Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na budowę instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OR.IV.272.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76 – 200 Słupsk
tel. 59 84 18 500
fax. 59 84 27 111
e-mail: przetargi@powiat.slupsk.pl

2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:   
    http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie polegająca na :
1) montażu kolektorów słonecznych na dachu budynku na konstrukcji wsporczej;
2) montażu konstrukcji wsporczej na dachu budynku;
3) wykonanie obiegu solarnego łączącego kolektory z wężownicami trzech zasobników ciepłej wody użytkowej,
4) wykonaniu robót towarzyszących.
2. Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 i przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10 i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 9.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca na wykonane roboty oraz na dostarczony materiał jest zobowiązany udzielić minimum 5 lat gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Występujące w dokumentacji nazwy własne producenta lub wyrobów zostały użyte wyłącznie
w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów oraz norm wskazanych w STWiOR.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych należy podać ich nazwę w kosztorysie ofertowym. Brak takiej informacji traktowany będzie tak, jakby wykonawca oferował materiały lub urządzenia opisane w załącznikach do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obwiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania zamawiającego.
3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujące robotnika budowlanego.
Sposób dokumentowania:
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę, a następnie zgodnie z § 5 ust. 12 wzoru umowy na każde żądanie zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz
z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu
z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 – roboty budowlane; 09331100-9- kolektory słoneczne do produkcji ciepła; 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.


Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 października  2016 roku   numer ogłoszenia 325375
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia :

Termin zakończenia ustala się do dnia 15 grudnia 2016r.   
7. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wyłącznie wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej  – warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące montaż solarów o łącznej wartości minimum 200 000,00 zł;
b. zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia udział osoby pełniącej funkcję kierownika robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych przez okres minimum 3 lata;
c. zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia udział osoby pełniącej funkcję kierownika robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji instalacji solarnej przez okres minimum 3 lata;
d. zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia udział osoby pełniącej funkcję kierownika robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji instalacji przez okres minimum 3 lata.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów określających czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów  podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 2
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden wykonawca udostępniający potencjał – nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1:
1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni , terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 :
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów  określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ.
3. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 , składne są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Informacja na temat wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 5.000,00  PLN.
         (słownie: pięć tysięcy PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rach. 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ustawa o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).
4. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje   wykluczenie wykonawcy z postępowania.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdą się na rachunku bankowym zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "Wadium – budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie."
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca  jest związany ofertą.
6.  Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP i być ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie –
1. Kryteria i ich znaczenie:
    cena  - 60 %
    serwis instalacji solarnej   – 40 %

2. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
                                                                  S= C+S

3. Suma punków (S) stanowi sumę punktów w kryterium "cena" (C)  i kryterium "sezonowy i poza sezonowy serwis instalacji solarnej" (S).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania do uzyskania w postępowaniu wyniesie 100.

1) W ramach kryterium "cena" najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wysokość ceny brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:


                    Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
          C =   ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60 %
                               Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc  po przecinku.
2) W ramach kryterium "sezonowy i poza sezonowy serwis instalacji solarnej", oferty ocenione zostaną według następującego wzoru:
                         
                            Ilość  punktów (za serwis) badanej oferty  
          S =   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %
                   Ilość punktów ( za serwis) oferty z największą ilością punktów

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów, gdy wykonawca zobowiąże się do dokonywania bezpłatnego serwisu instalacji solarnej po okresie zimowym i po okresie letnim, od dnia bezusterkowego odbioru robót w ciągu:
- 1 roku - 10 pkt.
- 2 lata - 20 pkt.
- 3 lata - 30 pkt.
- 4 lata - 40 pkt.
Serwis instalacji solarnej obejmuje uzupełnienie, płukanie, odpowietrzanie zamkniętych systemów grzewczych, sprawdzenie ciśnienia w instalacji, regulację przepływów i ustawień automatyki sterującej oraz przeglądy, które pozwolą na szybsze wykrycie usterek i zapobiegnięcie wydatkom związanych z naprawą skutków awarii.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia  10 listopada 2016 roku  do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202, 10 listopada 2016 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
11. Termin związania z ofertą:  30 dni.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
13.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ :
1.  Formularz oferty – załącznik nr 1
2.  Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
3.  Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
4.  Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
5.  Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5
6.  Wykaz osób – załącznik nr 6
7.  Umowa – załącznik nr 7
8.  Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8
9.  STWiOR – załącznik nr 9
10. Przedmiary robót  złącznik nr 10

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 325375_2016.html (HTML, 36.KB) 2016-10-18 12:50:10 36.KB 409 razy
2 325512_2016_zmiana_ogloszenia.html (HTML, 7.6KB) 2016-10-18 12:50:18 7.6KB 404 razy
3 331830_2016_zmiana_termin.html (HTML, 3.0KB) 2016-10-27 13:38:06 3.0KB 382 razy
4 334738_2016.html (HTML, 3.0KB) 2016-11-02 14:12:17 3.0KB 351 razy
5 Pismo_OR_IV_272_3_23_2016_o_zmianie_załączników_nr_8_9_10.PDF (PDF, 108KB) 2016-11-10 13:44:00 108KB 373 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2016-10-18 12:50:33 401KB 272 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx 2016-10-18 12:50:41 21.KB 219 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ -oświadczenie wykluczenia.docx 2016-10-18 12:50:53 18.KB 236 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ-oświadczenie spełnienia warunków.docx 2016-10-18 12:52:00 16.KB 197 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapiatałowa.docx 2016-10-18 12:52:09 20.KB 172 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.docx 2016-10-18 12:52:18 14.KB 191 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx 2016-10-18 12:52:27 15.KB 200 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa.doc 2016-10-18 12:52:36 146KB 188 razy
9 Załącznik Nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.pdf (PDF, 1.6MB) 2016-10-18 12:52:48 1.6MB 84 razy
10 Załącznik Nr 9 do SIWZ - STWiOR.pdf (PDF, 567KB) 2016-10-18 12:52:57 567KB 45 razy
11 Załącznik Nr 10 do SIWZ - przedmiary robót.pdf (PDF, 134KB) 2016-10-18 12:53:05 134KB 65 razy
12 Załącznik Nr 8 do SIWZ- dokumentacja projektowa poprawiona.zip (ZIP, 4.5MB) 2016-11-02 14:20:29 4.5MB 24 razy
13 Załącznik Nr 10 do SIWZ- przedmiar i konstrukcja .zip (ZIP, 121KB) 2016-11-02 14:20:41 121KB 15 razy
14 Załącznik_nr_8_Projekt wykonawczy DPS Lubuczewo.pdf 2016-11-10 13:41:43 4.9MB 360 razy
15 Załącznik_nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf 2016-11-10 13:41:57 306KB 232 razy
16 Załącznik_nr_10_konstrukcja wsporcza solarna przedmiar.pdf 2016-11-10 13:42:09 143KB 188 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Starostwo powiatowe - odpowiedź na pytania.pdf (PDF, 347KB) 2016-11-02 14:12:17 347KB 444 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 SP_Slupsk przedłużenie terminu.pdf (PDF, 154KB) 2016-10-27 13:34:49 154KB 411 razy
2 331830_2016.html (HTML, 3.0KB) 2016-10-27 13:35:09 3.0KB 373 razy
3 02_11_2016_14_24_39_334738_2016.html (HTML, 3.0KB) 2016-11-02 14:24:39 3.0KB 437 razy
4 Starostwo powiatowe - przedłużenie terminu 15 11 2016.pdf (PDF, 211KB) 2016-11-08 14:13:01 211KB 374 razy
5 338836_2016.html (HTML, 3.0KB) 2016-11-08 14:13:13 3.0KB 365 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja_z_otwarcia_DPS_Lubuczewo.PDF (PDF, 86.KB) 2016-11-15 13:33:43 86.KB 483 razy
Odwołania
1 odwolanie_OR-IV.272.3.2.2016.PDF (PDF, 1.1MB) 2016-10-25 15:13:21 1.1MB 536 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_postepowania_Solary.PDF (PDF, 260KB) 2016-12-02 09:47:42 260KB 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 18-10-2016 10:04:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 02-12-2016 09:54:18