Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt.1-3, ust 3 pkt 1a, ust 3 pkt 3 lit.d ustawy Prawo budowlane - listopad 2023 r. 2023-11-07 13:29:46
Obwieszczenie GN.683.31.2022.V z dnia 7.11.2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym w związku z nabyciem z mocy prawa przez Gminę Słupsk działki nr 121/127 o powierzchni 0,0025 ha, położonej w obrębie Płaszewko, gm. Słupsk, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 255/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 4 kwietnia 2022 roku (AB.6740.1.2022.VII) pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w mi 2023-11-07 09:10:49
Zawiadomienie o wznowieniu punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Runowo Sławieńskie w gminie Kobylnica z działką ewidencyjną nr 20 w obrębie ewidencyjnym Runowo Sławieńskie w gminie Kobylnica 2023-10-23 15:13:23
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 9/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Głuszynko w gminie Potęgowo ? w punkcie na granicy z działkami ewidencyjnymi nr: 9/6 i 137 w obrębie ewidencyjnym Głuszynko w gminie Potęgowo 2023-10-23 14:56:14
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 74 położonej w obrębie ewidencyjnym Kotowo [0008] w gminie Dębnica Kaszubska z działkami ewidencyjnymi nr: 47/4, 47/12, 73, 75/2? 2023-08-10 14:14:34
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). 2023-05-10 13:41:24
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - działki obręb Bierkowo-Strzelino. 2023-05-05 12:56:21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - działki obręb Bierkowo-Strzelino. 2023-05-05 12:55:22
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia nowych punktów granicznych nieruchomości stanowiącej własność zapisaną w KW SL 1M/00012986/6 oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 468/1-468/5, obręb Barcino gm. Kępice z działkami przyległymi o numerach 19/3, 462, 465 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2022-12-15 11:13:53
Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 309 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, Gmina Ustka z działkami sąsiednimi nr: 148 (wg danych EGiB własność nie­żyjącego Józefa Skolimowskiego), 147, 146, 145,310, 170,308, 169 w obrębie ewiden­cyjnym Charnowo, Gmina Ustka. 2022-12-05 15:12:30
Obwieszczenie GD.RUZ.4210.74.2022.9.AB z dn. 30.09.2022 r. wydaniu w dniu 30.09.2022 r. decyzji znak: GD.RUZ.4210. 74.2022.8.AB kończącej postępowanie wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych nieszczelnych wraz z przepustami i wylotami, zbiorników infiltracyjnych i infiltracyjno-retencyjnych wraz z wylotami, wylotów do urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń 2022-10-03 09:20:02
Obwieszczenie GN-V.683.38.2018 z dn. 26.09.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - o wydaniu 26 września 2022 roku decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 129/1 o powierzchni 0,0052 ha, położonej w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 660/2018 z 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ?Rozbudowa dr 2022-09-26 12:06:07
OBWIESZCZENIE z dnia 8 lipca 2022 r. nr GD.ZUZ.3.4210.780.2021.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 238+050 do km 238+700 w miejscowości Darżyno. 2022-07-20 13:07:59
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 9:00, w miejscowości Charnowo na działkach nr 153/4, 150/6, 149, 153/5 rozpoczną się prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic ww działek ewidencyjnych nr: 153/4, 150/6, 149, 153/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, Gmina Ustka z działkami sąsiednimi nr: 153/6, 154/1, 154/2, 148 (wg danych EGiB własność nieżyjącego Józefa Skolimowskiego), 309,150/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo oraz 2022-06-14 15:22:16
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-20 10:41:59
Obwieszczenie GN-V.683.53.2020 z dnia 17 stycznia 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Kobylnica działek: nr 745/9 o powierzchni 0,0246 ha oraz nr 745/10 o powierzchni 0,0195 ha, położonych w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, objętych decyzją Starosty Słupskiego nr 752/2020 z 28 września 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej - s 2022-01-17 13:09:47
Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 24.11.2021 2021-11-29 10:22:33
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego nr SZ.RUZ.4210.117-6.2020.ZK 2021-02-04 12:32:46
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Energa Invest S.A. pozwolenia wodnoprawnego o nr GD_ZUZ_3_4210_581_2020_BB. 2021-01-11 12:04:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Damnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "budowa drogi gminnej nr 120006G Zagórzyczki-Stara Dąbrowa na działkach nr: 291/7, 302/3 w miejscowości Stara Dąbrowa" 2020-11-27 13:46:21
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 910/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi z Redwanek do Wytowno Kolonia" 2020-11-17 07:50:00
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 907/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej" 2020-11-17 07:48:47
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 883/2020 z dnia 30 października 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce " 2020-11-05 08:25:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej" 2020-10-22 14:05:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budkowa drogi z Redwanek do Wytowna Kolonia" 2020-10-22 13:40:53
OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO nr AB.6740.541.2020.IV-A o wydaniu decyzji nr 379-1/2013/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniającej decyzję nr 379/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: "uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - obejmującego część 1 Gminy Słupsk i Fragment Miasta Słupsk oraz 2 Gminy Słupsk (obszar 60ha)? 2020-09-11 13:36:35
Obwieszczenie Wody Polskie, GD.RUZ.4210.116.5.2020.AC z dnia 24 sierpnia 2020 r. 2020-08-25 15:04:50
Obwieszczenie Wody Polskie, nr GD.ZUZ.3.4210.116.2020.MW z dnia 12 sierpnia 2020 r. 2020-08-13 15:14:10
Obwieszczenie AB.I.C.6740.473.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 8 maja 2020 r. roku na wniosek Burmistrza Miasta Ustka, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach transportowego węzła integracyjnego w Ustce". 2020-06-23 15:33:01
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem tj. projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" 2020-03-26 13:37:05
Obwieszczenie AB-IV-D.6740.261.2019 z dnia 27 lutego 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia" 2020-03-02 10:03:25
Obwieszczenie nr AB-IV-D.6740.145.2019 z dnia 11 października 2019 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę drogi nr 5 w Leśnictwie Wierzchocino 2019-10-14 13:15:49
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, informuje o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-07-22 15:57:09
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia w części decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 r. znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC 2019-07-16 12:30:32
Obwieszczenie nr AB-I.6740.29.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji z dnia 11 lipca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ?Budowa drogi gminnej nr 120015G Świecichowo ? Wiatrowo?, na działkach nr: 6/2, 72, w obrębie ewidencyjnym Świecichowo, w jednostce ewidencyjnej Damnica 2019-07-16 12:23:52
Obwieszczenie AB-I.6740.66.2019 z dnia 1 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla budownictwa mieszkaniowego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Grabno na działkach nr: 220/17 w obrębie ewidencyjnym Grabno, w gminie Ustka; w miejscowości Ustka, na działkach nr: 284/1, 285, 1045, 987, w gminie Miasto Ustka; w miejscowości Wodnica, na działkach nr: 289, 269, 285, 145/2, 155/2, 25/2, w gminie U 2019-07-02 13:22:21
Obwieszczenie GN-V.6821.17.2018 z dnia 16 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2019-04-18 09:41:26
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS-4 Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie 2019-03-26 12:21:26
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 49/1 obr. Niemczewo-Goszczyno, gm. Dębnica Kaszubska. 2019-03-19 12:05:26
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 213 obr. Niepoględzie, gm. Dębnica Kaszubska. 2019-03-19 12:01:08
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek PKP Linie Kolejowe S.A., działających przez pełnomocnika Damiana Zielińskiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego... 2019-03-18 13:41:37
Obwieszczenie GN-V.6821.7.1.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:04:54
Obwieszczenie GN-V.6821.7.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:03:05
Ogłoszenie GN-V.6821.7.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działak nr 296, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka 2018-11-30 13:14:52
Obwieszczenie GN-V.683.34.2017 z dnia 13.11.2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk 2018-11-14 09:13:01
Obwieszczenie AB-I-A.6740.62.2018 z dnia 2 października 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę cyt. "dwóch kurników wraz z infrastrukturą ( przyłącze instalacji gazowej, doprowadzenie wody i prądu z istniejącego przyłącza) oraz instalacją PU"; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darnowo na działce numer: 240/8 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, w gminie Kępice 2018-10-29 10:34:59
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony w dniu 7 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/59, 103/60, 103/61 2018-10-01 12:13:37
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-29 17:53:33
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:16:02
OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 roku podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 roku wyborów do Rady Powiatu Słupskiego. 2018-08-20 15:44:55
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023 2018-03-02 10:10:10
Obwieszczenie AB-I-D.6740.126.2016 z dnia 27 października 2016 roku o wydaniu decyzji administracyjnej o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Graniczna) w miejscowości Siemianice na działkach nr: 340/12, 340/11, 341/2, 341/11, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk 2016-10-28 13:25:12
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. - CZERWIEC 2016r. 2016-06-03 15:03:35
Ogłoszenie o wyniku naboru na specjalistę w Wydziale Geodezji i Kartografii 2016-05-24 14:28:05
Nr 178 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2016-01-22 12:53:54
Nr 24/2015 Starosty Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego 2015-03-31 10:00:42
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu \"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku\" 2014-10-13 09:47:30
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu \"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku\" 2014-08-28 09:52:01
Nr 48/2014 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2014 rok 2014-06-17 12:06:16
Nr 93/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2013-10-10 11:23:21