Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, część I zamówienia - gmina Kobylnica

OR.IV.272. 4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111

bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na założenie bazy danych obiektów topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, część I zamówienia – gmina Kobylnica.
3.2.    
3.2.1. Etap I - Zakres prac obejmuje obszar 16 obrębów, od obrębu nr 1 do obrębu nr 16: Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Kczewo, Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn, Kończewo, Kruszyna, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino-Maszkowo, Lulemino, Łosino i Płaszewo. Łączna ilość operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych do wykorzystania: 4807 sztuk, co stanowi 19 mb dokumentów zgromadzonych w operatach technicznych.
3.2.2. Etap II - Zakres prac obejmuje 16 obrębów, od obrębu nr 17 do nr obrębu nr 32 tj.: Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Sycewice PGR, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo, Zbyszewo, Zębowo i Żelkówko. Łączna ilość operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych do wykorzystania:  1570 sztuk operatów technicznych, co stanowi 7 mb dokumentów zgromadzonych w operatach technicznych.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ
3.4. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
71354000-4 usługi sporządzania map
71354100-5 usługi odwzorowania cyfrowego
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 maja 2017 roku  numer ogłoszenia 501559-N-2017
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia do dnia 31 października  2017 roku
6.1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla:
- I etapu do dnia 31.08.2017 r
- II etapu do dnia 31.10.2017 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
7.1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1.    warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
7.1.1.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniami numerycznymi polegającymi na założeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1: 5000 (BDOT500) oraz utworzenia inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla wybranych  obszarów dowolnego powiatu wraz z  harmonizacją wyników pracy z  pozostałymi  danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto.

7.1.1.2. wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej trzema osobami, które posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie  geodezji i kartografii z zakresów1 i 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne o kartograficzne, Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.) w szczególności odpowiedzialnymi za wykonanie usługi zgodnie z Warunkami Technicznymi i kontrolę jakości wykonanych prac,
b) co najmniej trzema stanowiskami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z licencyjnym oprogramowaniem aplikacyjnym do edycji mapy zasadniczej , które pozwoli na automatyczne przyjęcie danych w formacie GML lub kcd do własnych struktur danych, aktualizację tych danych w trybie zmian z zachowaniem pełnej historii zmienionych obiektów mapy zasadniczej oraz wydanie tych danych po modyfikacji w formacie GML lub kcd.
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
7.2.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.2.2. brak podstaw wykluczenia z postępowania.  
7.3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
7.3.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.3.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP,  zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
7.4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
7.4.1. wykazu usług wykonanych, wskazanych w pkt. 7.1.1.1., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usług te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
7.4.2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych wskazanych w pkt. 7.1.1.2. lit.b, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
7.4.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wskazanych w pkt. 7.1.1.2 lit.a, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
7.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

9. Informacja na temat wadium:
9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa  tysiące zł 00/100).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu;
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. gwarancjach bankowych;
9.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020 z adnotacją „Wadium – przetarg  nieograniczony: Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, część I zamówienia – gmina Kobylnica.  Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

10. Kryteria oceny ofert
10.1.Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
10.1.1. cena – waga kryterium 60%,
10.1.2. gwarancja – waga kryterium 40%,

11. Miejsce i termin składania ofert:
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01  (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 16 maja2017 roku  do godz. 10.00 .
11.2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym  w pkt. 11.1.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202, dnia 16 maja 2017 roku o godz.10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Termin związania z ofertą:  30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.


Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 – Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 – Warunki techniczne

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 501559-N-2017.pdf (PDF, 184KB) 2017-05-05 13:34:45 184KB 831 razy
2 78954_2017.html (HTML, 2.8KB) 2017-05-05 13:34:45 2.8KB 344 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_BDOT500_GESUT_Kobylnica.pdf 2017-05-05 13:34:45 3.1MB 324 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_tresci_SIWZ.pdf (PDF, 74.KB) 2017-05-10 13:08:31 74.KB 364 razy
2 zmiana_SIWZ_GESUT_16.05.2017.PDF (PDF, 213KB) 2017-05-16 13:18:57 213KB 359 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 81151_2017_zmiana_ogloszenia.html (HTML, 6.7KB) 2017-05-10 13:08:31 6.7KB 356 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja_z_otwarcia_ofert.PDF (PDF, 282KB) 2017-05-19 13:31:53 282KB 416 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze-oferty_20_06_2017.PDF (PDF, 268KB) 2017-06-20 07:56:44 268KB 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 05-05-2017 13:34:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 05-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 20-06-2017 07:56:44