Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

 

  Pakiet dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 

 

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym  do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter, pok. 01) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za porozumienie osób niesłyszących z tłumaczem:

Biuro Obsługi Mieszkańców

fax 59 842 71 11
bom@powiat.slupsk.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres awozniak@powiat.slupskpl

 

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

 Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektoniczną, cyfrową lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

 Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

 Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

• dane kontaktowe wnioskodawcy;

• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnym;

• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.