:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Bury 04-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 31-07-2013 13:34:46