Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku

OR.IV.272. 5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na "Likwidacji eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku."
Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania prac usługowych związanych z usuwaniem z nieruchomości położonych na terenie powiatu słupskiego wyrobów budowlanych zwierających azbest, polegających w szczególności na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczenie odpadów zawierających azbest (tj. odpadów o kodach: 17 06 01 – materiały izolacyjne zwierające azbest; 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zwierające azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do utylizacji.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.2.1. demontaż pokryć dachowych o powierzchni nie większej niż 14 062,50 m2, w wyniku której Wykonawca wytworzy 225 000 kg odpadów azbestowych, które należy zabezpieczyć, przetransportować i unieszkodliwić,
3.2.2. zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych o powierzchni nie większej niż 9 375 m2 tj.150 000 kg, pochodzących z demontażu pokryć dachowych dokonanych przez właścicieli obiektów budowlanych i zdeponowanych na terenie ich nieruchomości.
3.3. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na terenie poszczególnych nieruchomości (zgodnie z wnioskami o wykonanie usługi usuwania azbestu) jako:
3.3.1. wykonanie kompleksowej usługi obejmującej demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz zabezpieczenie powstałych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia,
3.3.2 wykonanie kompleksowej usługi obejmującej zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.
3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. zgodnie z:
3.4.1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( tj. Dz.U. z 2016 r , poz. 1987 ze zm),
3.4.2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.),
3.4.3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. nr 216 poz. 1824),
3.4.4. Rozporządzaniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011 r Nr 8 poz.31).
3.5. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
90650000-8 usługi usuwania azbestu
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2017 roku  numer ogłoszenia 503673-N-2017

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia do dnia 29 września 2017 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
7.1 Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – aktualna decyzja administracyjna zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach;
7.1.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł;
7.1.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
7.1.3.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto.
7.1.3.2. wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej dwiema osobami, które zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zwierających azbest;
b) mobilną wagą o udźwigu powyżej 1 Mg,
7.2.3.3. wskaże podmiot uprawniony do wykonania transportu, posiadający zezwolenie na transport odpadów, wydany zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
7.2.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.2.2. brak podstaw wykluczenia z postępowania.  
7.3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
7.3.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.3.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP,  
zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
7.4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
7.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.
7.4.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca wykaże, że jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł; Jeżeli w uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
7.4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
7.4.3.1 wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
7.4.3.2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
7.4.3.3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
7.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

9. Informacja na temat wadium:
9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery  tysiące zł 00/100).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu;
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. gwarancjach bankowych;
9.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 97 9315 0004 0050 6818 2000 0020 z adnotacją "Wadium – przetarg  nieograniczony: Likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 r.". Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.  

10. Kryteria oceny ofert
10.1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
10.1.1. cena – waga kryterium 60%,
10.1.2. termin realizacji zamówienia – waga kryterium 40%,
10.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
10.2.1. cena (C) – cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
10.2.2. termin realizacji zamówienia (T) – ocenie zostanie poddany zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty termin realizacji  przedmiot zamówienia. Maksymalna liczba punktów – 40. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zaoferowanie wykonania w terminie do 29 września 2017 roku  - 0,00 pkt,
b) zaoferowanie wykonania w terminie do 22 września 2017 roku  - 20,00 pkt,
c) zaoferowanie wykonania w terminie do 15 września 2017 roku  - 40,00 pkt;
10.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru: P = C + T
10.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. Miejsce i termin składania ofert:
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr  01  (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 18 maja 2017 roku do godz. 10.00.
11.2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie  wskazanym  w pkt. 11.1.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala nr 202, dnia 18 maja 2017 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Termin związania z ofertą: 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 - umowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 503673-N-2017.pdf (PDF, 185KB) 2017-05-10 09:52:35 185KB 805 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-eternit.pdf 2017-05-10 09:52:35 2.6MB 307 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 otwarcie_ofert_eternit_2017.PDF (PDF, 196KB) 2017-05-18 12:15:09 196KB 385 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_eternit_2017.PDF (PDF, 216KB) 2017-06-13 13:23:27 216KB 341 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 10-05-2017 09:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 10-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 13-06-2017 13:23:27