Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie w sprawie poszukiwania domków wolnostojących z przeznaczeniem na utworzenie "małych domów dziecka" dla ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunów 2024-05-20 13:15:28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego dotyczących zadania: "Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego" 2024-03-22 13:49:58
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2024-03-07 14:39:54
Konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego tj.: gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Słupsk, gminy Główczyce, gminy Smołdzino, gminy Dębnica Kaszubska, gminy Potęgowo, gminy Ustka, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępice". 2024-02-01 15:15:41
OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.4210.553.2023.KT Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gdańsk, dnia 22.12.2023 r. informuję, że na wniosek Energa Wytwarzanie S.A. (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) reprezentowanej przez Pana Leszka Szklarzewicza wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łupawy… - (artykuł stracił ważność) 2023-12-28 13:24:21
OBWIESZCZENIE nr GD. ZUZ.3.4210.737.2022. AO Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gdańsk, dnia 19.12.2023 r. zawiadamiam strony poprzez obwieszczenie i podaję do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji (znak: GD.ZUZ.3.4210.737.2022.AO) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń Małej Elektrowni Wodnej i przylegającego do niej jazu na kanale Młyńskim w Słupsku udzielonego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku decyzją Urzędu Miejskiego w Słupsku nr 4/99 z dnia 25.06.1999 r. znak: GKiOŚ-VI-7632-2/2/99. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-28 13:22:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2024 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-11-03 14:20:33
Starosta Słupski informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk do wglądu projektu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Klęcino gmina Główczyce. Wyłożenie nastąpi od dnia 06 listopada 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r w godz. od 10:00 do 14:00, w siedzibie starostwa w sali nr 29 - (artykuł stracił ważność) 2023-10-24 14:06:37
OGŁOSZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 września 2023 r. o zakończeniu postępowania dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ciemino, gmina Główczyce, powiat słupski. 2023-09-13 10:33:48
Starosta Słupski informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sali nr 202 do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ciemino położonego w gminie Główczyce. 2023-07-17 11:05:12
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych z dnia 28.03.2023 r. ID pracy geodezyjnej: 6640.227.2023, działka nr 416 (powstała z połączenia dz. nr 205/1, 205/2) obręb Lędowo, gm. Ustka z działkami przyległymi o numerach 189, 206, 207, 208, 233 położonymi w obrębie Lędowo, gm. Ustka. 2023-04-19 10:01:41
OGŁOSZENIE - UCHWAŁA NR 50/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2023-04-07 13:52:24
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Główczyce obręb Klęcino. 2023-04-03 13:40:40
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2023-03-20 12:40:51
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2023-03-10 11:55:14
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-02-27 10:07:32
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla części działki ewidencyjnej nr 70 z działką ewidencyjną nr 1/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Ciecholub w gminie Kępice 2023-02-10 14:30:18
Komunikat Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Radę Powiatu Słupskiego uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2023-01-20 13:31:43
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym projektów do Strategii ZIT MOF Słupsk - Ustka 2022-12-08 14:43:25
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, ogłoszonym 3 listopada 2022 roku, zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku 2022-12-05 12:38:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 14:58:35
Zaproszenie Starosty Sławieńskiego skierowane do klasyfikatorów gruntów w związku z prowadzoną procedurą mającą na celu utworzenie listy klasyfikatorów gruntów, biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie: - ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - sporządzania opinii dotyczących projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 2022-10-13 11:44:44
Konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego tj.: gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Słupsk, gminy Główczyce, gminy Smołdzino, gminy Dębnica Kaszubska, gminy Potęgowo, gminy Ustka, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępice". 2022-09-08 15:15:33
OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.4210.780.2021.PSz z dnia 17 sierpnia 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Wód Polskich zawiadamia, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 238+050 do km 238+700 w miejscowości Darżyno. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-19 08:48:09
OBWIESZCZENIE z dnia 8 lipca 2022 r. nr GD.ZUZ.3.4210.780.2021.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 238+050 do km 238+700 w miejscowości Darżyno. 2022-07-20 13:07:59
Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka - (artykuł stracił ważność) 2022-05-27 13:21:39
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.48.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych, odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do urządzenia wodnego, trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w ramach prze - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 15:04:23
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo (bez węzła) - wę - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 15:01:58
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bruskowo Wielkie na działce nr 265 - (artykuł stracił ważność) 2022-04-01 11:29:35
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic i przyjęciu przebiegu granic działek ewidencyjnych - (artykuł stracił ważność) 2022-02-14 14:15:05
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Strzyżyno na działce nr 128/1 2022-02-14 12:51:24
Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2021 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego. 2021-12-17 08:47:33
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-07 13:36:35
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - (artykuł stracił ważność) 2021-11-05 11:31:51
ROZEZNANIE RYNKU Powiat Słupski zwraca się z wnioskiem o oszacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.). - (artykuł stracił ważność) 2021-10-19 15:28:17
Konkurs ofert na realizatora w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie. 2021-08-13 09:40:40
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-27 14:56:21
Zapytanie ofertowe nr GK-II.6641.1.2021 z dnia 22 lipca 2021r. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na wykonaniu prac związanych z cyfryzacją części zasobu geodezyjnego i kartograficznego... - (artykuł stracił ważność) 2021-07-22 15:09:45
OBWIESZCZENIE GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT z dnia 15 lipca 2021r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-21 15:08:55
Konsultacje projektu przeciwdziałania przemocy 2021-04-01 13:57:07
Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2021-02-11 15:07:00
Konsultacje Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej 2021-02-08 12:57:49
Konsultacje Projektu Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2021?2025? - (artykuł stracił ważność) 2021-01-28 15:03:00
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2020-12-22 10:34:54
OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO nr AB.6740.1100.2020.IV-A z dnia 14 grudnia 2020r.- Zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1012/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 120006G Zagórzyczki- Stara Dąbrowa". - (artykuł stracił ważność) 2020-12-21 15:05:03
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-12-11 10:04:09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-11-12 15:22:49
Ostateczne wyniki konkursu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-22 15:07:04
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2020 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w Powiecie Słupskim 2020-10-02 13:14:41
Częściowe wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-09-22 11:44:05
Otwarty konkurs ofert na realizatora w 2020 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim" 2020-08-28 14:22:54
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresy pomocy społecznej 2020-08-28 10:28:58
ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Łebień - (artykuł stracił ważność) 2020-07-31 14:43:45
ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych - (artykuł stracił ważność) 2020-07-24 14:46:12
Wyniki konkursu z zakresu dofinansowania wkładu własnego na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 2020-07-09 14:39:30
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2020-07-08 14:51:30
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2020-07-08 14:50:18
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-06-23 07:58:56
Wyniki oceny merytorycznej wniosków na "Dofinansowanie wkładu własnego" 2020-06-18 09:30:28
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-04-30 08:23:21
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu opieki nad zabytkami 2020-04-30 08:22:23
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki 2020-04-30 08:21:39
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 2020-03-13 17:10:12
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy - (artykuł stracił ważność) 2020-01-27 13:24:56
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach Powiatu Słupskiego 2019-11-28 15:15:07
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00101684/5) 2019-11-28 15:07:00
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00096143/2) 2019-11-28 15:04:23
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ?Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!? 2019-10-31 14:59:53
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2019-10-31 11:51:30
Zaproszenie do złożenia oferty na szacowanie pojazdów i maszyn, których właścicielem stał się Skarb Państwa - (artykuł stracił ważność) 2019-10-28 15:00:06
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka nr działek 103/33, 103/35, 103/36. III przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206. 2019-10-28 11:33:23
Zapytanie ofertowe - utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - (artykuł stracił ważność) 2019-10-21 10:04:36
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - (artykuł stracił ważność) 2019-10-16 12:32:39
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - (artykuł stracił ważność) 2019-10-16 12:29:33
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/33 o pow. 0,1629 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - (artykuł stracił ważność) 2019-10-16 12:23:53
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn.: "I Turniej Piłki nożnej Energa Cup w Słupsku" 2019-10-04 11:38:35
Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 20 września 2019 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-09-23 08:22:17
OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.421.539.2019.PS Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek APION Sp. z o.o. (ul. Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk) - (artykuł stracił ważność) 2019-09-09 14:13:24
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2019-09-02 14:33:24
OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.421.410.2019.MW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: że w dniu 12 sierpnia 2019 r. na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga w Gogolewie Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Boya Żelińskiego 2, 76-200 Słupsk) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego... - (artykuł stracił ważność) 2019-08-26 11:34:23
informacji o przyznanych stypendiach osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-08-20 09:49:40
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2019 roku Programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim 2019-08-01 14:08:01
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały powodziowe rurociągów oraz przepustów i obiektów mostowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietr - (artykuł stracił ważność) 2019-07-23 13:36:12
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, informuje o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-07-22 15:57:09
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia w części decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 r. znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC 2019-07-16 12:30:32
Starosta Powiatu Słupskiego przypomina, iż w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). - (artykuł stracił ważność) 2019-07-12 08:33:26
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2019-07-12 08:25:35
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2019-07-09 14:33:26
Ogłoszenie o wyniku konkursu na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2019-07-09 14:24:35
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr 103/33, 103/35, 103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - (artykuł stracił ważność) 2019-07-08 11:11:51
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie 2019-07-05 12:52:32
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujścia w Wierzchucinie - (artykuł stracił ważność) 2019-07-01 15:53:30
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujścia w Sobieńczycach - (artykuł stracił ważność) 2019-07-01 15:49:32
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" 2019-06-24 15:59:47
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej niżej wymienionych nieruchomości dla wskazanego celu/zadania. GN-IV.3033.1.43.2019 2019-06-05 07:56:44
ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ,,Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów prLeciwpożarowych" - zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie pałacowym w zespole pałacowo-parkowym w Damnicy, wpisanym do rejestru zabytków pod. numerem A-1148 2019-05-31 15:32:20
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje, że decyzją znak: GD.ZUZ.3.421.29.2019.ASK z dnia 22.05.2019r. Gminie Miastu Ustka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka) udzielono pozwolenia wodnoprawnego ... - (artykuł stracił ważność) 2019-05-29 10:40:12
Ogłoszenie o wyniku konkursu prowadzonego na wspieranie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2019-04-26 13:13:06
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego dot. GN-IV.3033.1.28.2019. - (artykuł stracił ważność) 2019-04-12 10:18:03
Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.: "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2019-03-25 09:50:00
Informacja o przyznanych stypendiach osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-03-18 15:40:06
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w roku 2019 - akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego 2019-03-18 15:22:37
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu prowadzonego na wspieranie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacji zabytków 2019-03-18 15:20:52
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2019-03-18 15:18:46
Wyniki konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. 2019-03-18 14:22:34
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek PKP Linie Kolejowe S.A., działających przez pełnomocnika Damiana Zielińskiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego... 2019-03-18 13:41:37
WYNIKI PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA OGŁOSZONEGO 25 stycznia 2019 ROKU 2019-03-08 13:28:19
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego" 2019-02-28 15:25:40
Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2019 roku" - (artykuł stracił ważność) 2019-02-05 08:52:35
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 16 stycznia 2019 roku projektu Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019 -2020 2019-01-17 07:58:19
Wyniki konkursu na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023 2019-01-02 09:27:51
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu idzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz edukacji prawnej ogłoszonym 8 listopada 2018 roku zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku 2018-12-14 10:56:20
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr PS.033-2.6.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-12-11 12:38:00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-11-22 15:20:55
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2018-11-08 14:12:41
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-11-02 12:07:10
Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2018-10-25 13:32:52
Wyniki konkursu na realizację zadania Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego "Daję Radość" 2018-10-19 10:56:46
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-10-12 08:55:13
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków w 2018 roku 2018-10-05 11:50:13
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa) w 2018 roku 2018-10-05 11:48:17
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT z zakresu ochrony i promocji zdrowia na Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego ogłoszonego 26 stycznia 2018 roku 2018-10-02 15:18:45
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr GN-I.6812.2.2018 z dnia 21 września 2018 roku. Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0, 2018-09-26 13:35:09
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczy działki nr 296, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2018-09-26 09:31:45
Informacja dla rzeczoznawców 2018-09-26 07:52:09
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk - (artykuł stracił ważność) 2018-09-24 14:05:10
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:08:37
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:34:42
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:32:10
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 14:28:27
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr RPI-II.042.1.11.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" 2018-09-11 10:07:17
Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2018-08-22 09:54:33
Starosta Słupski informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (II przetarg nieograniczony - działki nr 344/4 i 344/5 położone w obrębie Wrzeście-Kępno, działka 204/2 położona w obrębie Widzino ) - (artykuł stracił ważność) 2018-08-17 12:31:23
Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.2.2018 - (artykuł stracił ważność) 2018-08-17 12:21:33
Rusza program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim - 2018. 2018-08-17 08:39:29
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na dostawę doposażenia Pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. 2018-08-13 15:14:20
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w powiecie słupskim 2018-08-10 12:31:46
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:44:39
Zapytanie ofertowe na renowację dwóch tarasów w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku - (artykuł stracił ważność) 2018-08-06 15:46:05
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Różowa Plaża - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi" 2018-08-03 11:10:37
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Poznajmy swoje korzenie" 2018-07-20 09:43:18
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2018-07-19 14:59:41
ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiat Słupski zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Ope - (artykuł stracił ważność) 2018-07-13 14:58:20
Wyniki konkursu z zakresu wspierania wykonywania zadań publicznych w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2018-07-13 14:52:39
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. " W SIECI WOLONTARIATU - AKTYWNY POWIAT " - (artykuł stracił ważność) 2018-07-13 13:38:13
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie - (artykuł stracił ważność) 2018-07-06 11:10:13
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 896 i 912, położone w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 600 "Dębnica Kaszubska - Krzynia" w magistrali linii od słupa nr 3 do słupa nr 27, gmina Dębnica Kaszubska - (artykuł stracił ważność) 2018-05-22 09:04:33
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 27 czerwca 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 22 czerwca 2 - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:52:55
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2018r., ww. postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym. IV Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Sz - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:46:23
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 4 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206, w dniu 29 sierpnia 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 24 sierp - (artykuł stracił ważność) 2018-05-21 10:32:36
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr sprawy GN-V.6821.19.2017 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2018-04-12 12:40:05
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr sprawy GN-V.6821.18.2017 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - (artykuł stracił ważność) 2018-04-12 12:39:01
Zapytanie ofertowe na remont około 19,00 m2 parkietu wraz z listwami podłogowymi w pomieszczeniu biurowym nr 06 w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 2018-04-06 08:44:01
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w roku 2018 - akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego 2018-03-20 14:59:33
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzctwa narodowego w roku 2018 na realizację zadań publicznych na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2018-03-20 14:57:59
Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2018-03-19 09:49:09
Ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka 2018-03-19 08:30:09
Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 2018-03-09 12:04:24
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - 4 zadania - (artykuł stracił ważność) 2018-03-07 14:16:35
Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2018-02-14 14:06:33
Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 9 lutego 2018 roku projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 2018-02-12 14:58:59
Zmiana w treści zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pom 2018-02-07 14:13:43
Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2018 roku" 2018-02-01 14:54:34
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-01-31 10:59:10
Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2018-01-25 15:24:58
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 3 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-24 10:54:01
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 9 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2018-01-24 10:47:28
WYNIKI PRAC Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym 15 listopada 2017 roku zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku - (artykuł stracił ważność) 2017-12-15 10:45:02
Starosta Słupski ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu świadczenia usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2017-11-24 10:12:26
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-11-15 14:39:47
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Damnica, gm. Damnica, dla osób które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej. Działka nr 319, o powierzchni 2,6694ha, nr KW SL1S/00059346/4. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-13 08:40:39
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych wartości rynkowej praw do nieruchomości położonych w obrębach Głobino, Płaszewko, Przewłoka... - (artykuł stracił ważność) 2017-10-31 12:40:39
Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-10-27 14:19:25
Powiatowy konkurs fotograficzny - "Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2017" - informacja o rozstrzygnięciu konkursu. 2017-10-25 10:58:40
Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-10-02 14:46:08
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.45.2017 2017-09-27 13:13:39
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Gala Wolontariatu 2017- aktywny powiat" 2017-09-18 15:20:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-09-11 13:34:41
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z za 2017-08-30 14:39:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształ 2017-08-09 12:47:14
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (artykuł stracił ważność) 2017-08-09 11:22:34
OGŁOSZENIE O WYBORACH DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2020 - (artykuł stracił ważność) 2017-08-03 12:41:09
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.32.2017 - (artykuł stracił ważność) 2017-07-26 14:42:27
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza: ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2017-07-24 12:48:39
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim 2017-07-18 14:26:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę reklam "Promocja Powiatu Słupskiego poprzez sport w dyscyplinie piłka koszykowa mężczyzn" 2017-07-10 11:41:18
Zapytanie ofertowe na usługę reklam "Promocja Powiatu Słupskiego poprzez sport w dyscyplinie piłka koszykowa mężczyzn" 2017-07-04 12:48:04
Ogłoszenie o częściowych wynikach konkursu prowadzonego (w trybie ciągłym) na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 2017-06-29 13:23:33
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorski 2017-06-28 12:19:15
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2017-06-21 09:17:04
Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - (artykuł stracił ważność) 2017-06-20 09:49:44
ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-14 14:04:05
Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-06-12 09:55:42
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2017 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie 2017-06-02 13:00:22
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 30 mara 2017 roku 2017-05-26 12:30:01
Wyniki konsultacji projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020 2017-04-19 10:52:52
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 245/1, o powierzchni 0,0016 ha, położona w obrębie Podole Małe. - (artykuł stracił ważność) 2017-03-28 10:02:23
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22 marca 2017 roku. W celu zamówienia: dostawa nowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-03-23 10:35:23
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok - (artykuł stracił ważność) 2017-03-20 14:10:11
ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 14 marca 2017 roku, nr RPI-III.042.2.6.2017 na dostawę nowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" ... - (artykuł stracił ważność) 2017-03-14 14:38:58
ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 13 marca 2017 roku, nr GN-IV.3033.1.6.2017 dotyczące przesłania cen ofertowych (brutto) sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla poszczególnych celów/zadań - (szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym) - (artykuł stracił ważność) 2017-03-14 10:04:47
Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-03-08 13:38:54
Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-03-08 13:38:19
Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu na 2017 rok 2017-03-08 13:35:21
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2017-03-06 09:49:40
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorski 2017-02-27 16:02:16
Częściowe wyniki prac komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego dnia 19 stycznia 2017 roku 2017-02-27 08:06:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2017-02-15 13:23:16
Zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (artykuł stracił ważność) 2017-02-13 11:24:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy na druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2017 roku 2017-02-07 11:21:48
Zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-02 10:02:27
Powiat Słupski ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na l 2017-01-23 14:14:00
Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2017 roku" 2017-01-20 12:00:24
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku. - (artykuł stracił ważność) 2017-01-18 14:55:41
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotycząca postępowania na usługi pocztowe świadczone na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym - (artykuł stracił ważność) 2017-01-04 13:48:32
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2017 ROKU HARMONOGRAM udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-12-22 15:11:01
Wynik prac Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego 10 listopada 2016 r. zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 roku 2016-12-22 15:09:59
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku" - (artykuł stracił ważność) 2016-12-16 13:43:43
Wyniki oceny merytorycznej konkursu pn.: "Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci" 2016-12-16 10:30:11
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 103/34 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.10.2016 - (artykuł stracił ważność) 2016-12-14 13:18:20
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 103/33 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.10.2016 - (artykuł stracił ważność) 2016-12-14 13:17:40
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-12-05 14:42:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 2016-11-14 14:49:47
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - (artykuł stracił ważność) 2016-10-31 12:08:37
Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia p.poż. budynku pałacu w Damnicy, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2016-10-26 15:34:25
Zapytanie ofertowe Powiat Słupski zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania dokumentacji budowlano wykonawczej na wymianę pieców gazowych w kotłowni Starostwa Powiatowego w Słupsku. - (artykuł stracił ważność) 2016-10-05 12:14:46
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie ujętym w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, zawierającej następujące elementy - (artykuł stracił ważność) 2016-09-29 14:03:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" - (artykuł stracił ważność) 2016-09-12 10:07:15
Zapytanie ofertowe- wykonanie projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" - (artykuł stracił ważność) 2016-08-25 11:10:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Efektywne przekazywanie wiedzy - wizyty studyjne organizacji pozarządowych z powiatu słupskiego" - (artykuł stracił ważność) 2016-07-08 14:27:12
Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizatora programu profilaktyki zdrowotnej - wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV u mieszkańców powiatu słupskiego w wieku 18-66 lat - osób z grupy podwyższonego ryzyka 2016-07-08 12:12:19
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą "Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" 2016-07-04 08:56:33
Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 19 maja br. 2016-07-01 11:27:44
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV 2016-06-17 10:09:01
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych - (artykuł stracił ważność) 2016-06-17 09:25:52
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32 - Gala Wolontariatu 2016 2016-06-10 11:47:05
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Ku Wolności" 2016-06-10 11:45:53
Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej 2016-06-10 11:43:39
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno 2016-05-31 14:18:38
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV 2016-05-20 12:11:10
Informacja o wyborze oferty na wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-05-13 14:12:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu o roboczym tytule "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-05-04 14:56:09
Informacja o wyborze oferty na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-04-25 15:19:11
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU ofert na realizację zadań publicznych z zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2016-04-25 11:02:18
Informacja o wyborze oferty dotyczącej 1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku"; 2) sprawowania nadzoru autorskiego; 3) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wg załączonego wzoru; 4) przekazywanie niezbędnych danych do sporządzenia studium wykonalności 2016-04-25 10:10:57
Informacja o przyznaniu dotacji przez Zarząd Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludności" 2016-04-22 12:16:21
OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni biogazowej zlokalizowanej w miejscowości Darżyno, gm. Potęgowo. - (artykuł stracił ważność) 2016-04-20 11:52:25
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach, obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno. - (artykuł stracił ważność) 2016-04-20 11:25:10
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - (artykuł stracił ważność) 2016-04-19 09:36:14
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU prowadzonego (w trybie ciągłym) na wspieranie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego" 2016-04-15 09:14:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-04-13 11:33:33
Zapytanie ofertowe na 1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku"; 2) sprawowania nadzoru autorskiego; 3) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wg załączonego wzoru; 4) przekazywanie niezbędnych danych do sporządzenia studium wykonalności 2016-04-06 15:30:11
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dostosowania budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-03-23 15:15:59
Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (najem lokalu na czas nieoznaczony) - (artykuł stracił ważność) 2016-03-23 14:35:32
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego) - (artykuł stracił ważność) 2016-03-14 15:28:13
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w 2016 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2016-03-14 13:37:54
Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego marki Skoda Superb na dzień 14 marca 2016 r. 2016-03-07 10:18:22
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-03-03 13:21:28
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2016-03-03 13:19:24
Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego marki Skoda Superb na dzień 4 marca 2016r. 2016-02-29 12:58:19
Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania dóbr kultury z dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 12:54:06
Wyniki konkursu z zakresu promocji i ochrony zdrowia z dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 12:53:13
Wyniki prac Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2016-02-22 13:51:05
CZĘŚCIOWE WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU 2016-02-19 14:35:56
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - (artykuł stracił ważność) 2016-02-15 08:50:08
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadnia publicznego w 2016 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2016-02-12 13:31:33
Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2016 roku" 2016-01-27 14:45:09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - (artykuł stracił ważność) 2016-01-22 09:38:14
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2016 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-01-20 12:40:50
W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-01-15 11:14:27
Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług pocztowych 2015-12-21 14:13:51
Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 2015-12-18 15:10:00
Wynik prac Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego 5 listopada 2015 r. zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 roku 2015-12-04 10:22:37
Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-11-19 11:38:41
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" 2015-11-16 15:15:56
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 w miejscowości Ustka dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00058493/2. - (artykuł stracił ważność) 2015-11-09 09:46:31
Zmiana zapytania ofertowego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-Smołdzino" 2015-11-06 14:54:50
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - (artykuł stracił ważność) 2015-11-06 08:49:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 2015-11-05 15:21:33
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-Smołdzino" - (artykuł stracił ważność) 2015-11-04 15:06:33
Ogłoszenie dotyczące zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Mikołaj z Nadzieją". 2015-11-02 14:16:13
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzeżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce" 2015-10-30 11:20:41
Wyniki konsultacji projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015 - 2018 2015-10-22 14:01:49
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2015-10-14 14:25:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 16 lipca 2015 roku. 2015-10-14 12:05:39
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-10-09 14:57:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) na wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w ramach zadania inwestycyjne - (artykuł stracił ważność) 2015-10-01 10:36:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) na wykonanie docieplenia stropodachu, wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacji cie - (artykuł stracił ważność) 2015-10-01 10:31:53
Otwarty konkurs ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinasnowanych z funduszy Uni Europejskiej i innych funduszy" - (artykuł stracił ważność) 2015-10-01 08:30:03
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1. - (artykuł stracił ważność) 2015-09-14 12:08:00
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 16 lipca 2015 r. 2015-09-11 14:37:42
Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015-2018 - (artykuł stracił ważność) 2015-09-10 14:55:33
Ogłoszenie Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2015-09-09 10:12:51
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - (artykuł stracił ważność) 2015-09-01 08:37:39
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.8.2015 - (artykuł stracił ważność) 2015-08-27 13:40:29
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2015 roku 2015-08-13 09:10:38
Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do współpracy kierowane do rzeczoznawców majątkowych 2015-08-06 08:51:08
Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:05:21
Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:03:43
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - (artykuł stracił ważność) 2015-07-21 08:14:57
Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: - Nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - (artykuł stracił ważność) 2015-07-20 13:47:41
Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: -Przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - (artykuł stracił ważność) 2015-07-20 13:45:11
Drugi Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - (artykuł stracił ważność) 2015-07-17 15:01:50
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku ogłoszonego 1 czerwca 2015 roku 2015-07-17 08:59:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad robotami budowlanymi w ramach wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego" 2015-07-16 09:11:16
V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka... - (artykuł stracił ważność) 2015-07-15 08:00:48
Nadzór robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8" 2015-06-30 15:25:07
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/47 o pow.0,1269 ha - (artykuł stracił ważność) 2015-06-25 10:48:03
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/46 o pow.0,1127 ha - (artykuł stracił ważność) 2015-06-25 10:45:41
Ogłoszenie o wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017 2015-06-15 13:29:03
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2015-06-09 10:05:36
Drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-06-02 13:33:54
Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 2015-05-13 15:28:14
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2015 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim" obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV" 2015-05-12 11:45:38
IV ustne przetargi nieograniczone 11-24 czerwca 2015r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-05-06 11:48:23
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje - w dniach od 4 do 11 maja 2015 r. przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 - (artykuł stracił ważność) 2015-05-04 13:42:01
Wykaz uwag i propozycji przekazanych przez organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-04-29 08:03:13
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2551 o pow. 0,0540 ha w obrębie m. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-27 10:22:02
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2552 o pow. 0,0681 ha w obrębie m. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-27 10:20:04
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2553 o pow. 0,0778 ha w obrębie m. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-27 10:18:00
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 15:48:04
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-04-20 15:43:27
Wyniki prac drugiego posiedzenia komisji konkursowej ds. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-04-20 09:53:34
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 09:46:59
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2015-04-09 11:17:00
Wyniki pracy komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 2015 r. 2015-04-03 11:04:56
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/43 w obrębie Dębina, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-01 14:37:59
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/42 w obrębie Dębina, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-01 14:37:28
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/41 w obrębie Dębina, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-01 14:34:52
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/40 w obrębie Dębina, gm. Ustka - (artykuł stracił ważność) 2015-04-01 14:31:59
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:31:15
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 595 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:30:07
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 marca 2015 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2015-03-20 09:03:56
Wyniki prac Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2015-03-05 13:40:24
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 r. 2015-02-27 14:16:35
Informacja o wyborze oferty na opracowanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-18 12:56:43
Zaproszenie do składania ofert na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 roku" - (artykuł stracił ważność) 2015-02-10 15:14:12
Zmiana do zapytania ofertowego na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-10 09:59:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2015-02-06 08:16:41
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert na 2015 rok - (artykuł stracił ważność) 2015-02-04 14:23:45
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-02-04 12:32:51
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - (artykuł stracił ważność) 2015-01-19 14:46:44
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - (artykuł stracił ważność) 2015-01-19 12:18:24
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu \"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- CPV 70220000-9 - (artykuł stracił ważność) 2014-12-24 10:51:52
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - (artykuł stracił ważność) 2014-12-22 10:05:17
I Powiatowy kulig drezynowy - oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym - (artykuł stracił ważność) 2014-11-14 14:26:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego 2014-11-07 13:21:54
Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV". - (artykuł stracił ważność) 2014-11-03 08:31:32
WYNIKI pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-10-30 10:49:52
Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2015 2014-10-27 13:16:45
Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2014-10-23 14:32:59
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego" 2014-10-16 15:19:21
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. 2014-10-13 15:05:19
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2014 r. programu zdrowotnego pn. \"Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV\" 2014-10-13 11:50:08
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu \"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku\" 2014-10-13 09:47:30
Konsultacje strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z diagnozą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 2014-10-10 09:22:54
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zagórzyca, w gminie Damnica - (artykuł stracił ważność) 2014-10-08 12:42:36
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Bięcino, w gminie Damnica - (artykuł stracił ważność) 2014-09-30 10:13:01
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Daminica, gmina Damnica - (artykuł stracił ważność) 2014-09-30 10:09:10
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-09-26 13:38:47
Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2014-09-19 10:07:41
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 2014-09-11 15:17:20
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu \"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku\" 2014-08-28 09:52:01
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-08-21 14:26:24
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-08-21 13:29:45
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku. 2014-08-01 09:23:52
INFORMACJA - Starosty Słupskiego - starosta słupski jako prowadzący Powiatową Bazę Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu powiatu słupskiego w y z n a c z a termin przeprowadzania narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w każdą środę w godz. 10:00 - 14:00 począwszy od 6.08.2014r. Narady koordynacyjne odbywać się będą w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w pokoju nr 19. 2014-07-30 12:06:08
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-07-09 09:33:22
Wyniki pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-05-29 14:29:43
Informacja o wyborze oferty na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-29 09:25:56
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-05-23 11:50:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-14 12:42:57
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - (artykuł stracił ważność) 2014-05-14 12:19:41
Ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka - (artykuł stracił ważność) 2014-04-30 09:09:09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - (artykuł stracił ważność) 2014-04-22 09:04:43
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - (artykuł stracił ważność) 2014-04-11 08:52:45
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu \"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (artykuł stracił ważność) 2014-04-01 13:15:03
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r). - (artykuł stracił ważność) 2014-03-21 12:17:32
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - (artykuł stracił ważność) 2014-03-21 08:59:52
Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - (artykuł stracił ważność) 2014-03-14 12:19:03
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu \"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (artykuł stracił ważność) 2014-03-11 13:10:23
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. \"Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi\" - (artykuł stracił ważność) 2014-03-04 14:54:02
Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2014 r. - (artykuł stracił ważność) 2014-03-03 13:38:14
Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej s sportu w 2014 roku ogłoszonego 16 stycznia 2014 roku - (artykuł stracił ważność) 2014-03-03 11:45:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - (artykuł stracił ważność) 2014-03-03 08:24:03
Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. \"Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi\" - (artykuł stracił ważność) 2014-02-26 12:36:54
Konsultacje społeczne - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2014-02-26 12:13:03
Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku - (artykuł stracił ważność) 2014-02-21 13:28:47
Informacja o wyborze oferty na wykonannie weryfikacji raportu dotyczącego zadania pn. \"Termomodernizacja użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego\" - (artykuł stracił ważność) 2014-01-31 11:04:24
Zmiana zapytania ofertowego na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - (artykuł stracił ważność) 2014-01-23 15:11:12
Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie projektu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2014-01-22 09:05:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - (artykuł stracił ważność) 2014-01-21 14:28:49
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - (artykuł stracił ważność) 2014-01-17 08:36:50
Wyniki prac komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - (artykuł stracił ważność) 2014-01-03 10:12:03
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - (artykuł stracił ważność) 2013-12-30 08:03:00
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego - (artykuł stracił ważność) 2013-11-22 11:16:52
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - (artykuł stracił ważność) 2013-11-21 15:05:09
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu \"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (artykuł stracił ważność) 2013-11-13 15:09:54
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego 1 sierpnia 2013 roku - (artykuł stracił ważność) 2013-09-17 08:46:04
Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego projektu pn. \"Diagnoza ? Strategia ? Inwestycja - Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska\" - (artykuł stracił ważność) 2013-09-02 13:22:20
Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w nauce - (artykuł stracił ważność) 2013-08-29 14:17:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2013-08-22 13:15:40
Informacja o wyborze oferty na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. \"Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce\" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - (artykuł stracił ważność) 2013-08-16 14:59:28
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. ?Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (artykuł stracił ważność) 2013-08-06 14:49:52
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. - (artykuł stracił ważność) 2013-08-02 11:47:13
Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. - (artykuł stracił ważność) 2013-07-25 14:02:17
Wyniki prac pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 6 czerwca 2013 roku - (artykuł stracił ważność) 2013-07-19 11:21:16
Zarząd Powiatu Słupskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego uchwałą nr 46/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku - (artykuł stracił ważność) 2013-07-19 11:19:52
Wyniki prac z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. - (artykuł stracił ważność) 2013-07-18 15:26:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
18 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Mirosław Górak

Data publikacji:
18 lip 2013, godz. 15:26

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
18 lip 2013, godz. 15:26